Hristiyanlaştırılan Müslümanlarda şefaat inancı...

İslam dışı anlayış ve itikadların Müslümanlara arız olmasıyla birlikte Kitabî bir ümmet olmaktan uzaklaşma sürecimiz de başlamıştı. Bu sapmalardan birisi de şirke bulaşmış olan yanlış şefaat anlayışıdır.

Hristiyanlaştırılan Müslümanlarda şefaat inancı...

İslam dışı anlayış ve itikadların Müslümanlara arız olmasıyla birlikte Kitabî bir ümmet olmaktan uzaklaşma sürecimiz de başlamıştı. Bu sapmalardan birisi de şirke bulaşmış olan yanlış şefaat anlayışıdır.

08 Eylül 2019 Pazar 23:08
Hristiyanlaştırılan Müslümanlarda şefaat inancı...
banner310

İslam anlayışının altüst edildiği dönemlerde, Kur'an'ı kendi anlam bütünlüğüne göre değil de müşriklerin anlayışı ve Kitap Ehli'nin bütün günahları kimi peygamberlerin ve din adamlarının bağışlayacağı inancı içinde değerlendiren yaklaşımlar şefaat kavramını yanlış algılamaya sevketmişti. Bu süreçte şefaat kavramı, genellikle Hristiyan kültürünü yansıtan rivayetler ve kültürel anlayışlarla yorumlanmaya başlamıştı. Şefaatle ilgili rivayetler, Kur'an ayetleri doğrultusunda anlaşılacağı yerde, ayetler söz konusu rivayetler doğrultusunda anlaşılmakta, yorumlarla onlara uydurulmakta ve Kur'an'a söylemediği şeyler söylettirilmekteydi.

Bu tür yanlış algılayışlardan hareketle toplumda neredeyse konuşabilen herkes, hemen her vesile ve münasebetle şefaat ister hale gelmiştir. Hatim duasında, yemek duasında, mevlitte, ilahide; cenaze, nikah, düğün, ziyafet, ziyaret gibi hemen her münasebette insanlar şefaat istemektedir. Kendi iman ve ameli ile Allah'a kulluk ve itaatiyle cehennemden kurtulmak ve cennete gitmek için çabalayacağına, Allah'ın emirlerini yerine getirerek ve yasaklarından kaçınarak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya ve böylece hem cehennemden kurtulmak hem cennete gitmek için çalışacağına, yalnız ve yalnız ameline bel bağlayacağına, insanların çoğunluğu umutlarını şefaate bağlamış duruma gelmişlerdir. Ve hemen her münasebette ve her duada bu Kur'an dışı şefaat anlayışı ile davranan ve hayal kuran mukallitler, "Şefaat ya Resulallah" deyip durmaktadırlar.

Hristiyanlaşmış Müslümanların halini izlemek için videoyu tıklayınız...

Şefaatin İslam'ın öğretisi değil, başka inanç ve kültürlerin öğretisi olduğunu seslendiren kişilere insanların bu kadar ilgisiz kalmalarının veya muhafazakarlık güdüsüyle bu kadar tepki göstermelerinin sebebi, herhalde rivayetler konusunda yeterli doğru bilgiye sahip olmamaları, hayal kırıklığına uğramaları veya umutlarının boşa çıkması korkusudur. Çünkü geleneksel dindar ve muhafazakâr yığınlardan; falan yerde Allah'a ibadet edilecek bir caminin yapılmasına veya kitabının okutulacağı bir Kur'an kursunun açılmasına karşı çıkan sözde Müslüman çağdaşlara kadar, neredeyse herkes ümidini şefaate bağlamış ve hayatını Allah'ın dinine göre değil, bu ümide göre yaşamaktadır. Neredeyse herkes kendisine Allah'ın dinine göre çekidüzen vermek yerine, şefaatle paçayı kurtarmanın hayali ve ümidi ile yaşamaktadır.

Geleneksel kültürde terim olarak şefaat kavramı, mahşerde bunalan veya cehenneme girmiş bulunan müminlerin, mahşer sıkıntısından veya cehennemden kurtulması için Hz. Muhammed'in Allah nezdinde yapacağı iddia edilen aracılık anlamına gelmektedir. İsfâhani'ye göre şefaat, yardım etmek ve halini sormak üzere başkasıyla birleşmek, bir araya gelmek demektir. Bu kelime mertebece daha yüksek bir konumda olanın, daha aşağı bir düzeyde olan ile bir araya gelmesi anlamında kullanılır. Kıyametteki şefaat de bu anlamdadır. Nisa Suresi 85. ayetindeki bir diğer kullanıma göre kim başkasıyla birleşip ona yardım (şefaat) ederse, onun eşi veya ona iyilik ve kötülük yapmada desteği olur; fayda ve zararına ortak olur. İsfâhani, O'nun izni olmadan kimse şefaat edemez hükmünü de, Allah, işleri tek başına düzenler, hüküm vermede O'nun bir ikincisi yoktur. Ancak işleri düzenlemekle görevli meleklere izin verdiğinde, onlar da bundan sonra görevlendirildikleri işleri yaparlar demektedir. "Şefaat, birini desteklemek ve halini sormak için ona eşlik etmektir. Daha çok, saygı ve mertebe olarak üstün olan kişinin aşağı olan kişiye eşlik etmesi, anlamında kullanılır. Kıyamet günü olacak şefaat de bu kabildendir. (...) Başka görüşe göre buradaki şefaat, birinin başkasına iyilik veya kötülük yolunu açması, onun da bunu izleyerek ona eşlik etmesi, anlamındadır. Tıpkı Hz. Peygamber'in, "Kim güzel bir çığır açarsa, onu işlemenin ecri ve onunla amel edenlerin ecri kadar ecir alır, kim kötü bir çığır açarsa, onu işlemenin günahı ve onunla amel edenlerin günahı kadar günah alır." sözündeki gibi."1

Şefaat işinde, işin olmasını isteyen, o işin olması için aracılık yapan ve bu işi gerçekleştirme yetkisine sahip olan kişiler bulunmaktadır. Bunlar da şefaat isteyen günahkâr kişiler, şefaat edecek aracılar, bir de şefaat izin ve yetkisini elinde bulunduran yüce Allah'tır. Şefaat etmesi umulanlar; müşrikler için tanrılaştırılan putlar ve melekler, Kitap Ehli için kimi peygamberler ve kişiler, günahkâr Müslümanlar için de Hz. Muhammed ve başka kişilerdir.

a- Şefaat inancının arka planı

Bir kavram olarak şefaat terimi, Kur'an'ın kavramlaştırdığı bir terim değil, muhatap kitlenin/müşriklerin zihninde zaten önceden var olan bir terimdir.2

Tevhit inancından sapan ve dinlerini gelenek, görenek, mitoloji, bozuk inanışlar ve bulanık kültürlerle bulandıran bütün kavimlerde Arap müşriklerinin ve Kitap Ehli'nin şefaat inanç ve beklentilerine benzer inanışlar ve beklentiler oluşur. Bu toplumlarda insanlar, Allah'ı gereği gibi anlamamakta, tevhid inancını ve dinin doğasını kavramamakta, dinin inanmak ve amel etmekten oluştuğu gerçeğini göz ardı ederek amel unsurunu yerine getirmeden aracılar ve torpil anlayışlarla kurtulmaya çalışmaktadırlar. Örneğin, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz." (Maide, 5/18), "Ateş bize sadece sayılı bir kaç gün dokunacaktır." (Bakara, 2/80) diyen Yahudiler ve İsa'nın, Papa'nın ve diğer din adamlarının kendilerine şefaat edeceği mantığı ile hareket eden Hristiyanlar, dinin öğretilerini yerine getirmeyi önemsemeyip işi kuruntu ve ham hayallerle götürebileceklerini düşünmektedirler. En somut örneği, Papa'nın günah bağışlama uygulamasıdır. Halbuki Allah, bu mantığın doğru olmadığını, kimseyi kayırmadığını, kimseye torpil geçmediğini, kimseye böyle bir yetki vermediğini, kötülük yapıp kötülüğü kendisini kuşatanların ebedî cehennemde olacaklarını belirterek bu yanlış ve bozuk anlayışı reddetmektedir.

"Ateş bize sadece sayılı bir kaç gün dokunacaktır, derler. "Allah katından siz söz mü aldınız?" diye sor. Eğer öyle ise Allah sözünden caymayacaktır. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Öyle değil; kötülük işleyip günahı kendisini kuşatmış olan kimseler; cehennemlikler işte onlardır. Onlar orada temellidirler." (Bakara, 2/80-81)

"Yahudiler ve Hristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz." dediler. "Öyleyse günahlarınızdan ötürü size niçin azap ediyor?" de. Bilakis siz onun yarattığı insanlarsınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş O'nadır." (Maide, 5/18)

Görüldüğü gibi ayetler, kendilerinin Allah'ın yanında ayrıcalıklı olduğunu ve şefaat/aracılıkla kurtuluşa ereceklerini düşünen kişilere Allah'tan başka bir dost ve yardımcının bulunmadığı, kötülükleri kendilerini kuşatmış olanların cehennemde ebedî kalacaklarını ortaya koymaktadır:

"Ey inananlar! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun, hiçbir şefaatin olmadığı günün gelmesinden önce sizi rızıklandırdığımızdan hayra sarf edin. İnkar edenler ancak kendilerine yazık edenlerdir." (Bakara, 2/254)

"Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, kimseden bir şefaat kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği günden sakının." (Bakara, 2/48)

"Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin yarar sağlamayacağı ve onların yardım görmeyeceği günden sakının." (Bakara, 2/123) ayetlerinde de o gün kimsenin kimseye yarar sağlamayacağı ve başkası adına kimsenin bir şey yapamayacağını da açıkça ortaya koymaktadır.

Kitap Ehli, kimi peygamberleri ve din adamlarını şefaatçi aracılar olarak gördüğü gibi, Hz. Muhammed peygamber gönderildiği zaman meleklerin Allah'ın kızları olduğuna inanan (Saffât, 37/150, Zuhruf, 43/19, Necm, 53/27), onları putlarla sembolleştirip kutsayan ve Allah'ın yanında kendilerine aracılık edeceklerine inanan cahiliyye Arap toplumu ve tevhit inancı bozulmuş toplumlar, Allah'ın altında ve insanların üstünde aracı birtakım tanrılar edinmişlerdi. Bu varlıkların kendilerini veya sembollerini her zaman gördükleri, onlarla sürekli karşılaştıkları, onlara seslerini duyurabildikleri, kendilerine daha yakın hissettikleri, her fırsatta yüz yüze geldikleri belki de muhalefet etmekten utandıkları için onlara bağlılığı katmerleşmekte, sevgi ve saygıları çoğalmaktaydı.

Şefaat beklentisi olanlar, Yasin 36/77-78, Mü'minun 23/73-74, Necm 53/27 ayetlerinde belirtildiği gibi ahireti ve dirilişi inkâr edip sadece dünyalık çıkar yahut kötülüklerini dünyada Allah'ın bağışlaması için isteyenler olabileceği gibi, şöyle böyle bir ahiret ve ceza inancına sahip olanlar da olabilirler. Çünkü putlarının kendilerine salt dünya hayatında veya ahirette şefaat etmelerini istediklerini söyleyen bir bilgi veya rivayet yoktur.

b-Şefaatin mantığı nedir?

