İmamı Rabbani'nin 259. mektubu: Kafirlerin ebedi cehennemde kalması zoruma gidiyor

Bu günkü yazımızda İmamı Rabbani'nin 259. mektubunu ele alacağız... Bu mektupta İmamı Rabbani'nin o gün için organize olmuş İngiliz destekli Fetullah Gülen yapılanması olduğunu daha iyi anlayacaksınız. 

İmamı Rabbani'nin 259. mektubu: Kafirlerin ebedi cehennemde kalması zoruma gidiyor

Bu günkü yazımızda İmamı Rabbani'nin 259. mektubunu ele alacağız... Bu mektupta İmamı Rabbani'nin o gün için organize olmuş İngiliz destekli Fetullah Gülen yapılanması olduğunu daha iyi anlayacaksınız. 

12 Eylül 2017 Salı 19:43
İmamı Rabbani'nin 259. mektubu: Kafirlerin ebedi cehennemde kalması zoruma gidiyor
banner310

(GİRİŞ NOTU: MEKTUBAT'TAN ALINTI YAPILAN METİNLER; 2 TÜRKÇE, 1 FARSÇA VE 1 ARAPÇA METİNDEN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KONTROL EDİLMİŞ ORJİNAL ÇEVİRİ METNİDİR.)

MEHMET AKİF - Bu mektupta "ehli sünnetin kalesi, müceddidi elfi sani, alim, mürşit, gavs, kutup..." gibi sıfatlarla methedilen İmam'ı Rabbani'nin Allah'a zalim demesine, ayet ve hadisleri inkar etmesine şahit olacaksınız.

İmamı Rabbani 259. mektubunu oğlu Muhammed Said’e yazıyor. 

CÜBBELİ İMAMI RABBANİ’YE DE VAHHABİ/FETÖ’CÜ DİYECEK Mİ?

Cübbeli Ahmet denen cahil ortalıkta “Yahudi ve Hristiyanlar cennete giremez. Kim bunu derse Allah’ı inkar etmiş olur. Bunlar FETÖ’cü…” deyip millete etmediği lafı bırakmaz, işine gelmeyeni FETÖ’cü ilan ederken hatalardan beri görüp ilahlaştırdıkları İmamı Rabbani müşriklerin (Yahudi ve Hristiyanlar da nihayetinde müşriktir) cehennemlik olamayacağını ve masum olduklarını iddia ediyor.

Hem de bu söylemi İmamı Rabbani itikadi noktada ehli sünnetin muteber gördüğü İmamı Maturidi’yi reddederek yapıyor. 

ALLAH'A YOL TARİF EDEN İMAMI RABBANİ

İmamı Rabbani, Ebû Mensûr-i Mâtürîdî ve yetiştirdiği büyükler, acabâ neden Allahu Teâlâ'nın varlığını ve birliğini, aklın yalnız başına bulabileceğini söylediler? Dağda, çölde yetişip de putlara tapanların, Peygamberlerden haberi olmasa bile Cehenneme gideceklerini söylediler. Akılları ile bulmaları lâzım idi, dediler. Biz böyle anlamıyoruz. Bunların kendilerine, hakîkat duyurulmadıkça, kâfir olmayacaklarını söylüyoruz. Bu haber de, Peygamberler ile gönderilmektedir. Evet, Allahu Teâlâ, aklı, doğru yolu bulmak için yaratmış ise de yalnız başına bulamaz. Akla, o yol haber verilmedikçe şiddetli azâp yapılmaz.” diyor.

İlgili açıklamalarda görüldüğü gibi İmamı Rabbani’ye göre tüm zulmüne, zevkine düşkünlüğüne, vur patlasın çal oynasın türünden hayatına rağmen ehli fetretteki zalimler/müşrikler (iki peygamber arasında kitap ve dinden haberi olmayanlar) müşrik/kâfir olmuyor. Ve şiddetli azapla azaplandırılamazlarmış. Şirke, zulme bulaşırken aklı pisliğe çalışan putperestler nasıl oluyorsa İmamı Rabbani'ye göre gerçeği bulmada vahye ihtiyaç duyuyor. Hadi iman edilecek din ve kitap için peygamber gerekebilir peki ya ortalama bir toplum ahlakına ulaşmak için de peygambere ihtiyaç duymadan toplum ahlakı bulunabilir.

İman kısmına amenna!

Peki iman dışında putperestin başkasına karşı ihmal ettiği görev ve kul hakları ne olacak. Muhakkak ki putperestin olduğu yerde zalimler olduğu gibi mazlumlarda bulunmaktadır. İman dışında mazlum hukukuna, hayvan hukukuna, kamu hukukuna tecavüzün hakkının ne olacağı konusunda İmamı Rabbani açıklama yapmadan hepsini toptan mazlum yapıyor.

