İLİTAM gölgesinde Din Şurası Tüzüğü kaldırılarak yeni sisteme uyarlandı

Bu gün 10 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete yayınlanan “Din Şuası Yönetmeliği” ile eski haliyle “Din Şurası tüzüğü” kaldırılmış oldu. Yönetmelik son günlerde Başkanlık sistemine uyarlanan eski kanun ve yönetmelikler bağlamında gerçekleştirilirken KHK’larda olduğu gibi tepeden inme oldu bittiye getirilen içerik değişikliklerin yapılmasıyla dikkat çekiyor.  

İLİTAM gölgesinde Din Şurası Tüzüğü kaldırılarak yeni sisteme uyarlandı

Bu gün 10 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete yayınlanan “Din Şuası Yönetmeliği” ile eski haliyle “Din Şurası tüzüğü” kaldırılmış oldu. Yönetmelik son günlerde Başkanlık sistemine uyarlanan eski kanun ve yönetmelikler bağlamında gerçekleştirilirken KHK’larda olduğu gibi tepeden inme oldu bittiye getirilen içerik değişikliklerin yapılmasıyla dikkat çekiyor.  

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:57
İLİTAM gölgesinde Din Şurası Tüzüğü kaldırılarak yeni sisteme uyarlandı
banner310

Mesele başkanlık sistemine uyarlama ise sadece bakanlar kurulu kararı ile alınan veya hesap verilen yerlerin çıkarılması gerekirken çıkarılan yönetmelik ve kararlardaki muhteva değişikliğinin getiri ve götürüsünün ne derece hesaplandığı ve bu değişikliklerin kimler tarafından yapıldığının da bilinmemesi kuşkuları beraberinde getiriyor.

Sendikalarca Diyanet pensonelinin ilmi yeterliliğinin artırılması, özlük haklarının iyileştirilmesi ve kurum içi görevde yükselme amacıyla çıkarılması istenen İLİTAM’ın son anda tüm kamuya açık bir şekilde FETÖ’nün dahi yıllarca yapmak istediği ama yapamadığı bu tür düzenlemelerin torba yasaya eklenmesi olur olmaz tereddütleri beraberinde getiriyor.

Yeni çıkarılan Din Şurası Yönetmeliği’nin genişletilen katılımcı sayısı ve niteliği kuşkuları beraberinde getiriyor.

Yönetmeliğin amacının, “İlmi yeterlikleri ve din hizmetleriyle tanınmış kişilerin katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek hizmetlerin stratejisi ve geliştirilmesi konusunda görüş oluşturacak Din Şürasının kuruluş, toplantı ve çalışma esaslarını belirlemektir.” denilirken eski tüzükte bilimsel yeterlikleri ve dini hizmetleriyle tanınmış olan bilim ve din adamlarının katılımıyla” cümlesi yeni yönetmelikteİlmi yeterlikleri ve din hizmetleriyle tanınmış kişilerin katılımıyla” şeklinde değiştirilirken “bilimsellik” devreden çıkarılarak “ilmi yeterlilik” gibi her nereye çekilse gidecek bir tanımlamayla adeta ardına adam toplayıp nüfuz sahibi olan herkes üye statüsüne kavuşturulmuş oldu.

Yine şuraya katılacak kişilerin sayıldığı maddeler arasında “Kurulca belirlenecek dini ve İlmi yeterliği olan en çok yirmi kişi” İbaresi Din İşleri Yüksek Kurulu’nun insiyatifine bırakılan muğlak bir ifadedir. Son günlerde ayyuka çıkan ve Diyanet’in kendilerine emanet edildiği SÖZDE EHLİ SÜNNETÇİLERİN kurulda ağırlık kazanması düşünüldüğünde bunların da davet edeceği 20 SÖZDE EHLİ SÜNNETÇİNİN katılımıyla şuranın ne tür kararlar alacağı aşağı yukarı ortaya çıkmış oluyor.

Diğer taraftan İLİTAM ile İlahiyatlara adım atan ve tıpkı FETÖ’de olduğu gibi birbirini emme basma tulumba gibi kariyer basamaklarını yerle bir edip iltimasen akademide yuvalanan SÖZDE EHLİ SÜNNET grupların kadrolaşmaları göz önüne alındığında manzaranın vehameti ortaya çıkıyor.