Allah, insanlara öğretilerini peygamberler yolu ile bildirmiş, cennetin ve cehennemin yolunu öğretmiş ve göstermiştir. Cennete gitmek için öğretilerinde gösterdiği şekilde Allah'a inanıp kulluk yapmak gerektiğini, Allah'a inanmayan ve gösterdiği şekilde kulluk yapmayanların cehenneme gideceğini ve orada ebedî olarak kalacaklarını açık seçik ortaya koymuştur. Durum bu kadar net ve yol bu kadar açık seçik olmasına karşın, inancı başka şeylerle bulanmış ve kulluk görevlerini yerine getirmeyen kimileri, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeden kestirme yollardan veya başkalarının üzerinden mükafat almak veya cezadan kurtulmak istemektedir. Onun için şefaatin mantığı, dinin kesin ve açık öğretilerine inanıp salih amel işleyenleri cennete, inkar edip kötülük işleyenleri de cehenneme koyacağını belirten Allah'ın adaletine ve verdiği söze aykırıdır.

Şefaatin hangi mantığa dayandığı bugüne kadar netleşmiş değildir. Şefaat, torpil ve kayırma mıdır? Ödüllendirme midir? Genel veya kısmî af mıdır? Yoksa birilerini onurlandırmak için düzenlenen sözde bağışlama töreni midir? Yahut kimilerinin, peygamberleri dünyada yarıştırdığı gibi ahirette de yarıştırıp Hz. Muhammed'i en öne çıkarma yarışı mıdır?

Torpil ve kayırma ise Allah'ın yanında torpilin geçmediğini her Müslüman bilmektedir. Çünkü Allah adaletlidir ve kimseyi kayırmaz yahut kimseye haksızlık yapmaz ki bunun önüne geçmek için birileri onun nezdinde torpil yapsın da bu haksızlığı veya kayırmayı önlesin. Zaten torpil ve kayırma, günlük hayatımızda görüldüğü gibi, daha çok hak edilmeyen şeyleri elde etmek veya kayırma yolu ile birisinin hakkını başkasına vermek için yapılan bir iştir. Allah için böyle bir şeyin düşünülmesi zaten imkansızdır. Onun için şefaatin bu anlamda olması mümkün değildir. Yüce Allah;

"Kıyamet günü tartı gerçektir. Tartıları ağır gelenler, işte onlar kurtulanlardır. Tartıları hafif gelenler, ayetlerimize yaptıkları haksızlıklardan ötürü kendilerini mahvetmiş olanlardır." (Araf, 7/8-9) "Tartıları ağır gelen kimse hoş bir hayat içinde olacaktır. Tartıları hafif gelen ise, onun yeri bir çukurdur. O çukurun ne olduğunu sen bilir misin? O, kızgın bir ateştir." (Karia, 101/6-11) diyerek kötü amelleri ağır basanların cehennemde olacağını belirten ve Yüce Allah, "Huzurumda çekişmeyin; size bunu önceden bildirmiştim. Benim katımda söz değişmez; Ben kullara asla zulmetmem."(Kâf, 50/28-29) buyurmaktadır.

Kaldı ki Allah nezdinde birilerine torpil yapılacaksa, neden diğerlerine de yapılmasın? Torpile layık görülenler ile layık görülmeyenler arasında Allah'tan başka kim ve hangi yetki ile seçim yapacak ve birbirinden ayıracaktır? Yoksa Hristiyanların İsa'ya, "Bütün uluslar onun önünde toplanacaklar ve o, çobanın koyunları keçilerden ayırdığı gibi, insanları birbirinden ayıracaktır ve koyunları sağına, keçileri soluna koyacaktır." (Matta, 25/32-33), "Şimdi o, Babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır." (Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, Par. 519), "Kendisi aracılığı ile Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter." (Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, Par. 519) şeklinde inandıkları gibi Müslümanlar da Hz. Muhammed'e mi inanmaktadırlar?! Kur'an ve sünnet kesin olarak Hz. Muhammed'e böyle bir görev ve yetki vermediğine göre, bu seçimi ve kullar arasında bu ayırımı kim hangi yetki ile yapacaktır?

Şefaat anlayışı piyango şeklindeyse o zaman niçin bazılarına çıktığı halde bu piyango diğerlerine çıkmamaktadır? Halbuki biliyoruz ki İslam'da piyango yoktur. İnsanlar ancak kazandıklarının karşılığını görürler."İnsanın eline çalıştığından başkası geçmez. Onun çalışması şüphesiz görülecektir. Sonra ona karşılığı eksiksiz verilecektir." (Necm, 53/39-41); "O gün insanlar, işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür." (Zilzal, 99l/6-8)

Onun için küçük bir iş karşılığında çok büyük mükâfat verileceğini belirten hadislerin daha çok uydurma olduğu ve birileri tarafından teşvik amacıyla kullanıldığı kabul edilir. Çünkü İslam anlayışında emeksiz karşılık ve piyango mantığı yoktur.

Şüphesiz Allah'ın rahmeti ve lütfu çoktur. Onun rahmetini ve iyiliğini sınırlandıracak veya engelleyecek hiçbir kimse de yoktur. Rahmetini ve lütfunu dilediği kişiye verir. Bunu da kimlere vereceğini belirterek şöyle der:

"Bu dünyada ve ahirette bizim için güzel olanı yaz; biz Sana yöneldik, dedi. Allah, "Azabıma dilediğim kimseyi uğratırım, rahmetim her şeyi kaplamıştır; bunu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, zekât verenlere, ayetlerimize inanıp, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, ümmi olan Peygamber'e uyanlara yazacağız. O peygamber, onlara, uygun olanı emreder ve kötülükten alıkoyar, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılar, onların ağır yüklerini indirir, zor tekliflerini hafifletir. Bu Peygamber'e inanan, hürmet eden, yardım eden, onunla gönderilen nura uyanlar yok mu? İşte onlar saadete erenlerdir." dedi." (Araf, 7/156-157)

Şefaat, ödüllendirme de değildir. Çünkü şefaat edilecek adaylar, ödüllendirmeyi değil, cezalandırmayı hak etmiş suçlu/günahkâr kişilerdir. Bunlar inanç veya amel olarak İslam dışında bir hayat sürmüş ve tevbe etmeden öldükleri için cehennemde yanma cezasını hak etmişlerdir. Bunlar inanç ve amelleriyle merhameti, bağışlanmayı ve kurtarmayı değil, cezayı hak etmiş zalim kişilerdir.

"Allah, sakınanları başarılarından ötürü kurtarır. Onlara hiçbir kötülük gelmez; onlar üzülmezler." (Zumer, 39/61)3

Şefaat, genel veya kısmi af da değildir. Çünkü Allah zaten tevbe eden kullarını aracılar olmadan bağışlayacağını ve günahlarını iyiliklere çevireceğini, cennetlerine yerleştireceğini belirtir. Kötülük işleyenlerden istiğfar ederek tevbe edenleri, günahlar üzerinde ısrar etmemeleri durumunda aracısız bağışlayacağını söylemektedir.

"Onlar kötü bir şey işlediklerinde veya kendilerine haksızlık yaptıklarında Allah'ı anarlar, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. Onların hareketlerinin karşılığı Rab'lerinden bağışlanma ve altlarında ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlerdir. İyi davrananların ecri ne güzeldir!" (Âl-i İmrân, 3/135-136)

"Göklerde olanlar ve yerde olanlar Allah'ındır. O, kötülük yapanlara işlerinin karşılığını verir; iyi davrananlara, ufak tefek kabahatleri bir yana, büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınanlara işlediklerinden daha iyisiyle karşılığını verir. Şüphesiz Rabbinin bağışı boldur." (Necm, 53/31-32)

"Allah, istediğini bağışlar, istediğini bağışlamaz, istediği kişileri istediği kimseler için şefaatçi yapar, dilediği gibi karar verir ve hiçbir kimseye hesap vermek zorunda değildir." denilecekse elbette böyledir, ama Allah; aynı zamanda bütün insanların rabbidir, adaletlidir, kullarına haksızlık yapmayan ve sözünden dönmeyendir, ilkelidir ve değişmeyen yasaları herkes için adaletle işlemektedir, mülkünde tasarruf yetkisi sadece O'nundur. İnsanların dünyada hangi işlemlere tabi tutulacaklarını, hangi kurallarla hareket edeceklerini belirttiği gibi, ahirette de hangi işlemlere tabi tutulacaklarını ve kurtuluşlarının ancak iman ve amelleriyle olacağını belirtmiştir. İnsanlara hiçbir şekilde en ufak bir haksızlık ve ayırımcılık yapılmayacağını söylemiştir. Onun için dünyada insanların birbirlerine karşı yaptıkları uygulamalara benzeterek şefaatin kısmî af şeklinde bir uygulama olduğunu söylemek, bunun için birilerini onurlandırmak amacıyla bağışlama törenleri düzenlemek ve bu mantıkla şefaati açıklamak mümkün değildir. Çünkü böyle bir anlayış, gayb âlemini müşahede âlemine kıyas ederek şefaatin olacağını önkabul olarak savunanların geliştirdikleri spekülatif argümanlardan başka bir şey değildir.

"…De ki: Dünya geçimliği azdır. Ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan için hayırlıdır, size zerre kadar zulmedilmez." (Nisa, 4/77)

"Bir gün bütün insanları önderleriyle beraber çağırırız. O gün kitabı sağından verilenler, işte onlar kitaplarını okurlar. Onlara bir kıl kadar haksızlık edilmez." (İsra, 17/71)

"Asra andolsun ki, insan kesin olarak zarardadır. Ancak inanıp yararlı iş işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabırlı olmayı tavsiye edenler bunun dışındadır." (Asr, 103/1-3)

c-Kimler/neler, kimlere şefaat eder?

Şefaat'in hangi mantığa dayandığı net olmadığı gibi, kimlerin kimlere şefaat edeceği de netleşmiş değildir.

Şefaat edecekler arasında sayılan Kur'an, Kur'an'dan sûre, otuz ayet, iman, amel, oruç, şehid, sıddîk, âlim, müminler, adam, çocuk, peygamber, melek, arkadaş gibi öznelerin şefaatinden geçilmemektedir. Kimlerin/Nelerin kimlere şefaat edeceğini belirten rivayetlerden bazıları şöyledir:

"Peygamberler, melekler ve müminler şefaat ederler."4

"Allah, meleklere ve peygamberlere şefaat etmesini emretti."5

"Melekler gelip şefaat ederler, peygamberler de şefaat ederler. Sırat da belirtildi."6

"Sonra peygamberlere, meleklere ve şehitlere şefaat etmeleri için izin verilir, onlar da şefaat ederler ve çıkarırlar, yine şefaat ederler ve çıkarırlar..."7

"Kıyamet günü oruç ve Kur'an, kula şefaat eder."8

"Şehitlere dua ediniz, onlar istedikleri kişilere şefaat ederler."9

"Ümmetimden tek adam insanlardan çok kişiye, kabileye, gruba, üç kişiye şefaat eder."10

"Akrabalarından yetmiş kişi için şefaat eder."11

"Yetmiş kişiye şefaat ettirilir."12

"Oruç ve Kur'an onun hakkında bana şefaatçı yap der ve ikisi şefaat eder."13

Mahşerde olanlar veya cehennemde bulunanlar için şefaat sözkonusu edildiği gibi, Peygamber için "Ben cennette şefaat edecek ilk kişiyim."14 rivayetindeki gibi cennette de şefaatten söz edilir.

Yine şefaatle ilgili rivayetlerde kimin önce veya sonra şefaat edeceği, kimin kaç kişiye şefaat edeceği, kimin şefaatinin kabul edileceği gibi konularda birçok çelişki ve tutarsızlık da bulunmaktadır. Örneğin, kimi rivayetlerde mahşerdeki zor durumdan kurtarmak için şefaatin yapıldığı söylenirken, kimilerinde cehennemden çıkarmak için yapıldığı belirtilir.

Bütün bunlar, kelimenin anlamı, şefaatçiler, şefaat edilecekler, şefaat yerleri, vs. yönlerinden de şefaat konusunun net olmadığını göstermektedir.