Bakalım bunlarla ilgili Allah Kur’an’da ne buyuruyor:

“Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir.” (Fetih Suresi, 6)

“Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.” (Beyyine Suresi, 6)

Ayetler, kitap ehlinden deyip kitaplı peygamberli müşrikleri, puta tapanlar derken kitap ve peygambersiz müşrikleri zikretmekte ve kitap gönderilen veya gönderilmeyen tüm kavimleri kastetmektedir. Velev ki ayetteki puta tapanlar ifadesi peygamber ve kitaptan haberdar ama bile bile inkar edenleri kastetmiş olsun.

Olur ya İmamı Rabbani gibi akıl takılabilir. Cevap arayabilir. Hiç haberi olmayanlar için durum ne denilecek olursa aşağıda zikredeceğimiz ayetler bu durumda olanlar için ayrıca cevaptır. 

KİTAP GÖNDERİLMEYEN FETRET DÖNEMİNDEKİ İNSANLARIN DURUMU

Yine bu bağlamda bazı İmamı Rabbaniciler, Rabbani'yi savunma sadedinde "Burada Peygamber gelmeyen, kitap ulaşmayan kavimlerden söz edilmektedir." diyebilirler. Kendilerine kitap, peygamber gönderilmemiş kavimlerin halinin ahirette ne olduğuna dair cevap, Kur'an'da Hz. Musa (as) ile Firavun arasında geçen konuşmada verilmiştir:

"Haydi ona gidin de deyin ki: Biz senin Rabbinin elçileriyiz, İsrailoğulları'nı bizimle birlikte gönder ve onlara (artık) azap verme. Sana Rabbinden bir ayetle geldik. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun."
"Gerçekten bize vahyolundu ki: Doğrusu azap, yalanlayan ve yüz çevirenlerin üstünedir." 
(Ona gidip aynı şeyleri tekrarladıklarında, Firavun onlara) Dedi ki: "Sizin Rabbiniz kim ey Musa?"
Dedi ki: "Bizim Rabbimiz, herşeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir."
(Firavun) Dedi ki: "İlk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse?"
Dedi ki: "Bunun bilgisi Rabbimin Katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz."
"Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık." (Taha Suresi, 44-53.ayetler)

Görüldüğü gibi İmamı Rabbaniye sorulan soru ayette Firavun tarafından Hz. Musa'ya soruluyor. Ve Hz. Musa (as) Allah'ın vahyetmesi ile Firavun'a: "Bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz." cevabını veriyor. Yani Gerek kitap ulaşan gerekse ulaşmayan kavimlerle ve içinde yer alan insanların ahiretteki durumuyla ilgili olarak Hz. Musa İmamı Rabbani gibi ukalalık edip benim kanaatim şudur gibi bir yorum yapmıyor. Haddini aşmıyor. Bana Allah merhamet etti de bildirdi, keşfettirdi falan demiyor. Gaibe iman ederek bu konuyu Allah'a bırakıyor. Çünkü bu konuda kendisine verilen bir bilgi yoktur ve bilginin olmadığı yerde Hz. Musa susmuştur.

Gerçek bir mü'min Hz. Musa(as) örneğinde olduğu gibi bilgi indirilmeyen konuda yorum yapmaz. Susar... İmamı Rabbani gibi ebedi azabı aklım almıyor, toprak olacaklar falan gibi ukalaca yorum yapmaz. 

Bazıları şu ayetleri delil getirerek İmamı Rabbani'ye destek çıkabilir:

“Allah hiçbir nefse kaldıramıyacağı yükü yüklemez.” (Bakara, 286)

“Uyarıcılar olmadan biz hiçbir beldeyi helak etmedik.” (Şuara, 208)

“Rabbin (beldelerin) merkezinde ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe, beldeleri helâk edici değildir.” (Kasas, 59) Görüldüğü gibi bu ayetlerde dünya hayatında kitap ve peygamberden habersiz insanlara yapılan muameleyi anlatmaktadır. Ahirette nasıl muamele edileceği konusuna bu ayetlerde değinilmemiştir. Fetret dönemi insanlarının durumu gaibi bir konudur. Gaybi konularda Kur'an ve Sünnete bakılır. Bu iki kaynakta aranılan bilgi yoksa Hz. Musa (as)'ın dediği gibi konu Allah'a bırakılır. Kıyas veya ictihat veya zann ve tahminde bulunulmaz. Çünkü ictihat ortada var olan uygulamadan benzer uygulamalara delil çıkarmaktır ki ictihadın alanı muamelat ile sınırlıdır. İman, ibadet ve gaybi konularda ictihat yapılmaz, zann veya tahminde bulunulamaz.  