İlaveten KHK’larla başlayan işe son vermelerde hukuki ve ahlaki kriterlerin ayaklar altına alındığı bu günlerde FETÖ ile alakası olmadığı halde gerek Diyanet’te gerekse Üniversitelerde başlayan ihraçların sıradanlaşması, SÖZDE EHLİSÜNNET görüşe sahip olmayanların üvey evlat muamelesi görerek ihraç ve görevde yükselme imkânlarının kalmaması, ihraç edilenlerin hakkını arayacağı mahkemelerin verdiği kararların siyasi mekanizmadan bağımsız olmadığı şayialarının artması ülkenin dini noktada geleceği adına risk oluşturmaktadır.

Din Şurası Yönetmeliği’nin genişleyen tabanı istişare mekanizmasının işletileceği yönünde her ne kadar umut verse de İLİTAM ile katılımcı üye sayısının 5-10 yıl sonunda istenmeyen yöne savrulma riski kalplere korku salmaktadır. Bu yönetmeliğin katılımcılarda aradığı “bilimsellikten uzak ilmi yeterlilik” ile İLİTAM faktörü yönetmeliğin iyi niyetten öte bir amaca matuf hazırlandığı izlenimi vermektedir.

İşte masum görünen ama ilerde dikkat edilmediği takdirde ülke için güvenlik sorununa dönüşecek o yönetmelik ve maddeleri:

10 Ağustos 2019 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 30858

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1413

16/2/1993 tarihli ve 93/4257 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Din Şürası Tüzüğü"nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Din Şürası Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DİN ŞÜRASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İlmi yeterlikleri ve din hizmetleriyle tanınmış kişilerin katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek hizmetlerin stratejisi ve geliştirilmesi konusunda görüş oluşturacak Din Şürasının kuruluş, toplantı ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

b) Başkan Yardımcıları: Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarını,

c) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

ç) Davetli: Din Şürası üyesi olmadığı halde davet edilenleri,

d) Genel Sekreter: Din Şürası Genel Sekreterini,

e) Komisyon: Din Şürası çalışmalarında oluşturulan komisyonları,

f) Kurul: Din İşleri Yüksek Kurulunu,

g) Kurul Başkanı: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanını, ğ) Kurul Üyesi: Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesini,

h) Şüra: Din Şürasını,

ı) Temsilci: Kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen davet edilenleri,

i) Üye: Şüra üyelerini, ifade eder.

Kuruluş

MADDE 4- (1) Şüra; üye, temsilci ve davetlilerden teşekkül eder,

a) Üyeler aşağıdaki kişilerden oluşur:

1) Başkan, Kurul Başkanı, Başkan Yardımcıları, Kurul Üyesi olarak görev yapmakta olanlar ile daha önce bu görevlerde bulunmuş olanlar.

2) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Başkanlık Genel Müdürleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve İç Denetim Birimi Başkam.

3) Kurulca belirlenecek dini ve İlmi yeterliği olan en çok yirmi kişi.

4) Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri, Kurul uzmanlarının kendi aralarından seçecekleri beş Kurul uzmanı, Kurulca belirlenecek on il, beş ilçe müftüsü; müdür ve eğitim görevlileri arasından belirlenecek dini yüksek ihtisas merkezlerinden birer, eğitim merkezlerinden beş temsilci; farklı unvanlardan beş vaiz, beş din görevlisi ve beş Kur'an kursu öğreticisi.

5) Yüksek Öğretim Kurulunun üyeleri arasından belirleyeceği akademik unvana sahip bir

üye.

6) Her coğrafi bölgeden en az bir tane olmak üzere Kurul tarafından belirlenecek yirmi dini yükseköğrenim veren fakültenin, yetkili kurullarınca seçilecek birer öğretim üyesi.

7) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun üyeleri arasından belirleyeceği bir üye ile Din Öğretimi Genel Müdürü.

8) Milli Eğitim Bakanlığınca branşı meslek dersleri olan imam-hatip lisesi müdürleri arasından belirlenecek beş kişi.

9) Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetinin üyeleri arasından belirleyeceği bir kişi ile Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü.

b) Temsilciler aşağıdaki kişilerden oluşur:

1) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından birer temsilci.

2) Biri Vakıflar Genel Müdürlüğünden olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek iki temsilci.

c) Davetliler, Başkan tarafından yurt içinden ve yurt dışından davet edilecek İlmi yeterliği olan kişilerden oluşur.