Âhirette şefaatin olacağını belirten rivayetler Kur'an'ın açık ifadelerine aykırı olduğu gibi, kendi içinde de birçok tutarsızlıklar içermektedir. Öyle ki diğer peygamberleri kimi suçlu, kimi mahçup, kimi değersiz, kimi ümmetini değil, ancak kendini düşünen olarak göstermektedir. Örneğin,

"Enes b. Malik'ten: Resulullah bize konuşma yaptı, bilgiler vererek şöyle dedi:

Kıyamet günü olunca insanlar denizin dalgaları gibi çalkalanarak hareket ederler, derken Âdem'e gelerek, 'Bizim için Rabb'inin yanında şefaat dile.' derler, o da, 'Ben bunun erbabı değilim, ama siz İbrahim'e gidin, çünkü o, Halilürrahman'dır (Rahman'ın dostudur.)' diye cevap verir. İbrahim'e varırlar, o da, 'Ben bunun erbabı değilim, ama siz Musa'ya gidin, çünkü o, Kelimullah'dır. (Allah'ın kendisiyle konuştuğudur.)' diye cevap verir. Musa'ya varırlar, o da, 'Ben bunun erbabı değilim, ama siz İsa'ya gidin, çünkü o, Ruhullah (Allah'ın Cebrail yolu ile üflediği ruh) ve O'nun kelimesi/ol demesidir.' diye cevap verir. İsa'ya varırlar, o da, 'Ben bunun erbabı değilim, ama siz Muhammed'e gidin.' diye cevap verir. Neticede bana gelirler, ben de 'Bu işin erbabı benim.' derim ve Rabb'imden izin isterim, bana izin verilir.15

Bana şu anda aklıma gelmeyen birtakım övgüler ilham eder,16 ben de bu övgülerle Rabbimi överim, O'nun için secdeye kapanırım. Bana, 'Ey Muhammed! Başını kaldır. Söyle, söylediğin dinlenir. İste, istediğin verilir. Şefaat et, şefaatin kabul edilir.' denir. Ben de, 'Ey Rabb'im! Ümmetim, ümmetim' derim.

Bana, 'Haydi git ve kalbinde bir arpa tanesi kadar iman olanları oradan çıkar.' denir. Ben de gider, söyleneni yaparım. Sonra tekrar döner bu övgülerle Rabb'imi överim, O'nun için secdeye kapanırım.

Bana, 'Ey Muhammed! Başını kaldır. Söyle, söylediğin dinlenir, iste, istediğin verilir, şefaat et, şefaatin kabul edilir.' denir. Ben de, 'Ey Rabb'im! Ümmetim, ümmetim' derim.

Bana, 'Haydi git ve kalbinde bir hardal tanesi kadar iman olanları oradan çıkar.' buyrulur. Ben de söylenileni yaparım. Sonra tekrar döner bu övgülerle Rabb'imi överim, onun için secdeye kapanırım.

Bana, 'Ey Muhammed! Başını kaldır, söyle, söylediğin dinlenilir, iste istediğin verilir, şefaat et şefaatin kabul edilir.' denir. Ben de, 'Ey Rabb'im! "La İlahe illellah"17 diyen kimselere (şefaat etmem) için de bana izin ver.'

Bana, 'Haydi git ve kalbinde bir hardal tanesi miktarından daha, daha, daha az iman olanı cehennemden çıkar.' denir. Ben de gider, söyleneni yaparım."18

d- Allah tevbeleri kabul eder

Hemen belirtelim ki mümin insan da cehaletle günah işlemiş olabilir. İmanı diri olup İslam'ın emir ve yasaklarını gözeten bir mümine düşen görev, şu veya bu sebeple işlemiş olduğu günahtan tevbe etmesi ve Allah'a dönmesidir. Yüce Allah, bunun müminlerin tavrı olduğunu belirterek şöyle der:

"Onlar bir ahlaksızlık işlediklerinde veya kendilerine haksızlık yaptıklarında Allah'ı anarlar ve günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır? Onlar, yaptıklarında ısrar etmezler." (Âl-i İmrân, 3/135)

"Ayetlerimize inananlar sana gelince, "Size selam olsun." de. Rabbiniz, sizden kim cehaletle/bilmeyerek kötülük işler de arkasından tövbe eder ve kendini düzeltirse, ona rahmet etmeyi üzerine almıştır. O, bağışlar ve merhamet eder." (Enam, 6/54; ayrıca bkz. Nahl, 16l/119; Taha, 20/82; Necm, 53/30-31)

Ğaffâr/Ğafûr/çok bağışlayan ve Tevvâb/tevbeleri çok kabul eden, isimlerinin yüce Allah'ın en bariz isimleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Kur'an'da, Ğafûr ve Rahîm isimlerinin 81 yerden fazla ve Allah'ın bağışlayıcı olduğu/Zu Mağfira sıfatının da 24 yerden fazla geçtiğini görmekteyiz. Tevbeleri çokça kabul eden anlamında Tevvâb, çok çok bağışlayan anlamında Ğaffâr, kendisine kulluk yapanları seven anlamında Vedûd, çok affeden anlamında Afûv, çok yumuşak davranan anlamında Halîm gibi rahmet ve şefkatini belirten isim ve sıfatları çoktur. Kendisi, "Kullarıma, benim; bağışlayan, merhamet eden olduğumu haber ver." (Hicr, 15/49) buyurur.

Allah, kimlerin tevbesini kabul etmez?

Yüce Allah, kafir olarak ölenlerin ve kötülük işlemeye devam ederek tevbe etmeyenlerin ölüm anında yapacakları tevbeyi kabul etmediğini belirterek şöyle der:

"Kötülükleri işlemeye devam ederken ölüm kendisine geldiğinde "Şimdi tevbe ettim." diyenler ile kafir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara acıklı azap hazırlamışızdır." (Nisa, 4/18)

"Allah kendisine ortak koşulmasını kesinlikle bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine/dileyene bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur." (Nisa, 4/48, 116)

Buradan anlıyoruz ki Allah, müşrik/kafir olarak ölenlerin ve dininde ciddi olmayıp onu oyun ve eğlenceye çevirerek (Enam, 6/70, Araf, 7/51) kendisine ölüm gelinceye kadar tevbe etmeden günahlar ve itaatsizlikler işleyenlerin tevbelerini kabul etmez. Çünkü Allah, insanların inançlarında ve kulluklarında samimi ve dürüst olmalarını ister. Hz. Peygamber bunu, dinin samimiyet olduğunu belirttiği halde çoklarının "Öğüt vermektir." şeklinde yanlış çevirdiği "Din nasihattır." hadisinde belirttiğini görüyoruz. Şöyle der:

"Din samimi olmaktır. Kime karşı ey Allah'ın Resulü? dediklerinde, Allah'a, Resulüne, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara karşı, dedi."19 Onun için ihlas, inanmanın ve kulluğun özü ve belkemiğidir.

e- İslam, iyiliklerin kötülükleri yok ettiğini söyler

Kur'an-ı Kerim, iyiliklerin kötülükleri giderdiğini/karşıladığını belirtir. "Ancak tevbe eden, inanıp yararlı iş işleyenlerin, işte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah bağışlar ve merhamet eder." (Furkan, 25/70)

"Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt kabul edenlere bir öğüttür." (Hud, 11/114)

Ayetin iniş sebebi olarak da ashaptan Ebu'l-Yusr Ka'b b. Amr'ın bir kadına sarkıntılık ederek onunla oynaştığı, arkasından da gören veya şikâyet eden kimse olmadığı halde vicdan azabı duyarak Resulullah'a gelip böyle bir günah işlediğini söylediği ve bunun üzerine bu ayetin indiği belirtilir. Olayı Buhari, Müslim ve diğer kaynaklar rivayet etmiştir20.

İbadetlerin günahlara kefaret olduğunu belirten hadisler çoktur. Mesela:

"Beş vakit namaz, günahlara kefaret olur."21

"Büyük günahlar işlenmezse namaz, sonraki namaza kadar işlenen kötülüklere kefaret olur."22

"Oruç günahlara kefaret olur."23

"Beş vakit namaz aradaki günahlara kefaret olur."24

"Sadaka, günaha kefaret olur."25

"Kötülükten sonra iyilik yap, onu yok eder."26

"Kişinin ailesi, çocukları ve komşusu ile ilgili fitnesini; namaz, oruç, sadaka, emr-i bilmaruf ve nehy-i anilmünker siler..."27

Makbul haccın, umrenin, namazların, gece namazının, abdestin, vb. ibadetlerin günahlara kefaret olduğunu belirten rivayetler çoktur. Yine işlediği suçtan dolayı kendisine şerî ceza uygulanan kişiler için bu cezaların kefaret olduğu belirtilir.28

Zaten "Lâ ilâhe illallâh diyen kişiye Allah ateşi haram kılmıştır."29 rivayeti ile şefaat rivayetlerindeki "Lâ ilâhe illallâh diyen herkes cehennemden çıkarılır." rivayetleri birbiriyle çelişmektedir. Çünkü kişi bilinçli olarak "lâ ilâhe illallâh" dediği için zaten ateşe girmeyecektir ki ondan çıkarılmış olsun.

Nitekim "Kalbinde hardal tanesi veya bir tahıl tanesi kadar iman olan kişi ateşe girmez."30 denir. Kalbinde bu kadarcık bir iman bulunan kişi ateşe girmeyecekse, o zaman "Kalbinde bir arpa ağırlığı kadar iman olan kişi ateşten çıkarılır. La ilahe illallah diyen ve kalbinde bir buğday tanesi kadar iman olan kişi ateşten çıkarılır. La ilahe illallah diyen ve kalbinde bir darı tanesi kadar iman olan kişi ateşten çıkarılır."31 demenin anlamı kalmaz. Bir taraftan kalbinde hardal veya tahıl tanesi kadar iman bulunan kişinin ateşe girmeyeceği söylenir, diğer taraftan kalbinde bu kadarcık iman bulunan kişilerin ateşten çıkarılacağı belirtilir. Bu bir çelişkidir. Bu rivayetlerin hangisi doğrudur?! Bunlar gaybdan haber veren, ama sübut bakımından yakinilik/kesinlik ifade etmeyen rivayetlerdir.

Kaldı ki şefaat için "lâ ilâhe illallâh" demenin şart olmadığını belirten rivayetler olduğunu da görüyoruz. Mesela, rivayetlere göre, Hz. Peygamber'in bütün ısrarlarına rağmen şehadet kelimesini söylemeden ölen amcası Ebu Talib'in de Hz. Peygamber'in şefaatinden yararlanabileceği ve cehennemde tam ceza çekmek yerine, ancak topuklarına vuran bir ceza ile kurtulacağı belirtilir.

"Ebu Said el-Hudri rivayet eder: Yanında amcası Ebu Talib anılınca, Resulullah'ın şöyle dediğini işittim: Umarım kıyamet günü şefaatim ona yarar sağlar da cehennem ancak topuklarına kadar ulaşır, ama burada bile ateşten beyni kaynayacaktır."32

İnsan merak ediyor; acaba kendisine bunca korumalık yapan amcası Ebu Talib'i cehennemden çıkarmaya Resulullah'ın şefaati yetmiyor mu?

