Rabıta Yapmak Şirktir!

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin Seyhan, "Rabıta Yapmanın İnsanı Şikre Götüreceğini Dile Getiren Bir Yazı Kaleme Aldı. İşte o yazı:

Rabıta Yapmak Şirktir!

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin Seyhan, "Rabıta Yapmanın İnsanı Şikre Götüreceğini Dile Getiren Bir Yazı Kaleme Aldı. İşte o yazı:

20 Mayıs 2017 Cumartesi 00:00
Rabıta Yapmak Şirktir!
banner310

Rabıta Yapmak Adamı Şirke Götürür!

Her şeyden evvel şunu ifade edelim ki, Yüce Allah insanoğluna şah damarından daha yakındır; dua edenlerin duasına en güzel şekilde karşılık vereceğini kendisi ifade etmektedir (Sâffât, 37/75.

Ayrıca bkz. Bakara, 2/186; Neml, 27/62). Dolayısıyla O’na yaklaşmak için araya aracılar koymak, Yüce Allah’a büyük bir saygısızlıktır/ terbiyesizliktir/ hakarettir/ densizliktir.
Zira Allah Teâlâ’nın bizzat kendisi Kur’ân’da “kuluna çok yakın olduğunu” şöyle haber vermektedir:

“Gerçek şu ki, insanı yaratan Biziz ve onun içindekinin (şeytanın) ona ne fısıldadığını Biz biliriz: çünkü Biz ona şah damarından daha yakınız.”(Kaf, 50/16)

“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Resûlü’nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (Allah size çok yakındır). Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız.”(Enfâl, 8/24)

Bu âyetlerden anlaşıldığına göre Yüce Allah’a yönelmek ve sadece O’ndan istemek gerekir. Bu itibarla araya aracılar koymak doğru değildir. Nitekim Yüce Allah bir başka âyette şöyle buyurmaktadır:
“Öyleyse [yalnız] Rabbinize yönelin ve [ölümün ve yeniden dirilmenin] azabı başınıza gelmeden önce O'na teslim olun, sonra hiç kimse sizi koruyamaz.” (Zümer, 39/54)
Görüldüğü üzere kuluna çok yakın olduğunu söyleyen Yüce Allah’tır. Öyleyse O’na yaklaşmak için “araya aracılar koymak ve onları hayal ederek Yüce Allah’a ulaşacağını zannetmek” son derece tehlikeli bir yola girmeyi kabullenmektir.

Tekrar ifade edelim ki, bizim burada kast ettiğimiz rabıta, gözlerini kapatıp “şeyhinin/ hocasının fotoğrafına/ resmine bakarak, onu hayal ederek onun vasıtasıyla Yüce Allah’a yaklaştığını iddia edenlerin” yaptıkları rabıtadır. Böyle bir rabıta adamı şirke götürür. Bir müslümanın böyle şeylere tenezzül etmesi asla düşünülemez. Zira şeyhini hayal ederek onun resmine bakarak olgunlaşacağını ve kemale ereceğini düşünmek zavallılıktan başka bir şey değildir.

Dolayısıyla böyle bir rabıta, tıpkı mayın tarlasında yürümek gibidir ve her an insanın havaya uçmasına/ ölmesine neden olabilir. Bu itibarla böyle bir rabıta, adamı şirke düşürür. Çünkü sahabe, tabiîn ve tebeut’t-tabiîn döneminde olmayan dinin özüne aykırı bu eylemi/ uygulamayı savunmak yoldan çıkmayı kabullenmek anlamına gelir.

Sırat-ı müstakîmi bırakıp dalâlete götüren yollara sapmak cahil ve sefihlerin işidir. Bunları uyarmak ise dinî ilimlerle meşgul olan samimi âlimlerin görevleri cümlesindendir. Bu vazifeyi yapanlara teşekkür edeceklerine hakaret edenler ise sadece zavallılardır.

Bu nedenle rabıtacılık oynayanlarçok tehlikeli bir oyun oynadıklarını bilmek zorundadırlar.Zira kuluna çok yakın olduğunu söyleyen Yüce Allah’tır. O’nun bu sözünü alaya/ hafife alarak rabıta yapmayı önermek şirke kapı aralamak, O’nun koyduğu sınırları ihlal etmek ve O’na karşı gelmektir.

Böyle bir rabıta, asla bid’at-ı hasene (güzel bir âdet) değildir. Kaldı ki bu, bir bid’at-ı seyyie (kötü bir âdet) de değildir. Bu, alenen hurafedir; sapkınlıktır; yapılması haramdır; caiz değildir; sonunda şirk ve dalâlet olan sapkınca bir yoldur.

