Türkiye Gazetesi'nden skandal yazı! Tefsir okumak sapıklıktır...

Batıl Tasavvuf Dini’nin en yaman temsilcilerinden Türkiye Gazetesi ve yazarlarından Osman Ünlü son yazısında Fıkıh öğrenmenin öneminden hareketle Kur’an’ı anlama adına tefsir okumanın lüzumsuzluğundan, sapıklığından söz etti.

Türkiye Gazetesi'nden skandal yazı! Tefsir okumak sapıklıktır...

Batıl Tasavvuf Dini’nin en yaman temsilcilerinden Türkiye Gazetesi ve yazarlarından Osman Ünlü son yazısında Fıkıh öğrenmenin öneminden hareketle Kur’an’ı anlama adına tefsir okumanın lüzumsuzluğundan, sapıklığından söz etti.

20 Aralık 2019 Cuma 09:50
Türkiye Gazetesi'nden skandal yazı! Tefsir okumak sapıklıktır...
banner310

Osman Ünlü’ye daha doğrusu Batıl Tasavvuf Dini’ne göre ilahlık payesi verilen şeyhler ile mürşitlerin sözlerini dinlemek/anlamak zorunlu lakin Kur’an’ı anlamak/öğrenmek boş işlerden…

İngiliz ajanı İmamı Rabbani ile Vatikan'ın Veliler Ordusu şeyh/mürşit müsveddelerinin hayatlarını okumak farz ama Kur'an'ın anlam ve tefsirini okumak lüzumsuzluk...

Her şeyden önce Osman Ünlü’nün anladığı anlamda fıkhın oluşması peygamberimizin vefatından 150 yıl sonra, kitap haline gelip milletin önüne konulması ise neredeyse 700 yıl sonrasına tevafuk eder. İçinde yaşadığımız çağa kadar Müslümanların hayatında fıkıh; matbaanın henüz hayatiyet bulamaması, el yazma eserlerin de altın kıymetinde nadir ve pahalı olması nedeniyle İslam toplumlarında çoğunlukla kitabi olmaktan öte yaşayan sünneti seniyye; mahalle imamlarının örnekliği; üniversite mesabesinde kurulan medrese talebelerinin anlatımı; mahkemeye düşüldüğünde ise kadı tarafından hükme esas bilgilerden ibarettir.

Hal bu iken ilmihal bilgilerini farzı ayn görüp Müslümanın dünya ve ahiret kitabı olan Kur’an’ı hafifsemek, hayatın dışına atmak cehalet değilse de bu dine yapılacak en büyük ihanettir.

Osman Ünlü’nün iddia ettiği gibi fıkıh ile yetindiğimiz takdirde neredeyse bir Müslümanın kendi dininden vazgeçmesi, yaşamaması, inanmaması hatta sapıtması dahi kabildir. Çünkü 6237 ayetten müteşekkil olan Kur’an’ın fıkhı düzenleyen ayetleri 500’ü geçmezken bir kimsenin fıkıh ayetleri ile meşgul olması durumunda geriye kalan 5737 ayetten habersiz kalması ile imansız olması arasında pek bir fark kalmayacaktır.

5737 ayetin içinde “ilah, rab, din, ibadet” gibi islam’ın temel kavramları olduğu gibi milleti Kur’an’dan uzak tutan “münafıklar” ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Münafıkların iş tuttuğu “Müşrik, Yahudi ve Hristiyan” zihniyeti gözler önüne serilir. Kevni ayetlerle insanın aklını kullanması öğütlenirken kendi batıl dinlerine (Tasavvuf gibi) çağıran Firavunlar (Haçlı batı) ve yalakası Bel’amlar (Vatikan'ın veliler ordusu) mucizevi bir şekilde sembolize edilir.

Kur’an okunduğu takdirde tarikatın saptırıcılığı, şeyh/mürşit/gavs/kutup/veli gibi saptırıcıların sıradan insanlar olduğunun anlaşılması durumunda kaybolacak pazara karşı Osman Ünlü’nün fıkıh okunmasını tavsiye etmesi gayet tabii bir durum.

Osman Ünlü Kur’an’ı anlamak üzere meal ve tefsirinin okunmasını lüzumsuz işlerden sayıp sapıklık olarak addederken Allah tam aksine Kur'an'ın anlaşılmasını emreder. Peygamberimizin yaşadığı sürece Kur'an'ın yazımı, anlaşılma ve yaşanması üzerinde titizlikle durup takip etmesi, Kur'an dışında kendine dair her hangi bir şeyin yazımını yasaklaması Kur'an ve anlamına/tefsirine verdiği önemi göstermektedir.

Allah'ın ayetlerinin anlaşılması ile ilgili emirleri gayet açıkken Osman Ünlü'nün fıkhen hangi konuma düştüğünü okurlarımıza bırakıyoruz.

Allah, Kur'an'da "düşünmek, akletmek, öğüt almak" için ayetlerini ayrıntılı bir şekilde açıkladığından söz etmektedir. Bu da demek oluyor ki Tasavvuf denen Batıl Din, Müslümanların "düşünmemesi, akletmemesi, öğüt almaması" adına dualar, sırlar ve zikirlerle örülü bir yaşamı dayatmakla Müslümanları Kur'an'dan uzak tutmaktadır.

