Diyanet personeli "Diyanet Dergileri"ne abone olmak zorunda mı?

Diyanet Dergi aboneliği konusunda müftülük toplantılarında personele baskı yapıldığı, telefonla aranıp abone olma konusunda personele mobbing yapıldığına dair sitemize telefonlar gelmektedir. Yetkili sendika mevcut yönetimle Diyanet'in zayıflamasına seyirci kalır, personelin sicilleriyle oynanırken kendi üyesine dahi sahip çıkmadığı ortamda konuyla ilgili bir çalışma yapıp basınla paylaşan Bağımsız Diyanet Sen'in Aralık 2018'deki açıklamasını aynen paylaşıyoruz.

Diyanet personeli "Diyanet Dergileri"ne abone olmak zorunda mı?

Diyanet Dergi aboneliği konusunda müftülük toplantılarında personele baskı yapıldığı, telefonla aranıp abone olma konusunda personele mobbing yapıldığına dair sitemize telefonlar gelmektedir. Yetkili sendika mevcut yönetimle Diyanet'in zayıflamasına seyirci kalır, personelin sicilleriyle oynanırken kendi üyesine dahi sahip çıkmadığı ortamda konuyla ilgili bir çalışma yapıp basınla paylaşan Bağımsız Diyanet Sen'in Aralık 2018'deki açıklamasını aynen paylaşıyoruz.

05 Şubat 2019 Salı 15:24
Diyanet personeli "Diyanet Dergileri"ne abone olmak zorunda mı?
banner310

Bağımsız Diyanet Sen Basın Bildirisi:

Her yıl sonu taşra teşkilatında aylık mutat toplantılarda Diyanet Dergi aboneliğinin zorunlu olduğu, almayanlar hakkında disiplin cezası uygulanacağı veya nakil sınavlarında az puan verileceği gibi gerekçelerle veya habersiz olarak memurların maaşlarından izinsiz kesinti yapıldığı veya dergi abonelik ücretlerinin zorla elden toplandığına  dair üyelerimiz ve personel tarafından sendikamıza çeşitli bilgiler ulaşmaktadır.

Diğer tarafftan  Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayın Aboneliği başlıklı 10.12.2018 tarih ve 188507 sayılı yazı ile müftülüklere yazı göndermiştir.

Gönderilen yazıda ;Bütün personelimizin mesleki gelişimine katkı sağlaması, güncel konuların takip edebilmesi için bütün süreli yayınlarımıza abone olmasının temin edilmesi yanında, Başkanlığımız sureli yayınlarını toplumlunuzun tüm kesimlerine ulaştırmak için Müftülüklerimizin Din görevlilerimizin Kur'an Kursu Öğreticilerimizin ve diğer tüm görevlilerimizin bugüne kadar olduğu gibi abonelik konusunda özveriyle çalışmaları önem arz etmektedir.

Bu amaçla dergilerimizin İl ve İlçe Müftülüklerince personel aboneliği ile halka yönelik abonelik çalışmalarının yapılması ve abone bilgilerinin 28.12.2018 tarihine kadar Başkanlığımıza ulaştırılmasını rica ederim."denilmektedir.

Burada abone olmanın zorunluluğundan bahsedilmemektedir.

Burada abone olmasının sağlanması bu konuda personelin baskı ile ikna değil, gerekliliği anlatılarak ikna edilmesi istenmektedir.
Ancak konuyla ilgili taşra teşkilatındaki amirler personele çeşitli baskılar uyguladığı yönünde hoş olmayan ve aşağıda sorularla yer vermeye çalıştığımız bilgiler sendikamıza ulaşmaktadır.

 


Bilindiği üzere  idari işlemler kural olarak "yazılı şekle" tabidir. Yani idari işlemi oluşturan iradenin bir belgede yazılı olarak dayanağını açıklanması ve bu işlemin kanunen karşılığı olması gerekmektedir. 


Hiçbir mevzuatta da kurumların yayınlarından zorla rızası olmadan alınacağına dair bir hükümde bulunmamaktadır.

Bu sebeple gelen sorulara cevaplarıyla birlikte yer vermek istiyoruz.

DİYANET DERGİ ABONELİĞİ VEYA FARKLI GEREKÇELERLE MEMURLARIN MAAŞLARINDAN İZİNSİZ KESİNTİ YAPILABİLİR Mİ?

657 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre, Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz” hükümleri çerçevesinde Diyanet aylık dergi aboneliği veya farklı gerekçelerle memurların maaşlarından izinsiz kesinti yapılması mümkün değildir. Yapılması durumunda memurlar ilgililer hakkında yasal olmayan işlem yapması sebebiyle kanuni haklarını kullanabilir, yargı yoluna başvurabilir, idari yaptırıp isteme hakkına sahiptir.