Halbuki yine Buhari'de Hz. Peygamber'in bütün ısrarlarına rağmen Ebu Talib'in şehadet kelimesini söylemeden öldüğü, onun için istiğfar eden/bağışlanma isteyen Hz. Peygamber'in Allah tarafından uyarıldığı ve müşrik olarak öldüğü açık olanlar için hem kendisinin hem müminlerin istiğfar etmelerinin doğru olmadığı veya böyle bir yetkilerinin bulunmadığı şöyle belirtilir:

"Ebu Talib öleceği sırada Resulullah yanına vardı ve yanında Ebu Cehil b. Hişam ile Abdullah b. Ebi Ümeyye b. el-Muğira'yı gördü. Resulullah Ebu Talib'e, "Ey amcacığım, "La ilahe illallah sözünü söyle ki bu sözle Allah katında sana şahitlik edeyim." dedi. Ebu Cehil ve Abdullah b. Ebi Ümeyye,"Ey Ebu Talib! Abdulmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun?" dediler. Resulullah sürekli Ebu Talib'e İslam'a girmesini teklif ettiyse de öbürleri de sözlerini tekrarladılar. Neticede Ebu Talib'in onlara söylediği son söz, "O, Abdulmuttalib'in dini üzeredir." oldu. "Lailahe İllallah" demeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Resulullah, "Vallahi, yasaklanmadığım sürece ben sana bağışlanma dileyeceğim." dedi. Arkasından, "Kendilerine cehennemlikler oldukları açık olduktan sonra yakın akrabaları bile olsa artık müşrikler için bağışlanma dilemek/istiğfar etmek ne Peygamber'e ne de iman edenlere yaraşır." (9 Tevbe/113) ayeti ile "Sen istediğini hidayete erdiremezsin." (28 Kasas/26) ayeti indi."33

Ayet, müşrik olarak ölenlere Peygamber'in istiğfar edemeyeceğini belirttiği halde, rivayetlerde Ebu Talib'e şefaat etmesi sonucu yalnız topuklarına kadar ateşte yanacağı belirtilir. Acaba kendisi için istiğfar etmesi/bağışlanma dilemesi yasak olan bir kişiye Resulullah nasıl şefaat eder?34

Amcası Ebu Talib için Hz. Peygamber'in şefaat edeceğini söyleyen rivayetler yetmiyormuş gibi, Kur'an'ı ezbere bilen kişinin müşrik olan annesinin ve babasının azaplarının azalacağı da uydurulmuş bulunmaktadır.35 İnsan anlayamıyor; bu nasıl bir din anlayışıdır ki "Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını kesinlikle bağışlamaz." (Nisa, 4/48, 116) dediği halde, Peygamber'in veya Kur'an'ın hatırına müşriklerin azabının azalacağı anlatılır! Bu nasıl bir anlayıştır?!

f- Allah'ın velileri için korku ve hüzün var mıdır?

İslam anlayışında Allah'ı seven ve Allah'ın da kendilerini sevdiği müminler, onun velileridir. Hiçbir mümin, Allah'ın düşmanı olmadığından her mümin Allah'ın velisi/dostu demektir.

Kur'an bunları şöyle tarif eder:

"İyi bilin ki, Allah'ın evliyasına/dostlarına hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar Allah'a inanmış ve ona karşı gelmekten sakınmışlardır. Dünya hayatında da, ahirette de müjde onlaradır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. Bu büyük başarıdır." (Yunus, 10/62-64)

"Allah'tan korkanlar, Allah'ın cezasından sakınanlar, ona karşı gelmekten sakınanlar, vb." diye çevrilen muttakileri de Kur'an şöyle tarif eder:

"Elif, Lam, Mim. Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitap'tır. Onlar, gaybe inanırlar namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf ederler. Onlar, sana indirilen Kitab'a da, senden önce indirilenlere de inanırlar; ahirete de yalnız onlar kesinlikle inanırlar. İşte Rab'lerinin yolunda olanlar ve saadete erişenler bunlardır." (Bakara, 2/1-5)

Allah, kendisinden korkan/azabından sakınan, onun gösterdiği şekilde yaşayıp öğretilerine uyan kulları için hiçbir korkunun ve üzülmenin olmadığını söyler.36

Dolayısıyla İslam'ın öğrettiği şekilde inanan ve yaşayan müminler, bütün insanların toplandığı mahşer gününde olsun, ondan sonra olsun korkmayacak ve üzülmeyeceklerdir. O gün korkanlar ve üzülenler ve kendilerini kurtaracak bir şefaatçi derdine düşenler, Allah'ın korkmayacağını ve üzülmeyeceğini söylediği veli/mümin kulları değildirler, demektir. Başka bir deyişle, bu kişiler o gün korktukları ve üzüldüklerine göre, mümin ve muttaki, yani Allah'ı seven ve Allah'ın da kendilerini sevdiği veli kulları değildirler. Mümin ve muttaki, yani Allah'ın veli kulları olmayan kişilere Hz. Muhammed'in şefaat etmesi de sözkonusu değildir.

Böyle olunca, şefaat rivayetlerinde anlatıldığı gibi müminlerin, yani Allah'ı seven ve Allah'ın da kendilerini sevdiği müminlerin korku ve hüzün içinde kendilerini kurtaracak bir aracı/şefaatçı aramaları da sözkonusu olmayacak demektir. Onun için mahşerde müminlerin korku ve hüzün içinde kendilerini kurtaracak bir şefaatçı arayacaklarını anlatan rivayetler bu ayetlerle bağdaşmamaktadır.

g-İnsan, günahlarından neden tevbe etmeden ölür?

Bu açık ve kesin bilgiler ışığında baktığımızda acaba çok kötülük işlemiş olan ve tevbe halinde Allah'ın bütün günahlarını bağışlayacağına inanan, Allah'ın insanları sürekli tevbe etmeye çağırdığını ve tevbeleri kabul ettiğini bilen bir mümin, acaba neden Allah'ı ve ahireti hatırlayıp günahlarından tevbe etmeden ölür?

Kur'an'da Yüce Allah'ın, kulların tevbe etmelerini çokça teşvik ettiğini, Hz. Peygamber'in de çölde yitirdiği bineğini yanıbaşında bulunca kulun sevinmesinden kulların tevbe etmesine Allah'ın daha çok sevindiğini belirttiğini biliyoruz:

"Allah, birinizin tevbe etmesine, yitirdiği hayvanını bulduğu vakit kulun sevinmesinden daha çok sevinir."37

"Yiyecek ve içecek olmayan çorak bir yerde devesi yularını sürükleyerek kaçan ve üzerinde kendisinin yiyeceği-içeceği bulunan bu hayvanı yoruluncaya kadar arayan, sonra bir ağacın dibinden geçerken yuları ağaca dolanmış olarak bulan bir adamın sevincine ne dersiniz? Biz, çok sevinir ey Allah'ın Resulü, dedik.

Resulullah, bakın, vallahi, kulunun tevbe etmesine Allah'ın sevinmesi bu adamın devesini bulmasına sevinmesinden daha çoktur, dedi."38

Salim bir mantık, önkabullerle şartlanmamış bir vicdan ve tarafsız bir anlayışla baktığımız zaman, acaba Allah'ın kendisini bağışlaması için yapılan bunca çağrıya ve teşviğe rağmen, mümin olduğu varsayılan, ama işlediği bunca günahın kendisini cehenneme götüreceğini/götürebileceğini aklına getirerek bağışlanması için Allah'a yöneleceği yerde, pişmanlık duymadan İblis'in yaptığı gibi itaatsizlik üzerinde ısrar ederek ölen böyle bir insanın gerçekten imanla bir bağının kaldığı veya sürdüğü söylenebilir mi? Günahlarından tevbe ve istiğfar etmeyecek kadar kendini, Rabbini ve ahireti unutmuş olan, cehennem endişesi bulunmayan, kulluk yapıp yapmamak umurunda olmayan bu insanın Müslüman olarak anılsa bile acaba hardal tanesi kadar imanla bir ilişkisi kalmış mıdır veya kalmışsa ona iman demek mümkün müdür?

Acaba böyle bir kişinin, "Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz ve işinde aşırı giderek hevesine uyan kimseye uyma." (Kehf, 18/28) ayetinde tarif edilen insandan ne farkı vardır?

İslam'ın öğretilerine inandığı söylenen böyle bir insanın, Allah'ın namaz ve oruç gibi farzlarını yerine getirmeyi reddetmesi, iyilik yerine kötülük işlemesi, haksız yere insanları öldürmesi, zina etmesi, içki içmesi, hırsızlık yapması, faizle insanları sömürmesi, insanlara iftira etmesi, yalan söylemesi, sihirbazlık yapması, Müslümanları bırakıp kafirleri veli/dost/yönetici edinmesi, Müslümanların aleyhine düşmanlarıyla işbirliği yapması, hainlik etmesi, vb. kötülükler işlemesi ve ölünceye kadar bunlardan pişman olmayı, Allah'a dönmeyi, ona kulluk yapmayı, ondan bağışlanma dilemeyi, cehennem azabından kurtulmak istemeyi aklına getirmeden veya Allah'tan çok insanların tavrını önemseyerek tevbe etmeyi gururuna yedirmeden ölmesi, imanla bağdaşan ve müminden beklenen bir tavır mıdır? Acaba böyle bir insanın tavrının, Allah'a inandığı halde secde etmeme isyanında ısrar eden ve yaptığından Meleklerin ve Âdem'in tevbe ettiği gibi tevbe etmeyen İblis'in tavrından ne farkı vardır? Acaba İblis'i de mahveden ve rahmetten nasipsiz kalmaya sürükleyen bu ahmakça gurur ve aldanmışlık değil midir?

Onun için ilke olarak şefaat anlayışını kabul eden Mevdudi'nin bu konuda söylediklerine hak vermemek elde değil: "... Fakat bile bile günah işlemiş ve düştükleri durumdan utanç duymamış, pişman olmamış sapık kimseler şefaat olunmayacaklardır. Nitekim Hz. Peygamber bir hadisinde, Allah'tan korkmadan kamunun mallarına hıyanet edenlerin durumunu anlatırken şöyle buyurmuştur: "Sakın sizden biriniz kıyamet günü, boynunda meleyen bir koyun, kişneyen bir atla bana gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, beni kurtar" dediğini, kendimi de "Senin için hiçbir şey yapamam, ben sana tebliğ ettim" diye cevap verdiğimi görmeyeyim. Boynunda böğürmesi olan bir deve ile gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, beni kurtar." dediğini, kendimi de "Senin için hiçbir şey yapamam, ben sana tebliğ ettim." dediğimi görmeyeyim. Boynunda altın, gümüşle gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, beni kurtar." dediğini, kendimi de "Senin için hiçbir şey yapamam, ben sana tebliğ ettim." dediğimi görmeyeyim. Üzerinde parlayan elbiselerle gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, beni kurtar." dediğini ve kendimi de "Senin için hiçbir şey yapamam, ben sana tebliğ ettim." dediğimi görmeyeyim."39

Allah için söyleyelim, Hz. Peygamber haksız mıdır? Onun için mezkur şefaat mantığını anlamak mümkün değildir.

h- İslam, iman ve amel bütünüdür

İslam, iman ve amel bütünüdür. İslam'ın öğretilerini veya iman ile ameli ayrı kompartmanlar olarak görmek ve biri olmadan diğerinin işe yarayacağını söylemek, Kur'an'ın değil, fırka ve mezhepler oluştuktan sonra rekabet ortamında oluşan grupların anlayışıdır.

Şüphesiz Kur'an, büyük günah işleyenin imandan çıkıp çıkmadığını söylemediği gibi, amelin imandan olmadığını veya amelle kişinin dinden çıkmadığını düşünen çoğu Ehli Sünnet kelamcıları gibi de söylemez.

Aksine, İslam'ın iman ve amel bütünü olduğunu ve kurtuluşa ermek için ikisini yapmak gerektiğini söyler. Kur'an, bu konuda bir hukuk tasnifi veya istatistik sıralama yapmak yerine, bütün konuları harmanlayarak bir eğitim ve yönlendirme metodu izler ve yerine göre imanı, yerine göre de ameli öne çıkararak kişileri eğitip yönlendirir, yerine ve kişilerin tavrına göre sonuçlarının ne olacağını söyler.