Nitekim Kur’ân’da böyle bir rabıtaya işaret edecek tek bir âyet-i kerîme bile yoktur. Hz. Peygamber’in uygulamalarında da böyle bir rabıtaya rastlanılmamaktadır. Ashâbı kiram da asla böyle bir rabıta yapmamıştır. Hâl böyle olunca mezkûr rabıtayı savunanların konuyu bir kez daha düşünmeleri kendi yararlarına olacaktır.

Diğer taraftan kendilerini samimiyetle uyaranları “tasavvuf ve tarikat erbabına ve ehl-i zikre düşman” diye nitelemek, hem hedef saptırmak hem yukarıdaki âyetleri görmezlikten gelmek hem de Hz. Peygamber’den sadır olmayan bir uygulamayı savunmak demektir ki, bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Zira burada tasavvufa düşmanlık yok, yaptıkları büyük hataya dikkat çekip mutasavvıfları samimiyetle uyarı vardır.

Bu nedenledir ki, “geberik akıl” diyerek akla savaşa açan, “on paralık re’y” diyerek re’y düşmanlığı yapan, “kıyası” bir türlü kabullenmeyen ve ısrarla uydurma rivâyetlerin arkasına saklanan bu sefihler peşlerine taktıkları müslümanları aldatmanın vebalini/ bedelini ahirette ödeyemeyecek ve tepetaklak cehennemi boylayacaklardır.

Zira bu tipler, zayıf ve uydurma hadisleri içeren kitapları kaynak göstererek rabıtaya delil bulmaya çalışmış, insanlara “sahih hadis naklediyor izlenimi” vermiş ve böylece Hz. Peygamber’e yalan isnad ederek cehennemdeki yerlerini şimdiden hazırlamışlardır. Bu nedenle araştırmaksızın uydurma rivayetleri eserlerine alanlar ile bunları incelemeden sahih hadis kabul eden ve “bu çürük rivayetler üzerine rabıta gibi bir ucubeyi inşa etmeye kalkışanlar” eşit derecede sorumludurlar.

Âlimlerin; “Bu rivâyetin senedinde mecrûh râvîler var, ayrıca bu rivayetin senedinde inkita’ (kopukluk) var” diye uyarmalarına ve böyle bir hadisle amel edilemeyeceğini söylemelerine rağmen hâlâ bu tür mevzû hadisleri sahiplenmek, metni Kur’ân’a ve sahih sünnet’e aykırı İslam dışı böyle bir hadisi savunmak hem gayr-i ilmî hem de gayr-i ahlâkîdir.

Çünkü bu zavallılar, uydurma hadisleri delil getirerek istiğâse ve istimdatın “şeyhlerden/ velilerden/ sûfîlerden/ hocalardan/ mürşitlerden/ imamlardan” da dileneceğini söylemiş ve Yüce Allah’ı ikinci plana atma cüretini/ cesaretini göstermişlerdir. Bunu söylerken de Allah korkusundan zerre kadar yüzleri kızarmamış ve tüyleri ürpermemiştir.

Bunlar bir Peygamber’in veya İslam âliminin kabrini ziyaret ettiklerinde “türbede yatan o zatın örnek kulluk tecrübesini model almak ve onun gibi başarılı olmak için Yüce Allah’a dua etmek” yerine; “Ey Peygamber! Benim için Rabbinden af dile!” veya “Yetiş ey filanca! Yetiş ey falanca!” diyerek mezarda yatan ölüye yalvarmış ve Allah Teâlâ yerine ölmüş kimseleri aracı koyma gafletine düşmüşlerdir/ saplanmışlardır.

Bu hezeyanlarına delil olarak ise “rabıta konusunda sukût-i icmâ vardır (bu konuda âlimler susmuştur öyleyse bunu kabullenmişlerdir)” gibi komik bir gerekçe üretmiş ve rabıtanın şirk olduğunu söyleyen İslâm âlimlerinin samimi uyarılarına kulak tıkamışlardır. Dolayısıyla güçlü delilleri bırakıp işlerine gelen böyle bir “sukût-i icmâ” iddiasıyla kendilerini avutmuş, milleti aldatmış ve ahirette de veballerini katlamışlardır.

Diğer taraftan bir kimsenin gece seccadesinin başında namaz kıldıktan sonra ölümü ve ölümden sonraki hayatı düşünerek kendini hesaba çekmek suretiyle yaptığı rabıta şirk değildir. Bu tefekkür hâli ile diğeri tamamen birbirinden farklıdır. Aradaki bu farka çok ama çok dikkat edilmelidir.  