 

DİYANET DERGİ ABONELİĞİ ZORUNLUMU, ABONE OLUNMAMASI DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİRİR Mİ?

“Diyanet Aylık Dergisi, Diyanet Çocuk Dergisi ve Diyanet Dergisi” abonelikleri personele zorunlu olduğuna dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Yasal bir düzenleme bulunması durumunda da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Güvenlik” başlıklı 18. Maddesi “Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” Hükümlerine aykırı olacağından böyle bir düzenlemenin olması da mümkün bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere İdari işlemler kural olarak "yazılı şekle" tabidir. Yani idari işlemi oluşturan iradenin bir belgede yazılı olarak dayanağını açıklanması ve bu işlemin kanunen karşılığı olması gerekmektedir. 

Danıştay 5. Dairesi 4.5.2004 gün ve E:2003/40, K:2004/2070 sayılı kararı; “İdari makamların bir yetkiye sahip olabilmesinde ve sahip olunan yetkinin kullanılmasında, yetkinin anayasa veya kanunla verileceği, kanunun öngördüğü koşulların oluşması …….. . İdare hukuku ilkelerindendir. Diyanet Dergi Aboneliği zorunlumu olmayıp, abone olunmaması disiplin cezasını da gerektirmez.

DİYANET DERGİ ABONELİĞİ İLE İLGİLİ ZORLA ABONELİK YAPILIR MI ELDEN ÜCRETLERİ ZORLA ALINIR MI?

Dergi yada başka yayın fark etmez kurum tarafından ücreti karşılığında verilen hiçbir yayın zorla satılamaz.

CAMİ GÖREVLİLERİNİN  CAMİLERDE TAKVİM SATMA ZORUNLULUĞU BULUNMAKTA MIDIR?


Cami görevlileri dergi olsun  takvim olsun yazımızın içerisinde de anlatmaya çalıştığımız üzere burada personelin zorunlu olduğu müftülük tarafından veriken tüm takvimlerin satılması gerektiği, satılmayan takvimlerin ücretlerinin personel tarafından karşılanmasına yönelik bir zorunluluk ve zaruriyet bulunmamaktadır. 

Takvim veya farklı süreli yayın satışında bulunacak personelin gönüllüğü dışında herhangi bir zorlama veya baskı ile karşı karşıya kalanlar gerekli tüm haklarını kullanabilirler.

Bu haklara ilişkin zorlama veya baskı ile karşı karşıya kalan  personel kendisine yapılan mobbing ile ilgili tüm haklarını kullanabilir.

Zorla veya baskı ile Abone olmamız/takvim satışı yapmamız isteniyor ne yapmalıyız?

Size mobbing uygulanıyor.

MOBBİNG NEDİR?

Mobbing ya da bezdiri, bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapmasıdır. Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör anlamlarıdır.

MOBBİNG İLE İLGİLİ BİR GENELGE VAR MIDIR?

Hukuka uygun olmayan yaptırımlara karşı “Resmî Gazete’de 19 Mart 2011 tarih ve 27879 Sayı ile yayınlanan İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi konulu Başbakanlık genelgesinde: “Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır.” denilmektedir.


MOBBİNG UYGULADIĞI TESPİT EDİLEN MEMURA HANGİ DİSİPLİN CEZALARI VERİLEBİLİR?

Mobbing eylemi her ne kadar TCK ya göre suç sayılsa da disiplin hukuku bakımından da disiplin cezası gerektirir bir eylem olarak bulunmaktadır.

Mobbing olarak gerçekleştirilen eylemin kusur oranına ve benzerliğine göre;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Disiplin Başlıklı 125 maddesine göre:

A-UYARMA CEZASI; E) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

B-KINAMA CEZASI; G) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

H) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

C-AYLIKTAN KESME;

I) Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

Yukarıda sayılan disiplin cezaları işlenen eylemin ağırlığına göre artmaktadır.

 Eğer bir kişinin mobbing yaptığı bariz bir şekilde Mahkeme kararı ile kanıtlanmış ise ve işlediği eylemler ağır bir cezayı gerektirir ise Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak maddesinden dolayı AYLIKTAN KESME cezası verilebilir.

Daha hafif fiiler işlenmiş ise o zaman ilgili hakkında uyarma ve kınama cezaları verilebilir.

657 sayılı kanunun 125. Maddesinin devamında “Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir” hükmü bulunduğundan benzer fiiler işlense bile bu maddeler üzerinden disiplin cezası verilebilmektedir.
 

MOBBİNG UYGULAYANLARA NE GİBİ CEZALAR VERİLEBİLİR?

Mobbing adli bir suçtur. bu yüzden mobbing uygulayanlar için; Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesinde “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim/öğretim ilişkisinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.”