Onun için Kur'an'ı, fırka ve mezheplerin, rivayetler ve açıklamalarla yönlendirilmiş geleneksel anlayışların dışında, kendi bütünlüğü ve anlatım metodu içinde anlamak gerekir. Yüce Allah, burada veremeyeceğimiz kadar çok ayette ancak iman edip salih amel işleyen kişilerin kurtulacaklarını belirtmekte ve bundan asla istisna yapmamaktadır. İman olmadan yapılan amellerin boşa gittiğini defalarca belirtmektedir.40

Zihinlerini şefaat anlayışı ile dolduran ve amel ile imanın bağımsız şeyler olduğunu seslendiren kişiler, bu konular gündeme gelir gelmez hemen "Günah işleyen kişiler dinden mi çıkar veya kafir mi olurlar?" yahut "Ben Müslümanım dediği halde günah işleyenler kafirler gibi cehennemde mi kalacaktır?" diyerek itiraz etmekte yahut endişelerini belirtmektedirler.

Hemen belirtelim ki İslam, iman ve amelin ikisini öngördüğü, ikisi arasında ayırım yapmadığı veya ikisinin toplamı olduğu, hayatın tümünde Allah'ın öğretilerini yerine getirmek olan ibadet şekillerinden herhangi biri ile Allah'tan başkasına ibadet etmenin yahut ibadette/kullukta şu veya bu şekilde ona ortak koşmanın kişiyi küfre götürdüğü ve İslam'dan çıkardığı, örneğin, Allah'tan başkasına secde etmek veya adak sunmak veya kurban kesmek veya Allah'tan istenecek şeyleri başkasından istemek veya Allah'ın indirdikleri yerine başka şeylerle hükmetmek, yasakladıklarını serbest bırakmak veya serbest bıraktıklarını yasaklamak, gibi amellerin de kişiyi İslam'dan çıkardığı bir gerçek olduğu halde, mutlak olarak "Günah işleyenler kafir mi olurlar? yahut kafirler gibi cehennemde sonsuz mu kalırlar?" diyerek polemik yapmak, Allah'a isyan edenlerin avukatlığını yapmaktan başka bir şey olmaz. Böyleleri için kurtarma formülleri aramak ve tarihsel şartlarda oluşmuş polemiklere sarılarak merhamet tellallığına soyunmak yerine, hem kendimizin, hem onların toparlanıp kendimize çekidüzen vermek gerektiğini, onlara "Kesin olan ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et." (Hicr, 15/99) ayetinin söylediği gibi söylemenin daha doğru ve yararlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu konuda Hariciler, Mürcie, Mutezile, Şia ve Ehli Sünnet kelamcıları arasında yapılan değerlendirmeler ve polemikler, son tahlilde, Allah'ın buyruğu ve kesin bir garantisi değil, birer görüştür yahut Kur'an'ın ifadesiyle galip zan'dır. "Zan ise şüphesiz hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz." (Necm, 53/28)

Her günah işleyenin kafir olacağını söylemek ne kadar ölçüsüzlük, aşırılık ve haksızlık ise, amel ile imanın sözde ayrılığı tezine sarılarak ne kadar günah işlerse işlesin kişilerin yine de mümin kalacağını ve eninde sonunda cezadan kurtulacağını söylemek de o kadar ölçüsüzlük, tutarsızlık ve İslam'ın bütünlüğü anlayışına aykırıdır. Çünkü bunun hiçbir garantisi yoktur. Küçük günahlar üzerinde ısrar etmenin bile büyük günah olduğu ve sahibini cehenneme götürebileceği unutulmamalıdır.

Evet, ne ümitsizlik vermek, ne ibahilik/günah işlemeyi serbest bırakmak doğrudur. Onun yerine, ölünceye kadar Allah'a ibadet etmek/öğretilerine uygun inanmak ve yaşamak gerektiğini, dinlerinde samimi olanlar için tevbe kapısının ölüm anına kadar açık olup Allah'ın tevbeleri kabul ettiğini ve tevbe edilen bütün günahları bağışladığını hatırlatarak ümit vermek, ama diğer yanda günahtan dönmemenin veya günah işlemeyi yaşam tarzı haline getirerek sürdürmenin kişiyi cehenneme götüreceğini söylemek, İslam'ın dengeli ve tutarlı yolu budur.

"Hevesini tanrı edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar! Anlamaz mısınız?" (Casiye, 45/23)

Bunun gibiler Müslüman veya mümin adını taşısa da, nüfus sayımında Müslümanlar arasında sayılsa da bunların çizgisi İslam ve Allah'a kulluk çizgisi değil, şeytanın yolu olan isyan ve itaatsizlik çizgisidir. Allah, böylelerin ölüm anında yapacakları tevbeyi kabul etmeyeceğini ve cezalandıracağını söyler.41

Bırakalım, günah bataklığında debelenerek ölenler başlarının çaresine baksınlar ve ektiklerini biçsinler! Bu konular gündeme gelir gelmez onları günah işlemekten sakındırmak ve "Nasıl olsa cehennemden çıkacağız." ümidiyle teselli etmek, günahta debelenmelerini basit göstermek ve din anlayışını ters yüz eden fırkaların yorumlarına bel bağlamak yerine, Allah'a kulluk yapmalarını teşvik etmek, itaatsizlik yapmaktan sakındırmak daha iyi olmaz mı? "…İnkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının." (Bakara, 2/24), "İnkar edenler için hazırlanmış ateşten sakının." (Âl-i İmran, 3/131), "Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun..." (Tahrim, 66/6) ayetlerinin belirttiği gibi, cehennemin kafirler için hazırlandığını ve kafirlerin cehennemde kalıcı olduklarını, cehenneme girdikten sonra oradan çıkışın Kur'an'da yer almadığını, ancak kafirlerin cehenneme gireceğini, Müslüman adını taşıdığı halde cehenneme girecek olan kişilerin, bunu şimdiden gözönünde bulundurmaları gerektiğini söylememiz daha yararlı olur.

Her şeyden önce, kendilerini şefaat anlayışıyla şartlandıran ve kurtuluşlarının ancak onunla olduğunu düşünen kişilerin gerek İslam anlayışlarında, gerekse psikolojik yapılarında bir sakatlık bulunmaktadır. Bu kişiler, Allah'ın öğretilerine göre yaşamak, böylece onun hoşnutluğunu kazanıp cennete gitmek için kendilerini bilinçlendirecekleri yerde, cehenneme gitmek ve ancak şefaatle kurtulmakla şartlandırmış, ne yaparsa yapsın mutlaka cehenneme gideceğine ve ancak şefaatle kurtulacağına kendilerini inandırmışlardır. Dikkat edilirse, iyilikle anılan hemen herkesten şefaat dilenciliği yapan bu kişilerin neredeyse yüzde doksan dokuzu, inançlarını ve islam anlayışlarını Kur'an okuyarak değil, kültürel din anlatımlarından ve halk İslam'ından oluşturan kişiler olduğu görülür. Başka bir deyişle, din anlayışlarını şunun bunun sohbetlerinden veya yazıp çizdiklerinden alarak oluşturmuşlardır.

İnsanlar neden "Yüce Allah, cehenneme götürecek kötülükleri, cehennemin özelliklerini ve cehennemde çekilen azabın şekillerini insanlara sayıp döktüğü halde, bazılarının iddia ettiği gibi, aynı oranda önemli bir inanç ilkesi olması gereken cehennemden çıkışı neden bir kez olsun Kur'an'da belirtmez ve insanları bilgilendirmez? Acaba cehennemden çıkış, oraya giriş kadar önemli değil midir? Yoksa Allah, insanları bilgilendirmeyerek bu konuda her vadide dolaşmalarından ve fırkalara bölünüp birbirlerinin boğazına sarılmalarından zevk mi almaktadır?" sorularını kendilerine sormazlar? Bütün bu soruların cevabı, şüphesiz "hayır"dır. Çünkü Allah olmayan bir şey için bilgi vererek abesle iştigal etmekten münezzehtir.

Dipnotlar:

1- Rağıb el-İsfâhani, el-Müfredat fi Garibi'l-Kur'an, 263, ş-f-'a maddesi.

2- Yaşar Düzenli, Uslub ve Semantik Açıdan Kur'an ve Şefaat, 42-45, Pınar Yay., İstanbul, 2006.

3- bkz. Araf, 7/8-9; Meryem, 19/72; Mü'minun, 23/102-111.

4- Buhari, Tevhid, 24.

5- Nesai, Tatbik, 81.

6- Nesai, Tatbik, 81.

7- İbni Hanbel, 5/43.

8- İbni Hanbel, 2/174

9- İbni Hanbel, 1/5.

10- İbni Hanbel, 3/20, 63/2.

11- Tirmizi, Fadailu'l-Cihad, 25/55; İbni Mace, Cihad, 16.

12- İbni Hanbel, 4/131.

13- İbni Hanbel, 2/174.

14- Müslim, İman, 330.

15- Sayılan ve şefaat etme girişiminde bulunmaya (gûya) cesaret edemeyen veya yüzü tutmayan bu peygamberlerin, Âdem dışında, tümü ulul-azm (azim ve kararlılık sahibi) peygamberler olup Allah'ın yanında çok değerli olmalarına karşın ne duruma düşürüldüklerini, Hz. Muhammed'in ise buna dünden razı veya hevesli bir hava içinde gösterilerek bunu nasıl üstlendiğini düşünelim! Bu anlatım, tezgahlanan şefaat bağlamında peygamberlerin nasıl yarıştırıldığını göstermiyor mu?

16- Hz. Peygamber sanki masal anlatıyormuş gibi o gün Allah için yapacağı övgüleri şu anda hatırlamıyormuş. Hatırlamayan Hz. Peygamber değil de rivayeti kurgulayan olmasın!

17- O ana kadar şefaatle çıkanlar "lailahe illellah" diyenler değil miydi? Kaldı ki kişinin mümin olup sözde şefaati hak etmesi için "lailahe illellah" demesi yetmeyip "Muhammedun Resulullah" demesi de gerekir. Çünkü iki şıkkıyla şehadet kelimesini söylemeyen kişi mümin, yani Müslüman sayılmaz, dolayısıyla şefaati de hak etmez.

18- Buhari, Tevhid, 36/2. Buhari'nin "Allah'ın Musa ile konuştuğu" bölümündeki rivayette de müminlerin kıyamet günü toplanacakları ve bulundukları yerden kurtarması için Allah'tan birinin şefaat etmesini isteyecekleri anlatılır. Bkz. Tevhid, 37/2. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda topladığı insanlara şefaat etmek için peygamberler arasında, en sonunda Hz. Muhammed'e yetkinin verilmesi ve cennet kapılarının açılmasıyla ilgili rivayetler için bkz: Buhari, Tefsiru İsra, 5, Ehadisu'l-Enbiya, 3, 9; Müslim, İman, 237.

19- Buhari, İman, 43; Muslim, İman, 95; Ebu Davud, Edeb, 59; Tirmizi, Birr, 17; Nesai, Bey'at, 31; İbni Mace, Menasik, 76. Peygambere, devlet başkanına ve müminlere öğüt vermek mümkün ise de Allah'a ve Kitabına öğüt vermek mümkün değildir. Onun için bu rivayetler, öğüt vermeyi değil, dinde samimi olmayı belirtir.

20- Mesela, Buhari, Mevakitu's-Salat, 4; Tefsir, Hûd, 6; Zekât, 23; Müslim, Tevbe, 42; Ebu Davud, Hudud, 31; Tirmizi, Tefsiru Şura, 11; bkz. Keşşaf, 2/435-436, ikinci dipnot.

21- Buhari, Mevakît, 4/2.

22- Keşşaf, 2/435. Hud/117. ayet tefsirinde.

23- Buhari, Savm, 3.

24- Müslim, Taharet, 16; İbn Hanbel, 2/400.

25- Buhari, Zekât, 23.

26- Tirmizi, Birr, 55; Darımi, Rikak, 74; İbn Hanbel, 5/153, 158, 169, 177, 228, 236.

27- Buhari, Mevakit, 4; Menakib, 25/16: Zekât, 23; Tirmizi, Cuma, 79; İman, 8; İbni Mace, Fiten, 12; Zühd, 22.