Tasavvuf şekilcilikten öteye geçmeyen "akılsız" bir din olgusunu müridlere sunarken; Kur'an, yaşayan/dinamik bir dini "akıllı" Müslümanlara vazeder:

" .. Allah size ayetlerini böyle açıklar ki düşünesiniz" (Bakara 2/219).

" . .İşte düşünüp anlayasınız diye Allah size ayetleri açıklar" (Bakara 2/266).

" .. işte biz, düşünen bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz" (Yunus 10/24).

" ... Sana da bu zikri (Kur'an'ı) indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın, ta ki düşünüp anlasınlar" (Nahl 16/44).

"Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi?" (Nisa 4/82).

"Onlar bu sözü (Kur'an'ı) hiç düşünmediler mi?" (Mü'minun 23/68).

"Bu Kur'an, çok mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdi ki, ayetlerini düşünsünler ve aklı selim sahipleri öğüt alsınlar" (Sad 38/29).

"Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli midir?" (Muhammed 47/24).

"Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor" (Bakara 2/242).

" .. Eğer düşünürseniz, ayetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz." (Alü imran 3/118)

"Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik" (Yusuf 12/2).

"Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Aklınızı kullanmıyor musunuz?" (Enbiya 21110).

" .. Allah, düşünüp anlayasınız diye size ayetleri böyle açıklar" (Nur 24/6ı).

"Biz bu misalleri insanlar için anlatıyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir" (Ankebut 29/43).

" .. işte biz ayetlerimizi, aklını kullanacak bir toplum için böyle açıklıyoruz" (Rum 30/28).

"Biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an yaptık" (Zuhruf 43/3).

" .. Belki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık" (Hadid 57/17).

" .. Allah, düşünüp anlasınlar diye ayetlerini insanlara açıklar" (Bakara 2/221).

“İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz, öğüt alanlar için ayetleri geniş geniş açıkladık" (En'am 6/126). "

“.. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar" (A'riif 7/26).

"Biz düşünüp anlamaları için, bu Kur'an'da sözü türlü şekillerde tekrar ettik" (İsra  17/41 ).

"Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca yetiştirdik (vahyi aralıksız gönderdik)" (Kasas 28/51).

"Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik" (Zümer 39/27).

"Andolsun Biz, Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?" (Kamer 54/17).

Osman Ünlü'nün "Tefsir değil, fıkıh kitabı okumalı" başlıklı yazısı şöyle;

Farz-ı ayın olan fıkıh kitaplarını okumayı bırakıp, nafile olan tefsir okumak, caiz değildir.

Sual: Bir Müslüman, dinin emir ve yasaklarını, tefsir ve hadis kitaplarından mı yoksa fıkıh kitaplarından mı öğrenmelidir?

Cevap: Konu ile alakalı olarak Hadîkada buyuruluyor ki:

“Ehl-i sünnet itikadını ve farzları, haramları öğrenmek farzdır. Bunları öğretmek ve kendine lazım olandan başka fıkıh bilgilerini öğrenmek ve Kur’ân-ı kerimin tefsirini ve hadis ilmini öğrenmek farz-ı kifayedir. Fıkıh bilgileri, Kur’ân-ı kerimden ve hadîs-i şeriflerden öğrenilmesi farz olan bilgilerdir. Fıkıh kitabı okuyanlar, âyetten ve hadîsten hüküm çıkarmak ihtiyacından kurtulur. Farz-ı kifaye olanları bilen, yapan var iken, bunları öğrenmek müstehab olur. Bunları yapmak nafile ibadet olur. Yalnız, cenaze namazı böyle değildir. Cenaze namazını velisi kılınca, başkalarının tekrar kılması caiz olmaz. Namaz kılacak kadar Kur’ân-ı kerim ezberleyen kimsenin, boş zamanlarında daha çok ezberlemesi, nafile namaz kılmasından daha çok sevap olur. İbadetlerinde ve günlük işlerinde lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmesi ise, bundan daha çok sevap olur. Lüzumundan fazla fıkıh bilgilerini öğrenmek de, nafile ibadetlerden daha sevaptır. Lüzumundan fazla fıkıh bilgisi öğrenirken, tasavvuf bilgilerini ve hakîmlerin, yani Allahü teâlâya ârif olanların sözlerini ve hâl tercümelerini öğrenmesi de müstehab olur. Bunları okumak, kalpte ihlası arttırır. Fıkıh bilgilerini, derin âlimler, âyet-i kerimelerden ve hadîs-i şeriflerden çıkarmışlardır. Bunlar, ancak fıkıh kitaplarından ve fıkıh âlimlerinden öğrenilir.”