(2) Şüranın, istişari mahiyetteki karar alma sürecinde oy kullanma hakkı sadece üyelere

aittir.

İKİNCİ BÖLÜM

Gündem, Toplanma, Divan, Sekretarya ve Çalışma Esasları ile Diğer Hükümler

Gündem

MADDE 5- (1) Şüranın gündemi Kurul tarafından belirlenir.

Toplanma

MADDE 6- (1) Şüra, Başkanın kararlaştıracağı tarih ve yerde beş yılda bir toplanır. Başkanlık, gerek gördüğünde herhangi bir süreye tabi olmaksızın Şürayı toplayabilir.

Açılış

MADDE 7- (1) Şüranın açılışını Başkan, Başkanın olmadığı durumlarda Kurul Başkanı

yapar.

Din Şürası divanı

MADDE 8- (1) Din Şürası divanı, Başkanın başkanlığında Şüra üyeleri arasından açık oyla belirlenecek iki yardımcı ile dört raportörden oluşur. Başkanın bulunmaması durumunda Kurul Başkanı Din Şürası divanına başkanlık yapar.

Sekretarya

MADDE 9- (1) Şüranın sekretarya işleri, Kurulun üyeleri arasından seçeceği bir Genel Sekreter tarafından yürütülür.

(2) Genel Sekreter ve belirleyeceği üç yardımcısı, Başkanın onayı ile Şüra toplantısından bir yıl önce çalışmalarına başlar.

Genel Sekreterin görevleri

MADDE 10- (1) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Şüranın toplanması için gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak.

b) Şüranın gündemiyle toplantı yeri ve tarihini en az üç ay öncesinden ilgili kuruluşlara ve üyelere duyurmak.

c) Şüra gündemindeki konulara ilişkin bilgi ve belgeleri ilgililere ulaştırmak.

ç) Şüranın, düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak.

d) Komisyonlarca oluşturulan raporları, karara dönüştürülmesi için Şüraya sunmak.

e) Şüra kararlarını, ilgili kurum ve birimlere ulaştırılmak üzere Kurul Başkanlığına sunmak.

f) Şürada sunulan tebliğlerin, müzakere edilen konuların ve alman kararların kitap haline getirilmesini sağlamak.

Komisyonlar

MADDE 11- (1) Şüra çalışmaları, Başkanın teklifi ve üyelerin kararı ile oluşturulacak komisyonlarca yürütülür.

Komisyonların çalışma esasları

MADDE 12- (1) Komisyonlar çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yürütür:

a) Komisyonlar, üyeleri arasından bir başkan, bir yardımcı ve iki raportör seçer.

b) Komisyonlarda önceden belirlenen tebliğlerin sunumu gerçekleştirilir ve tebliğ konulan tartışmaya açılır.

c) Komisyonda kararlar oy çokluğuyla alınır, eşitlik olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

ç) Komisyon, çalışmalannı rapora dönüştürür ve rapor üyeler tarafından imzalanır.

d) Raporlar komisyon başkanlannca veya seçilen bir sözcü tarafından Şüra sekretaryasına sunulur.

Kararlar

MADDE 13- (1) Şüra sekretaryası ve komisyon temsilcileri tarafından tasnif edilen komisyon kararlan Şüra üyelerinin onayına sunulur.

(2) Üyeler, komisyonlardan gelen raporları görüşür ve karara bağlar.

(3) Şüra kararlan açık oylama usulü ile alınır.

(4) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır, eşitlik olması halinde Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Kararlar, Din Şürası divanı tarafından imzalanır ve Şüra kararları olarak yayımlanır.

(6) Şüra kararlan tavsiye niteliğindedir.

(7) Şüra kararlannm uygulanmasının takibi, Başkanlık Strateji Geliştirme Başkanlığınca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
admin 2019-08-10 19:41:57

çok saçmalıyorsunuz.

Avatar
Hasan 2019-08-10 21:18:29

Zorunuza mı gitti

Avatar
diyanet 2019-08-11 00:02:48

zaten diyanetten çıkacağım. vasıfsız kişilerle aynı yerde olmak çok zor. anlaşılan daha da niteliksizleşecek bu kurum. endişelerim konusunda haklı olduğumu anlıyorum. teşekkürler admin. okuduğum en güzel haber. böylece önlem alabilirim. ayrıca bu yorumu yayınlamasanız.

Avatar
A 2019-08-12 16:40:38

Geç bile kalındı çok güzel bir çalışma