28- Buhari, İman, 11; Menakibu'l-Ensar, 43; Hudud, 8, 14; Ahkam, 49; Tevhid, 31; Müslim, Hudud, 41; Tirmizi, Hudud, 12; Nesai, Biat, 9 vd. Konuyla ilgili bkz. İbrahim Sarmış, "Hz. Muhammed'i Doğru Anlamak", Ekin Yay.

29- bkz. Buhari, İlim, 49; Salat, 45, 46; Ezan, 40, 50, 153, 154; Teheccüd, 36; Meğazi, 12; Etima, 15; Rikak, 6; İstitabetu'l-mürteddin, 6; Müslim, İman, 53; Mesacid, 263; Muvatta, Sefer, 86.

30- Muslim, İman, 148; Ebu Davud, Libas, 26; Tirmizi, Birr, 61; İbni Mace, Mukaddime, 9; Zühd, 16.

31- Buhari, İman, 34/1; Tevhid, 19/2; Muslim, İman, 225; Tirmizi, Cehennem, 9/2; İbni Mace, Zühd, 37.

32- Buhari, menakibu'l-ensar, 40, (Tecridi Sarih, 1584 nolu hadis); Müslim, iman, 276.

33- Buhari, cenaiz, 80, menakibu'l-ensar, 40, tefsir, tevbe, 16, eyman ve nüzur, 19, (Tecridi sarih, 681 nolu hadis); Müslim, iman, 39.

34- Doğrusu, Hz. Peygamber'e çocukluğundan beri kol kanat geren, çocuklarından biri gibi büyüten, doğruluğunu, dürüstlüğünü, güvenilirliğini, yalan söylemediğini bilen, vahiy alıp hayatının en çetin günlerini yaşadığında ondan korumalığını esirgemeyen, hayatının hiçbir döneminde ona bir kötülüğü, bir düşmanlığı, bir yalanlaması görülmeyen, Hz. Peygamber'in de çokça sevip saydığı, himayesinde yetiştiği, ticaret işlerinde kendisine eşlik ettiği ve görüştüğü amcası Ebu Talib'in bütün ısrarlarına karşın şehadet kelimesini söylemeden öldüğünü anlatan, can çekişen bir insanın başında Hz. Peygamberle şirkin liderliğini yapan Ebu Cehil ve Abdullah b. Ümeyye'yi düello halinde gösteren rivayetlere, siyer ve İslam tarihi bilgilerine inanmak zor olduğu gibi, Kur'an'ın açık ayetleri karşısında güvenmek de mümkün görünmemektedir. Çünkü anlatılanlara göre ölüm döşeğinde can çekişmekte olan ve ölüm belirtileri görülen Ebu Talib'e Hz. Peygamber şehadet kelimesini getirmesini, yani şirk ve küfürden tevbe edip Müslüman olmasını teklif etmiştir. Oysa ölüm belirtilerinin belirdiği ve canın boğaza geldiği anda tevbenin kabul edilmeyeceğini Nisa Suresi'nin 18. ayeti açıkça belirtmektedir.

35- Yakub b. Seyyid Ali, Şerhu Şir'ati'l-İslam, 2/52'den naklen Prof. Dr. İsmail Karaçam, Büyük Mucize, 116, Yeni Şafak Kültür Armağanı, İstanbul, 2005.

36- Bunu belirten ayetler için bkz. Bakara, 2/38, 112, 26, 2274; Enam, 6/69, 48; Araf, 7/35; Zuhruf, 43/67-68; Ahkaf, 46/13-14.

37- Müslim, Tevbe, 2.

38- Müslim, Tevbe, 6. yine bkz. Muslim, 1-8 kadar rivayetler; İbni Mace, Zühd, 30; Tirmizi, Daavat, 98.

39- Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamber, 1/342, çev. Dr. N. Ahmed Asrar, Pınar Yay., 1983. Mevdudi'nin "Mişkat, Kısmetu'l-Ğanaim, el-Ğululu Fiha"dan naklettiği hadisin tam metni için bkz. Buhari, Cihad, 189; Müslim, İmaret, 24; İbn Hanbel, 2/426.

40- bkz. Bakara, 2/275-281, Âl-i İmrân, 3/21-22, Ahzab, 33/19, Araf, 7/147, Tevbe, 9/17, 69, Kehf, 18/105, Nahl, 16/97, Sebe', 34/37, Duhan, 44/51-57, İnsan, 76/5-22, Hud, 11/113.

41- Nisa, 4/18.

İbrahim Sarmış / İslam'ı Doğru Anlama Bağlamında Şefaat İnancı

Son Güncelleme: 09.09.2019 09:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ahmet Hoca 2019-09-09 23:19:44

Şefaat, Yüce Allah'ın kendi izni ve merhametiyle, mahşer günü günahkâr insanlara iyilik yapmaları için seçtiği bazı özel kurallarına yetki ve izin vermesidir. Onların bu husustaki aracılığına müsaade etmesidir. İzin ve yetki tamamıyla Yüce Allah'ın kontrolündedir. O, sevdiği bazı özel insanlara dünyadaki sadakatleri karşılığında vefasını gösterecektir. Yoksa Yüce Allah dileseydi hiçbir aracıya gerek görmeden yapacağını yapar ve bütün kullarını ya affeder veya cehennemlik ederdi. Ama dünya hayatında kendisine sadık kalan büyük peygamberlere, meleklerin bir kısmına ve şehitler gibi özel gruplara şefaat hakkı tanıyacaktır. Nitekim ayet-i kerimede şefaat hakkında Allah-u teâla şöyle buyurmuştur:
(Allah’ı bırakıp da, taptığı putlar şefaat edemez. Ancak hak dine inanıp ona şahitlik eden kimseler şefaat eder.) [Zuhruf 86]
(Sadece Allah’ın dilediği ve razı olduğu kimselere şefaat etmesi için izin verilen, göklerde nice melekler vardır.) [Necm 26]
(Artık şefaat edicilerin [Peygamberlerin, meleklerin, salihlerin, şehitlerin] şefaati, onlara [kâfirlere] fayda vermez.) [Müddesir 48]
(O gün, kimse şefaat edemez. Ancak Rahman olan Allah’ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığı kimse şefaat eder.) [Taha 109]
(Onlar için Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.) [Nur 62]

Peygamber Efendimizin (sav) hadisleri:

A- Kur'an-ı Kerimin şefaati:
(Kur’an şefaat edicidir, şefaati kabul edilendir, şereflidir, tasdik edicidir. Kim O’nu önder edinirse O’nu cennete götürür. Kim de O’nu arkasına atacak olursa, cehenneme gönderir. Kur’an-ı kerim’i okuyun! Çünkü Kur’an, onu okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir.) [Müslim]
(Kim kur’anı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, Haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah (Celle Celaluhu) o kimseyi cennetine koyar, ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefatçı kılar.) [Tirmizi]

B- Hz. Muhammed'in (sav) şefaati:
(Rabbin sana [ahirette çeşitli nimetler, şefaat izni] verecek, sen de hoşnut, razı olacaksın) mealindeki Duha suresi beşinci âyet-i kerimesi inince, Resulullah efendimizin, (Ümmetimden bir kişi Cehennemde kalsa razı oldum demem.) [Tibyan]
(İsra suresinin (yakında Rabbin sana makamı mahmudu verecektir) âyet-i kerimedeki "Makamı mahmud" bana verilecek şefaat hakkıdır.) [Tirmizi]
(Ahirette ilk şefaat eden ve şefaati kabul olan ben olacağım.) [İbni Mace]
(Kıyamet günü en önce ben şefaat edeceğim.) [Müslim]
(İmanla ölen herkese şefaat edeceğim.) [Buhari]
(Kıyamette, kum sayısından daha çok kimseye şefaat ederim.) [Taberani]
(Ehl-i beytimi sevenlere şefaat edeceğim.) [Hatib]
(Eshabımı kötüleyenden başka, herkese şefaat edeceğim.) [Buhari]
(Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu.) [İbni Huzeyme, Bezzar]
(Şefaatime inanmayan kimse, ona kavuşamaz.) [Şir’a]
(Şefaatime kavuşmak isteyen kızını fâsıka vermesin!) [Şir’a]
(Şefaatime en layık olan, bana en çok salevat okuyandır.) [Tirmizi]
(Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim.) [Beyheki] (Ümmetime ulaştırmak üzere kırk hadis ezberleyen kimseye kıyamet günüde hem şefaatçi hem de şahit olurum.) [Beyhaki]
(Kıyamette Peygamberler, âlimler ve şehitler şefaat eder.) [İbni Mace]
(Kıyamette Sırat köprüsünün başında durur, ümmetimin geçmesini beklerim. Allahü teâlâ, "Dilediğini iste, istediklerine şefaat et, şefaatin kabul olunacaktır" buyurur. Ümmetime şefaatten sonra, yalvarmaya devam ederim. Rabbim bana "Ümmetinden ihlasla bir defa "La ilahe illAllah" diyen ve imanla ölen herkesi Cennete koy" buyuruncaya kadar yerimden kalkmam.) [İ. Ahmed]
(Her peygamberin kabul edilen bir duası vardır. Ve her peygamber bu duasını acele etti. Fakat ben, duamı ümmetime şefaat için sakladım. Bu sakladığım dua ümmetimden olup da, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen herkese nasip olur.) [İbn Mace]
(Allahü teâlâ bana, "Ümmetinin üçte ikisini sorgusuz sualsiz Cennete koymamı mı istersin, yoksa şefaat izni mi istersin?" buyurdu. Ben de şefaat hakkı vermesini istedim. Şefaatim elbette bütün müslümanlaradır.) [Taberani]
(Şirk üzere ölmeyen [imanla ölen] herkese şefaat edeceğim.) [İbni Hibban]
Eshab-ı kiramdan Sevad bin Karib hazretlerinin, Resulullah'ın yanında okuduğu bir şiirinde deniyor ki:
(Yâ ResulAllah, Allah’a vesile kılınmaya en layık olan sensin. Mahşerde Sevad bin Karib’e de şefaât eyle!) [Beyhekî, İbni Abdilberr, İbni Hacer]
Bir başka sahabe olan Mâzin bin Gadûbe, Amman’dan gelip Müslüman olmuş ve Resûlullah’ın huzûrunda şu şiiri okumuştur:
“…Ey kumlara ayak basanların en hayırlısı! Bana şefaat eyle! Rabbim beni bağışlasın da kurtuluşla döneyim yurduma.” [Taberânî]

C- Peygamberlerin şefaati:
(Bütün peygamberlere şefaat etme hakkı tanınmıştır.) [Buhari]
(Allahü teâlâ, kıyamet günü, Âdem aleyhisselamı bir milyar insana şefaatçi kılar.) [Taberani]

D- Alimlerin ve Şehitlerin şefaati:
(Kıyamette abide Cennete gir, âlime ise halka şefaat için bekle denir.) [İ Maverdi]
(Kıyamet günü Allahü teâlâ, “Ey âlimler, siz benim indimde bazı melekler gibisiniz, şefaat edin, şefaatiniz kabul edilecektir” buyurur.) [Zehebi]
(İmamlarınız şefaatçilerinizdir.) [D.kutni]
(Kıyamet günü üç grup şefaat edecektir; Peygamberler, alimler ve şehidler.) [İbni Mace]
(Şehid, ailesinden yetmiş kişiye şefaat eder.) [Ebu Davut]