Bir mü’minin Yüce Allah’ın huzurunda durduğunu düşünerek namaz kılıp Yüce Allah’a rabıta etmesi/ bağlanması/ O’nun karşısında saygıyla eğilmesi normaldir. Ancak araya şeyhini koyarak onun aracılığıyla “tevessül etmesi/ torpil peşinde koşması” asla ve kat’a doğru değildir.

Çünkü Kur’ân-ı Kerîm, Yüce Allah’a yaklaşmak için araya aracılar koyanları şöyle uyarmaktadır:

“(Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak (derunî bir anlam ve amaç üzere) indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et. İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.”(Zümer, 39/3)

“Allah’ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve “İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır/ aracılarımızdır” diyorlar. De ki: “Siz, Allah’a göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz!? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.”(Yûnus, 10/18)

Öte yandan şurası bir gerçektir ki, şirke bulaşanların amelleri boşa gidecektir. Şu âyetleri birlikte okuyalım.

“Andolsun, (ey Muhammed!) sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer Allah’a ortak koşarsan (Allah'tan başkasına ilahî sıfatlar yakıştırırsan/ kutsallık atfedersen) elbette amelin/ çaban boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.”(Zümer, 39/65)

“İşte bu, Allah'ın hidayetidir (rehberliğidir/ yol göstermesidir), kullarından dileyeni ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, yapmakta oldukları (iyi) amelleri elbette boşa giderdi.”(En’âm, 6/88)

Sonuç olarak, insanı şirke götüren mezkûr rabıta, Hindistan ve civar ülkelerde yaşayan budistlerin yaptığı yoganın/ meditasyonun İslam’a sokuşturulmuş/ uyarlanmış bir şeklinden/ türevinden başkası değildir.Böyle bir rabıta, mayın tarlasında yürümek gibi tehlikeli bir iştir. Bunu yapan bir adamın/ kadının sonunda şirke düşmesi kaçınılmazdır. Bu sapkınca hareketi normal gören ve göstermeye çalışanlar bu işten ya menfaati olanlar ya da dinî ilimler sahasında konuşmaya ehil olmayan ama dinî kisveye bürünmüş din tüccarlarıdır. Bu uyarılarımıza kulak tıkayarak cehenneme gitme özgürlüğünü kullanan ve yaptıkları iyi amelleri kendi elleriyle boşa çıkartanlara söyleyecek sözümüz sadece “Size selam olsun!”dur (Furkân, 25/63; Kasas, 28/55). Zira bize düşen en güzel şekilde uyarmaktır. Zorla ve baskıyla insanlara düşüncelerimizi kabul ettirmek değildir. Çünkü bizim böyle bir gücümüz de görevimiz/ yetkimiz de yoktur (Kâf, 50/45; Gâşiye, 88/21-22). “Atalarımızdan böyle gördük değiştirmeyiz”, “Bu zamana kadar kimse bilemedi de sen mi bildin?” ve “Sen ne dersen de! Biz böyle bir rabıtayı yapmaya devam edeceğiz!” diyerek ukala/ budala/ beyinsiz/ ebleh/ sefih olduğunu ıspatlayanların yıkılacakları/ devrilecekleri yere kadar gitme özgürlükleri vardır. Bu bakımdan o hürriyetlerini kullananlara ve iyi amellerini boşa çıkartanlara ne bu dünyada ne de ahirette hiçbir şekilde acımamız söz konusu değildir. Böyle kimselerin Yüce Kur’ân’ın yukarıdaki âyetlerine bir kez daha bakmaları uygun olacaktır. Zira Yüce Allah, kendine acımayıp şeytanın ve şeytanlaşmış adamların peşine takılan müşrikleri (Nisâ, 4/116; Lokmân, 31/13) asla affetmeyeceğini ve ebediyyen onları cehenneme tıkacağını söylemektedir. Dolayısıyla bizim Yüce Allah’tan daha merhametli olduğumuzu iddia ederek “hayasızca bize saldıranlara, hakaret edenlere, küfredenlere ve itibarsızlaştırmak için çalışanlara” acımamız/ üzülmemiz imkânsızdır. Zira kendine acımayanlara başkalarının acıması söz konusu değildir. 