Görülüyor ki, tefsir okumak farz-ı kifayedir. Fıkıh kitapları varken, din bilgilerini tefsirlerden öğrenmeye kalkışmak, nafile ibadet olur. Farz-ı ayın olan fıkıh kitaplarını okumayı bırakıp, nafile olan tefsir okumak, caiz değildir. Zaten, bizim gibi cahillerin, tefsir ve hadis kitaplarından fıkıh bilgisi öğrenmesi imkânsızdır. Cehenneme gidecekleri bildirilen yetmişiki fırkanın âlimleri, tefsirlerden yanlış mana anladıkları için, sapıttılar. Âlimler sapıtınca, bizim gibi cahillerin tefsirden ne anlayabileceğimizi düşünmeliyiz! Doğru yazılmış tefsirleri okuyan cahiller, böyle felakete düşerse, Mehmet Abduh, Ömer Rıza ve Seyit Kutup gibi dinde reformcuların tefsir adındaki kitaplarını okuyan acaba ne olur?

(Aşağıdaki haber küpürünü sosyal medyada paylaşarak Tasavvuf Batıl Dini'ne karşı Müslümanları uyarınız..!)

 

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Son Güncelleme: 20.12.2019 00:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Safa 2020-02-16 18:17:31

tabiiki efendi hzleri. yahu h.hilmi nin kitaplarını okumak sapıklık olmayacak tefsir okumak sapıklık olacak öyle mi. ? neden ? çünkü müslümanlar kuranı anlarlarsa sizin foyanız dökülecek ondan . sizin anlattığınız din deil bilesiniz.

Avatar
pirifani 2018-11-27 14:15:42

kurana dusmanlar ve niye dusman olduklarini cok iyi biliyorlar yani dusmanliklari cahilane bir kanaatin tezahuru degil bilincli bir program dahilinde hareket ediyorlar. insanlari ne yapalim da kurandan islamdan uzak tutalimin mucadelesini veriyorlar.

Avatar
pirifani 2018-11-28 12:09:42

peki ya uyduruk ve akla ziyan kitablarinizi okumak sapiklik degil midir? gazetenizin dagittigi sacma sapan ve uyduruk israiliyat bidat hurafe ne ararsaniz bulunan kitablarinizi okumak hidayete mi vesile oluyor da tefsiri okumayi muslaumanlara men ediyorsunuz?

Avatar
pirifani 2019-12-20 12:39:20

esitler icinde daha da esit bir cemaat.digerleri kuran okumayi men ederken bunlar bunla yetinmeyip hadis okumayi ve eski buyuk alimlerin kitablarini bile ekoumayi sapiklik sebebi sayarlar.sadece kendi kitaplarinin okunmasini isterler.dikkat ediyorum camilerde surda burda bunlarin kitablari dagitilmis vaziyette. aslinda kimsenin acip bastan sona okumaya tahammul edilecek kitaplar olmamasi gibi bir durum insani biraz rahatlatsa da fetolasmadan baslari ezilmezse yakin gelecekte ulkenin basina bela olurlar.

Avatar
Ali kartal 2019-12-21 21:48:46

Bunların üstatları hilmi ışıkın damadı enver Ören ihlas finansı hiyleli batırıp binlerce kişinin paralarını hiç etti. 20 yıl geçti. Bu arada Isparta kule gibi dev inşaatlar ve siteler hangi paralarla yapıldı acaba. Bunların şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır Sözü de meşhurdur. Dişinde dolgu olanın gusulü olmaz. Abdesti bozuk olanın da namazı kabul olmaz hükmü de vardır. Allah şerlerinden korusun samimi müslümanları. Amin.

Avatar
Damla 2019-08-03 00:27:32

lutfen her okudugunuz duydugunuz seye internette medyada inanmayin biraz arastirin.. bu hoca gercekten iyi bir hoca. zaten kötu niyeti varsa boynu kendi borcuna
ADMİNİN YORUMU: KÖR MÜSÜN AŞAĞIDA KOCAMAN KÜPÜR VAR. KÖŞE YAZISININ BAŞLIĞINA RESMİNE KADAR KOYMUŞUZ. SEN HANGİ DUYUMDAN BAHSEDİYORSUN. APTAL OLDUĞUNU BU KADAR BELLİ ETME İSTERSEN. BUNU YAZAN ADAMA HALA İYİ Mİ DİYORSUN. İYİLİĞİN ÖLÇÜSÜ KUR'AN'A TABİİYYETTİR

Misafir Avatar
Safa 2020-02-16 18:20:50 @Damla

yapma damla kızım. o hoca iyi bu kötü. mesele bu değil. müslümanlar defalarca aldatıldı ve bu süreç devam ediyor. aldanma ve dinini kurandan öğren. rasülünü örnek al. gerisi boş laf.

Beğenmedim! (0)
Avatar
kürşat 2019-10-02 14:02:22

admin , damla isimli kullanıcıya neden hakaret ediyorsun yanlış anladıysa da düzelt işinin adı ne. senin siteni bi adam sanmış yazmış. bak o insanlık yapmış hakaret ettiğin halde senin büyük puntoyla yazdığın yazının boyutuyla beyninin çalışma kapasitesinin ters orantılı olduğunu yüzüne vurmamış yada sana geri zekalı demiş mi.lütfen biraz kibar ol aslanım. gazeteci biraz hazmetmeyi bilmeli .hazmedemiyorsan git soda moda iç

banner312

banner298