E- Büyük Zatların şefaati:
(Yemin ederim ki, Hz. Osman, yetmişbin kişiye şefaat edip, Cehenneme gitmekten kurtaracaktır.) [İ. Asakir]
(Kıyamette Allahü teâlâ, “Melekler, Peygamberler ve salihler şefaatlerini yaptılar. Bundan sonra benim büyük rahmetim kaldı” buyurur.) [Buhari]
(‒Ümmetimden bir kişinin şefaatiyle Temîm Oğulları Kabîlesi’nden daha çok kişi Cennete girecektir, buyurmuşlardı. Ashâb-ı Kirâm:
‒ Ey Allah’ın Rasûlü! Sizden başka bir kişinin şefaatiyle mi? diye sordular. Allah Resûlü:
‒ Evet, benden başka birinin! buyurdular.) [Tirmizî]

F- Hacerul esvedin şefaati:
(Hacer-i esved, kıyamette insanlara şefaat eder.) [İbni Hibban]
(Kıyamette Hacer-ül esved huzura getirilir, onun fasih bir dili olduğu halde ve o, iman ile kendisine dokunanlara şehadet eder.) [Hâkim]

G- Küçük yaşta ölen çocukların şefaati:
(Müslümanlardan birinin üç evladı öldüğünde, onları Allah nezdinde zahire olarak sayarsa, onlar onun için ateşten koruyucu kalkanlar olur. Hz. Peygamberin bu hadîsini işiten bir kadın Hz. Peygamber`e İki evlat da böyle midir?` diye sordu. Hz. Peygamber Veya iki` diye ilave etti.) [Müslim]
(Küçük yaşta ölen çocuğa, “Cennete gir” denilir. Fakat o cennetin kapısında durur, kızgın ve öfkeli bir şekilde beklemeye başlar ve: “Annem ile Babam yanımda olmadıkça girmem” der. O zaman meleklere: “Onun anne babasını da onunla birlikte cennete koyun” denilir.) [Müslim]
(Bir çocuğu ölen de, Cennete girer) buyurunca, Âişe validemiz, (Bir çocuğu da ölmeyenin hali ne olur?) diye sordu. Resulullah efendimiz buyurdu ki:
(Ben önceden gidip ümmetimi bekleyeceğim. Onlar benim gibi şefaat edicisini bulamazlar.) [Tirmizi]

H- Gariban fakirlerin şefaati:
(Gariplere ikram edin! Zira kıyamette onların şefaat hakkı vardır. Belki onların şefaatiyle kurtulursunuz.) [Ebu Nuaym]

I- Hafızların şefaati:
(Kim Kur’ân’ı okur ve onu güzelce ezberler, helâlini helâl, haramını haram kabul ederse, Allah bu sâyede o kimseyi Cennetine koyar ve âilesinden cehenneme müstahak olmuş on kişiye şefaat etme izni verir.) [Tirmizî]

J- Müminlerin şefaati:
(Bir Müslüman vefât ettiğinde, Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmayan kırk kişi cenâze namazını kılarsa, Allah Teâlâ o kişileri, cenâze için şefaatçi kılar.) [Müslim]
(Ümmetimden bazıları var; bir cemaate şefaat eder, bazıları var bir kabileye şefaat eder; bazıları var bir bölüğe şefaat eder; bazıları da tek bir ferde şefaat eder ve cennete girmelerini sağlar.) [Tirmizi]
(Kıyâmet günü insanlar saf saf olur. Derken, Cehennem ehlinden bir kişi cennet ehlinden birine rastlayıp:
– Ey fülan! Hatırladın mı, sen su istemiştin de ben sana bir içimlik su vermiştim? der, (ve bu sûretle şefaat ister). Mü’min de o kimseye şefaat eder.
Cehennemlik olan bir başka kimse, cennetlik olan birinin yanına varır ve ona:
– Hatırlıyor musun, sana bir gün abdest suyu vermiştim? diyerek (şefaat ister. O da hatırlar) ve ona şefaat eder.
Yine Cehennemlik olanlardan biri, cennetlik birisine:
– Ey fülan! Beni şöyle şöyle bir işe gönderdiğin günü hatırlıyor musun? Ben de o gün senin için gitmiştim, der. Cennetlik olan kimse de ona şefaat eder.) [İbn-i Mâce]

Büyüklerin sözleri:
İmam-ı Rabbani Hazretleri de şöyle buyurmuştur: “Salih ve hayırlı zatların, Allah’u Teala’nın izni ile kıyamet günü, asiler ve günahkarlar hakkında şefaat etmeleri hak ve gerçektir.” [Mektubat 17]
Kadı İyaz: Ehli sünnet mezhebine mensup bütün alimler şefaatin gerçekleşeceği konusunda söz birliği yapmışlardır. Sapık mezhep sayılan hariciler ve mutezile mezhebine mensup bazı kişiler şefaati inkâr etmişlerdir. Bunların sözüne ise itibar edilmez.
Alimler der ki Peygamber efendimizin şefaati şöyle olacaktır:
1- Mahşerde bekleme azabından kurtaracaktır. (Makam-ı Mahmud şefaati)
2- Çok kimseyi hesapsız Cennete sokacaktır.
3- Günahı çok olan müminleri Cehennemden çıkaracaktır.
4- Sevabı ve günahı eşit olup, A’raf’ta bekleyenleri Cennete koyacaktır.
5- Cennettekilerin derecelerinin yükselmesine şefaat edecektir. (İtikadname, Berika, Şir’a şerhi)

Hikayeler:

Böyle bir soru soracağını tahmin etmiştim

Hazret-i Ebu Hüreyre anlatır:
- Resulullah efendimizden, kıyamette şefaatine kavuşacak en mutlu kişinin kim olduğunu sordum:
- Senin hadislerime olan sevginin çokluğunu bildiğim için, böyle bir soruyu senden önce hiç kimsenin sormayacağını tahmin etmiştim. O mesud kişi, La ilahe illAllah Muhammedün Resulullah diyerek imanla ölen kişidir, buyurdu. [Buhari]

Çok secde ederek bana yardımcı ol

Rabîa bin Kâʻb (r.a.) şöyle anlatır:
Resûlullâh bir gün bana:
‒ Benden iste, vereyim, buyurdu. Ben de:
‒ Yâ ResûlAllah! Müsâade buyurun, bir düşüneyim, durumuma bir bakayım, dedim. Efendimiz:
‒ Peki, düşün, durumuna bak! buyurdu.
Düşündüm ve kendi kendime:
"Dünyaya âit menfaatler çabuk bitip tükenir. Ben, kendim için, âhiretle alâkalı bir faydayı tercih etmekten daha hayırlı bir şey görmüyorum, dedim. Efendimizin huzûr-i âlîlerine çıktım. Bana:
‒ İhtiyacın nedir? buyurdu.
‒ Yâ ResûlAllah! Benim için Rabbin -azze ve celle-’ye şefaat et de beni cehennemden âzâd eylesin! dedim. Resûlullâh:
‒ Böyle demeni sana kim söyledi? buyurdu.
‒ Hayır vAllahi yâ ResûlAllah, kimse söylemedi. Lâkin durumuma baktım ve gördüm ki dünya, ehlinin elinde durmuyor, hemen zeval buluyor. Bu sebeple âhiretim için bir şey almak bana daha sevimli geldi, dedim. Resûlullâh:
‒ O hâlde çok secde ederek kendin için bana yardımcı ol! buyurdu. [Ahmed]

Niçin imansız gitti?

Fudayl bin İyaz’ın bir talebesi vardı. Sekeratı (ölüm anı) geldi. Fudayl onun yanına geldi. Ona Yasin suresi okudu. O hasta talebe ona okuma dedi. Fudayl ona Kelime-i Tevhid söyledi. O talebe ona ben onun ehli değilim, bana bunu söyleme dedi ve öldü. Fudayl buna çok hayret etti, üzüldü. Evine kapandı, ağladı. Kırk gün dışarı çıkmadı. Talebenin niçin imansız gittiğini merak ediyordu.
Bir gün onu rüyasında gördü. Baktı ki cehennem ateşinin içinde yuvarlanıyor. Ona, “İman senden niçin alındı?” Diye sordu. O, benden iman üç şey sebebi ile alındı, dedi. Bunları şöyle açıkladı: “
Birincisi, nemime (koğuculuk). Sana bir türlü söylüyordum, talebelere başka bir türlü söylüyordum.
İkincisi, talebeleri kıskanıyordum.
Üçüncüsü, benim bir hastalığım vardı. Doktor bana senede bir bardak içki içmemi söyledi. Ben de içiyordum.”
İşte, buradan anlaşılıyor ki, İnsan günah yapa yapa imanını zayıflatmışsa imanı ölüm acısının ağırlığına dayanamaması ve şeytanın onu bu sırada imansız göndermek için verdiği vesveselere kanması sonucu gidebilir.
kişi nasıl olsa, “Benim imanım var, bana şefaat edilecektir” diye günah işlememelidir. Çünkü işlenen günahlar, insanın imansız olarak ölmesine sebep olabilir. O zaman insana, peygamberlerin ve evliyaların şefaati de
olmaz.

Kurtuluş nedir?

Mısır evliyasından “Fahr-ül Farisî” hazretlerine, talebesinden biri gelip;
– Efendim, ben bir şeyden çok korkuyorum, diye arz edince sordu:
– Hayırdır evladım, neden korkuyorsun?
– Ahirette Cehennemden kurtulabilecek miyim acaba? Bunu düşünüp çok korkuyorum hocam.
– İnşAllah kurtuluruz oğlum.
– İnşAllah efendim, ama nasıl?
Buyurdu ki:
– Ümidimiz odur ki oğul, büyükler bize sahip çıkar ve şefaat ederler de inşAllah kurtuluruz.
– Ya sahip çıkmazlarsa efendim?
– Merak etme oğlum. Biz bugün onlara sahip çıkarsak, onlar da o gün bize sahip çıkarlar.
Biz onları dinlersek…
– Anlamadım, nasıl yani?
– Demem o ki oğul, biz o büyüklerin sözlerini dinler, nasihatlerine göre yaşarsak, onlara sahip çıkmış oluruz. O zaman onlar da bize sahip çıkarlar.
Bir gün de bir genç gelip;
– Efendim, dünyada ve ahirette felaketlerden kurtulmak için ne yapayım? diye sorunca;
– Bunun bir tek çaresi var, buyurdu.
– O nedir ki efendim?
– Kurtulanlarla beraber olmak.
– Kurtulanlardan maksat kimlerdir ki?
– Allahü teâlânın sevgili kullarıdır. “Ehl-i sünnet alimleri” ve “evliyalar” bunlardandır mesela.
Böyle zatlar yoksa?
Delikanlı sordu:
– Böyle zatlar yoksa efendim?
– Onlar yoksa, kitapları var evladım. Onların kitaplarını okuyan da onlarla beraber sayılır.
Bir gün de bazı gençlere,
– “Emr-i maruf”, yani İslâma hizmet etmek kime nasip olursa, çok sevinsin, çok şükretsin, buyurdu.
– Bu iş, çok mu sevaptır? dediler.
– Elbette, buyurdu. Bir beldede küfre karşı “emr-i mâruf” yapılırsa, Allahü teâlâ o beldenin hak ettiği azâbı tehir eder. Emr-i maruf yapılmayan beldeye ise azab-ı ilâhî gelir.

Yâ Rabbî! Ümmetimi bağışla!