Yine aynı kanunun 109. maddesinde “Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Kişi; fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu suçun kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kamu görevinin sağladığı nüfûz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.” denmektedir.

Ayrıca yukarıda yazılı cezaların yanı sıra çalışanın maddi ve manevi tazminat davası hakları saklı kalmak kaydıyla hukuki hakkını araması yolları sabittir.

Sonuç olarak  Devlet memurunun zorla veya baskıyla herhangi bir yayına abone olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak Başkanlığın taşraya göndermiş olduğu yazıda da belirtildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları din görevlisi arkadaşlarımızın mesleki gelişimine katkı sağlayacağından bu yayınları almaları ve okumları faydalı olacaktır. Ayrıca söz konusu yayınların satışından elde edilen gelirler yine yayın işleri için harcanacağı ve dünyanın değişik bölgelerine ücretsiz olarak dağıtılan Kur'an'ı Kerim kitaplarının basım/dağıtım masraflarının bir kısmının ücretli olarak satılan dergi vb. yayınlardan karşılandığı göz önünde bulundurulmalıdır. Her ne kadar müftülerin keyfi uygulamalarını ve personele baskı yaparak satış yapılmasını tasvip etmesek de, Başkanlığın ücretli yayınlarının personel tarafınddan satın alınmasının hem personele katkısı olacağını, hem de Başkanlığımızın hayri hizmetlerine sahip çıkmak ve desteklemek açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Arkadaş 2019-02-05 19:04:44

Diyanet müftülükler fetö gibi hareket ediyorlar. Bizi zorla dergiye abone ediyorlar. Bu kanunen suçtur. Ben buradan savcılara çağrı yapıyorum diyanet ve müftüler suç işliyor gereğini yapın. Ayrıca imamlara sesleniyorum korkak olmayan gidin savcılığa şikayet edin kaymakama şikayet edin dilekçe verin. Başka bir kurumda birini zorla dergiye abone etseler kıyamet kopar sendikalar ayaklanır konu meclise taşınır. Ama diyanette tam tersi bir sürü zorbalık müftülerin kanun dışı işleri diktatör gibi davranmalırı... yetkili sendika ne yapıyor yatıyor.

Avatar
pirifani 2019-02-05 18:43:56

posetler cevreyi kirletiyor peki diyanetin pttnin idonin thynin belediyelerin valiliklerin ve daha nice devlet kurumunun bir cogu en kaliteli kagitlara basilip sagda solda birakilan sureli ve suresiz yayinlari cevreyi kirletmiyor mi? kagidi murekkebi dagitimi bir yana hazirlanmasi icin verilen emek ve harcanan paralar hic mi yetkililerin icini cizlatmiyor.gecen muftilige gittim gozum dergi yiginlarina ilisti muftuluk calisanlarindan biri hepsini alabilirsin dedi.kendisininmis dokunmamis bile.diger personelinde okumadigi kesin.bu zorlamaci abonelik anlayisiyla diyanetin derigi gazete ve takvimleri icin baski yapan cemaatlerden pek bir farki kalmiyor.nereden bakarsak herseyin ucu cemaatlere tarikatlere ulasiyor.

Avatar
Kerem 2019-02-05 20:57:19

Baskı kurmayan bir yer mi var. Dergi ve takvim konusunda.

Avatar
Vatandaş 2019-02-05 18:59:05

Güzel bir yazı..Zorbalık yapan,baskı yapan Müftüler iyi okusun bu yazıyı,Birileri ne yaranmak için,koltuklarını yükseltmek için zorla dergi satanlar daha dikkatli olurlar bundan sonra,hukuki süreç elzemdir.

Avatar
Selami 2019-02-05 18:40:21

Bizim můftülüğün yayınevinde cafer diye bir görevli vardı. Takvim almak istemeyene müftü beyle görüşmen gerekli derdi.şimdi bu mobbing değilde nedir.emekli oldu galiba onun yerine başka bir delikanlı oturtmuşlar.

Avatar
admin 2019-02-05 21:08:20

balıkesirde karesi müftülüğünde bir yıllık aboneliği maaşlardan kestiler günaydın siz abone mecburiyetinden bahsediyorsunnn

Avatar
Hafiz 2019-02-05 18:17:27

Selamun aleykum tabiki şart isteyen ben almıyorum desin.dedikleri şu aklayabilirsin ücreti ödemeleri yeterli

Avatar
İmam 2019-02-05 19:09:40

Bu dergi bizim sahip çıkmak lazım aylık 6 TL çökmüş nerelere vermiyoruz o parayı tarikat dergisini alıyorlar o nasıl neden almayiz deniyorlar acaba