 

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Son Güncelleme: 20.05.2017 00:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sümeyye uzun 2017-05-19 14:34:23

tabi canım millet yogo yapınca ruhu dinlenmiş olur ama başkaları rabıta yapınca şirk.
sahi sizin tasavvuftan haberiniz var ni acaba

Avatar
sofi 2017-05-19 11:57:08

admincim bu millet senin zırvalamalarına karnı tok. kendin çalıp kendin oynuyosun.
(((ver mehteri))))

Avatar
Misafir 2017-05-19 13:31:51

Madem cenabi hakka araci yok diyorsunuz peygamberler niye var???????????????????????????????????????.

Avatar
Hikmet 2017-05-24 09:32:07 @Misafir

sen cemaat lideri, sözüm ona parmağınızın ucunda gördüğünüz ve bal gibi şirk yaptığınız "hocalarınızı" peygamberlerle mi kıyaslıyorsun? umarım diyanette görev yapmıyorsundur.ayrıca tasavvuf diye üstüne laf ettirmeyenler de mesajı tersinden anlamayın

Beğenmedim! (5)
Misafir Avatar
poyraz 2017-05-19 23:22:16 @Misafir

Allah peyğamberleri̇ elbette araci gönderdi̇. ama onlardan yardim i̇stemeyi̇ yasakladi. konuyu çarptirmayin lütfen.

Beğenmedim! (15)
Avatar
ömer sarı 2017-05-19 14:36:26

cahil adam bütün osmanlı devleti padişahları tarikatlıydı. bide ilahiyat okumuş olucaksın kanına hangi vahabi kafalı adamlar girdiyse bu dini bozmaya çalışmayın. okadar alim ulema tarikatlıydı onlar bilmiyorlardı da bir ilmi olmayan sen mi biliyorsun.

Misafir Avatar
Mehmet Nazif Köprülü 2017-05-22 20:14:36 @ömer sarı

nurettin.... peygamberimiz din indirmedi... Allah zülcelal hazretleri islamiyeti peygamberimize indirdi o da tebliğ etti. atalarımızın dini de islamiyet idi ...sen atalarımızın dini derken ne anlıyorsun?

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Nail 2017-05-22 14:25:23 @ömer sarı

peygamberimiz din indirmedi...Allahü teala indirdi. peygamberimiz uyguladı öğretti. sahabe ondan öğrendi .. sonrakiler(tabiin) de sahabeden hep böyle silisile halinde devam etti.

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
nurettin 2017-05-21 13:46:00 @ömer sarı

siz hz peygamberin indirdiği dine mi inanıyorsunuz? atalarınızın dinine mi?

Beğenmedim! (8)
Avatar
ali fidan 2017-05-19 10:08:55

bu fakültelerde ne okutuyolar anlamadım

Avatar
müftü ali 2017-05-19 11:29:00

yazı çok güzel. konu da güzel. yorumlara baktım da müşriklere din anlattığımızı anladım. ha mekke müşriklerinin putlardan yardım istemesi haa bizimkilerin ölülerden medet beklemesi. arada tek fark kelime oyunu ile şirki islama uydurmak

Misafir Avatar
Kürşad Alp 2017-05-22 20:04:33 @müftü ali

Allah yolunda ölenlere ölündemeyiniz

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
kkö 2017-05-22 17:33:27 @müftü ali

____ADMİNİN YORUMU___ O SAYMIŞ OLDUĞUNU KİŞİLERİN HİÇ BİRİ ŞİRKE DÜŞMEMİŞ. BURADA BU ŞEKİLDE YORUM YAPACAĞINIZA BİRAZ ARAŞTIRIN, OKUYUN.. YARIN AHİRETTE BİZE ÇOK DUA EDECEKSİNİZ..

Beğenmedim! (1)
Avatar
Varda 2017-05-19 08:48:57

Demogejiden öte başka bir şey değil tek kelime zirvalamis

Avatar
Hafız 2017-05-19 08:24:03

ali imran suresi 200. Ayetيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ peki bu ayet nerde geçiyormuş hele ona bi sorun ??

Misafir Avatar
poyraz 2017-05-19 18:14:52 @Hafız

bak kardeşim al-i imran 200. ayetteki rabıta yapın demek: düşmana karşı uyanık olun savaşa hazırlıklı olun demek. i̇nsanlara bu ayeti̇ delil göstererek rabıtayı varmış gibi göstermek son derece yanlış. herkes açsın bu ayeti̇n tefsi̇ri̇ne baksın. çok basi̇t. ve sahabe döneminde bir tane dahi böyle bir uygulama yok.

Beğenmedim! (10)
Misafir Avatar
Ömer 2017-05-19 14:17:20 @Hafız

Bu ayetle şuan var olan rabita ayni şey değil ilgisi olmayan bir savunma sizinki

Beğenmedim! (9)