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle nakleder:
Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu:
“Kıyamet gününde insanların efendisi benim. Bu da neden biliyor musunuz? Allah Teâlâ gelmiş gelecek bütün insanları düz bir yere toplayacak. Orası, insanlara bakan kimsenin hepsini görebileceği, onlara çağıranın hepsine sesini duyurabileceği bir yerdir. Güneş onlara yaklaşacak, insanlar sıkıntıdan ve kederden artık dayanamayacak hale gelince birbirlerine":
– İçinde bulunduğunuz sıkıntıyı, başınıza gelen hali görmüyor musunuz? Hâlinizi Rabbinize arz ederek size şefaat edecek birini bulmayı düşünmüyor musunuz? diyecekler. Bazıları ötekilerine:
– Babanız Âdem’e gidiniz! diyecekler. Hz. Âdem’e gelip:
– Ey Âdem! Sen insanların babasısın. Seni Allah kudret eliyle yarattı. Sana kendi rûhundan üfledi. Meleklere sana secde etmelerini emretti, onlar da secde ettiler. Seni cennete yerleştirdi. Rabbine varıp bizim için şefaat et. İçinde bulunduğumuz hali, başımıza gelen derdi görmüyor musun? diyecekler. O da:
– Bugün Rabbim çok gazaplı. Ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Rabbim o ağaca yaklaşmamı yasakladı, ama ben O’nu dinlemedim. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır; benim nefsim, benim nefsim! Siz başkasına gidin; Nûh’a gidin! diyecek. Onlar da Hz. Nûh’a gelerek:
– Ey Nûh! Sen yeryüzü halkına gönderilen Rasûllerin ilkisin. Allah Teâlâ sana “çok şükreden kul” demişti. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun? Başımıza gelenleri görmüyor musun? Rabbinin huzurunda bize şefaat etmeyecek misin? diyecekler. O da:
– Bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Benim bir duam vardı; onu da kavmimin aleyhine kullandım. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır; benim nefsim, benim nefsim! Siz başkasına gidin. İbrâhim’e gidin! diye karşılık verecek. Onlar da İbrâhim’e gelerek:
– Sen Allah’ın peygamberisin, yeryüzü halkı içinde Allah’ın halili/dostu sensin. Rabbinin huzurunda bize şefaat et! İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun? diyecekler. O da şunları söyleyecek:
– Bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Ben vaktiyle üç yalan söylemiştim. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır; benim nefsim, benim nefsim! Siz başkasına gidin; Mûsâ’ya gidin! Onlar da Hz. Mûsâ’ya gelerek şöyle diyecekler:
– Ey Mûsâ! Sen Allah’ın Rasûlüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak sûretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? O da:
– Bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Ben öldürülmesine dair emir almadığım bir adamı öldürdüm. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır; benim nefsim, benim nefsim! Siz başkasına gidin; Îsâ’ya gidin! diyecek. Onlar da Hz. Îsâ’ya gelerek:
– Ey Îsâ! Sen Allah’ın Rasûlü, O’nun Meryem’e yönelttiği kelimesi ve O’nun yarattığı bir ruhsun. Sen daha beşikte iken insanlarla konuştun. Rabbinin huzurunda bize şefaat et! İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun? diyecekler. Hz. Îsâ da:
– Bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır, diyecek, ama bir günah zikretmeyecek. Sonra da, asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır; benim nefsim, benim nefsim! Siz başkasına gidin; Muhammed’e gidin! diyecek. Sonra Allah Teâlâ daha önce kimseye öğretmediği en güzel hamd ü senâyı bana ilham edecek. Sonra bana hitaben:
– Yâ Muhammed! Secdeden başını kaldır! İste! İstediğin sana verilecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek! buyuracak. Ben de başımı secdeden kaldıracağım ve:
– Yâ Rabbî! Ümmetimi bana bağışla! Yâ Rabbî! Ümmetimi kurtar! Yâ Rabbî! Ümmetimi bağışla! diye yalvaracağım. O zaman bana:
– Yâ Muhammed! Ümmetinden hesaba çekilmeyecek olanları cennet kapılarının en sağındaki Bâbü’l-eymen’den içeri al! Onlar başkalarıyla beraber cennetin diğer kapılarından da gireceklerdir! buyrulacak.
Canımı kudretiyle yaşatan Allah’a yemin ederim ki, cennet kapılarının iki kanadı arasındaki mesafe, Mekke ile (Bahreyn’deki) Hecer veya Mekke ile (Suriye’deki) Busrâ arasındaki mesafe kadar geniştir. [Buhârî Müslim]

Avatar
pirifani 2019-09-09 09:16:48

yukardaki yazinin yazari olan ibrahim sarmisin seffatle ilgili bir kitabi var bu kitabi ve diger butun kitablarini tavsiye ederim.fazla detaylandirildigi icin biraz sikicidirlar ancak benzerlerinden daha faydali calismalardir.kabir azabi ve tasavvufla ilgili calismayi mutlaka okuyun.

Avatar
Baba 2019-09-09 02:56:16

Sefeat haktır, Peygamberimize dahi Allahın rızası dışında şefeat yetkisinde verilmemiştir. Siz inanmayabilirsiniz zaten size şefeat gerekmez. Sizin düz mantığa göre, başka dinlerde, başka inançlara benzeyen şeyleri İslam dininden çıkarmamız mi gerekiyor. Bire gafiller. Her şeyden önce İslam vardı Müslüman vardı, bozulan dinler, Budizm mi hinduizmide dahil her inançta İslam a benziyen bir amel bir inanç bulmak mümkünken bu ona şu buna benzer diyerek sizin maksadınız Islami budama, niyet bozuk. Buna rağmen Allah Rasulunun hayat tarzı onlara benziyen tavırları değiştirmiş. Tırnak keserken sagdan sola doğru keserken yahudi birisinin bizde böyle keseriz demesinende sonra tırnak kesme usulünü değiştirmiş. Arife günü oruçlu geçirmiş yahudilerinde bizde bugüne hurmeten oruç tuttugunu öğrenince seneye dokuzuncu günü de tutarız buyurmuş,onlarda tutuyor diye terketmemis. Fakat siz bu millete hepsini terkettirmek istiyorsun Allahtan korkun!!!..

Misafir Avatar
pirifani 2019-09-09 17:07:47 @Baba

mesela hz isanin goge yukselmesi ve gokten inmesi konusunda kuranda hic bir ayet yoktur.ama muslumanlar da aynen hristiyanlar gibi cok az farkla ayni inanci savunurlar.gelenekci hocalardan bircok kez duymusuzdur Allah hz isayi yahudilerden kurtarip goge alinca hz isa bir yerin duvarinda ismini gordugu hz muhammedin ummetinden olmayi istedigi ve bu isteginin kabul edildigi anlatilir.ancak yazilis tarihi hz muhammedden cok eski olan incillerde hz isa daha hayattayken defaatle tekrar gelecegini mujdelemektedir.ancak son yuzyilda bulunan eski incil yazmalarinda hz isanin goge cekildigi bolumlerinin bulunmamasi bunlarin sonradan ilave edildigini dusundurmektedir.sizin mantiginizla gidilirse kuranda olmayan asil incilde de olmayan bir inanci iki toplulukta kabul ediyor diyerek hak olduklari gibi bir dusunce ortaya cikiyor.meselenin gercek hristiyanlikta bir asli yok ki islamdaki sekliyle hak olsun.hristiyanlar tahrif etmis musluamnlar da sonradan uydurulanlari dinlerine eklemisler.ornekler

Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
pirifani 2019-09-09 11:03:51 @Baba

hinduizmde tenasuh yani reenkarnasyon inanci vardir.simdi birileri kalkip hinduizmde bile vardir diyerek bazi ayetleri de kendince delil gosterirse ne diyeceksiniz?yine hint dinlerinde shakralar inanci vardir birileri kalkip bunlari kuranda olmayan tasavvufcularin letaifleriyle iliskilendirise ne diyeceksiniz? hint dinlerinde bulunan nirvana samadhi moksha gibi inanclar kuranda olmayan vuslat fena fillah gibi tasavvufi kavramalra benzerlik gosteriyor diye hinduizmdeki kuran disi kavramlarin hak din kalintisi olduguna mi hukmedecegiz?orneklerden de gordugun gibi islamla diger dinler arasindaki benzerlik ve farklilklarda olcumuz kuran olmalidir.yoksa ipin ucu kacar ki zaten boyle olmustur.her tarikat icinde dogdugu ve yayildigi cografyanin inanc ve uygulamalrini bunyesine almis ve bunlari islamin asli ozu diyerek pazarlamis kabul etmiyenleri de nasipsiz akidesiz zindik vs olarak yaftalayarak kendi baglilarinin gozunde kotulemislerdir.

Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
pirifani 2019-09-09 09:38:16 @Baba

sayin baba peygamberin ve veli zannettiklerinin ahirette sefaat edecekleriyle ilgili ayetleri yazabilir misin? simdi ayetlere inanmayan sen oldugun gibi sen yazip bildirdikten sonra da ayetlere inanmayan biz olalim.hodri meydan.ama carpitmadan kivirmadan.

Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
pirifani 2019-09-09 09:33:28 @Baba

sefaatin zannettiginiz sekilde hak olmasi icin kuranda acikca bildirilmis olmasi lazimdi.eger degilse peygamberin de kendisine kuranda bildirilmeyen imani ve gaybi bir meseleyi bilmesi mumkun degildir.kuran disi vahiy inancinin asli yoktur.tabii ki ilk din islamdir ancak tahrif edilmis ve uydurulmus dinleri degerlendirmede olcu tahrif edilmemis olan kurandir.budizmdeki bir uydurmayi muslumanlar da uyguluyor diye o uydurmanin budizmde hak din kalintisi oldugu neticesi cikmaz.muslumanlarin rotasini sasirdigi anlasilir.batil dinlerdeki tevhid ahiret nubuvet tebsirat ahlak gibi meselelerde ayni veya benzer noktalarin bulunmasi dogaldir.kuranda sahih hadiste ve ilk muslumanlarda bulunmayan inanc ve uygulamalrin diger dinlerden musluaman toplumlara gectigi bir gercektir.zikri hafi turkistanda budizmden rabita hindistanda hinduizmden bunlar da sadece bazi tarikat mensublarina gecmistir.maalesef turkiyede eskiyanin gayretleriyle islamin prensibi zannedilmeye baslanmislardir.

Beğenmedim! (1)
Avatar
pirifani 2019-09-09 09:13:41

yazida mesele ayetler isiginda anlatilmis ancak ayetleri kabul etmeyen muslumanlar yani tasavvufcular tarikatciler ve gelenekci muslumanlar icin pek bir anlami yok. siz onlarin hocalarindan seyhlerinden abilerinden estadlarindan daha mi iyi bileceksiniz? anlatirlar uydurma bir menkibe,peslerine takilanlar da bak ne buyuk alimmis kuranda bile olmayan sirlari ilimleri biliyor bizimkisi derler.Allaha guvenemeyen Allahin rahmetinden umudunu kesenler icin gereklidir sefaat.icinde bulunduklari manevi boslugu baska turlu dolduramazlar.bakmayin Allahtan baska yaratici yoktur dediklerine suphe iclerini kemirip durmaktadir.onun icindir ki cami insaati bitmeden camilerin peygamber ve halife levhalari siparis verilip hazirlanmaktadir.onun icindir ki her taraf evliya zannedilenlerin turbeleri ile doludur.onun icindir ki sehirden sehire mezarlik ziyaretiyle sevinmektedirler. haci bayramlar haci bektaslar mevlanalar arvasiler tunalilar babalar dayilar ayilar hep ziyaret edilip durulmakta.

Avatar
fani dünya 2019-11-16 14:09:45

neden,niye,niçin?
saf, temi̇z, zi̇hi̇n ve gönülleri̇ bulandiriyorsunuz,çomak sokuyorsunuz.var olan bi̇rşeye yok di̇yorsunuz.cumhur ulema i̇tti̇fak etmi̇şken,ni̇çi̇n kapilari kapatmaya çalişiyorsunuz.yapmayin,etmeyi̇n,yazik di̇yorsunuz.....

Misafir Avatar
pirifani 2019-11-16 18:22:13 @fani dünya

camur ulema mi sizin olcunuz yoksa kuran mi? camur ulamanin pesine takilirsaniz sizi nereye goturecekleri belli.biraz olsun kafanizi kullanip kula kullugu birakip kuran okusaniz cok mi kotu olur?orada hersey en ince ayrintisdina kadar anlatiliyor.

Beğenmedim! (0)

banner312

banner298