Mektubuna devam eden İmamı Rabbani bir soru ile konuyu daha da açıyor ve diyor ki:

“Suâl: Dağda yetişip, hiçbir din duymayıp puta tapan müşrikler, Cehennemde sonsuz kalmazsa, Cennete girmesi lâzım gelir. Bu da olamaz. Çünkü müşriklere, Cennet harâmdır, ya’nî yasaktır. Bunların yeri Cehennemdir. Nitekim, Allahu Teâlâ, Mâide Sûresi yetmişbeşinci âyetinde, Îsâ aleyhisselâmın meâlen, (Allahu Teâlâ'dan başkasına tapanlar, başkalarının sözlerini Onun emirlerinden üstün tutanlar, Cennete giremez. Onların konacağı yer Cehennemdir) dediğini beyân buyurdu. Âhirette Cennet ile Cehennemden başka yer de yoktur. (A’râf)da kalanlar, bir müddet sonra Cennete gideceklerdir. Sonsuz kalınacak yer, yâ Cennettir, yâ Cehennem! Bunlar hangisinde kalacaktır?

Cevâp: Buna cevâp vermek çok güç! Kıymetli yavrum! Biliyorsun ki, çok zamân bunu, bana sormuştun. Kalbe râhat verecek bir cevâp bulunmamıştı… Çok zamân sonra, Allahu Teâlâ, merhamet ederek, bu mes’elenin hâllini ihsân eyledi. Şöyle bildirdi ki, bu müşrikler, ne Cennette, ne Cehennemde kalmayacak, Âhirette dirildikten sonra, hesâba çekilip, kabâhatleri kadar mahşer yerinde azap çekecektir. Herkesin hakkı verildikten sonra, bütün hayvanlar gibi, bunlar da, yok edileceklerdir. Bir yerde sonsuz kalmayacaklardır. Bu cevâbımız Peygamberlerin “aleyhimüssalavâtü vetteslîmât” huzûrunda söylenseydi, hepsi beğenir, kabûl buyururdu. Her şeyin doğrusunu Allahu Teâlâ bilir. Herkesin aklı, birçok dünyâ işlerinde bile, şaşırıp yanılırken, iyiliklerine, merhametine son bulunmayan sâhibimizin, Peygamberleri ile haber vermeden, yalnız akılları ile bulamadıkları için, kullarını sonsuz olarak ateşte yakacağını söylemek, bu fakîre ağır geliyor. Böyle kimselerin sonsuz olarak Cennette kalacaklarını söylemek, nasıl çok yersiz ise, sonsuz azâp çekeceklerini söylemek de, öyle yersiz oluyor. Nitekim, i’tikâdda ikinci imâmımız Ebül-Hasan-i Alî Eş’arî, bunların Cehenneme girmeyeceklerini söylüyorsa da, bu sözünden, Cennette kalacakları anlaşılıyor. Çünki, ikisinden başka yer yoktur. O hâlde, cevâbın doğrusu bize bildirilendir. Ya’nî mahşer günü, hesâpları görüldükten sonra, yok edileceklerdir… Eskiden, bir Peygamberin vefâtından sonra, çok vakit geçip, zâlimler tarafından din bozulup, unutulduğu zamânlarda yaşayıp, Peygamberlerden haberi olmayan insanlar da kıyâmette böyle sonradan, tekrâr yok edileceklerdir.”

İMAMI RABBANİ VAHYİ İNKAR EDİYOR

“Çok zamân sonra, Allahu Teâlâ, merhamet ederek, bu mes’elenin hâllini ihsân eyledi.” cümlesi ile “Bu cevabımız peygamberlere bildirilseydi…” cümlesini birlikte değerlendirdiğimizde İmamı Rabbani’nin,

  • Keşf ve ilham adı altında kendine vahiy geldiği iddiasında olduğu açıkça görülecektir. “Allah’tan vahiy aldığını” söylediği takdirde  gelecek tepkiyi gören bu şarlatanlar,  keşf ve ilhamın ardına saklanarak kendilerinde Allah adına konuşma yetkisinde olduklarını iddia etmektedirler.

  • Kendine gelen bu vahyin peygamberlere bildirilmesi durumunda kabul edileceği iddiası göz önüne alındığında İmamı Rabbani’nin Peygamberlerin tebliğ ettiği ayetleri vahiy olarak görmeyip Peygamberlerin kendi seçimiyle insanlara bildirdiği cümleler olarak görmektedir. Demek ki İmamı Rabbani’ye göre peygamberler Allah’tan gelen vahyi tebliğ etmiyor, milletin önerilerini seçip beğeniyor ve onları ayet olarak insanlara sunuyorlar. Bu bağlamda İmamı Rabbani’nin müşriklerin ahiretteki durumuyla ilgili öneri en iyi öneridir ve Peygamberlere sunulmuş olsa imiş bu görüşü kesinlikle beğenirler imiş. Yani İmamı Rabbani burada vahyi açıkça inkar ediyor.

HAŞA İKİYÜZLÜ, SAHTEKAR ALLAH TASAVVURU

Allah Kur’an’da Peygamberimiz Hz. Muhammed (as)’a, “Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.” (Beyyine Suresi, 6) derken İmamı Rabbani’ye ise Allah şu şekilde keşf ettiriyor: “...bu müşrikler, ne Cennette, ne Cehennemde kalmayacak, Âhirette dirildikten sonra, hesâba çekilip, kabâhatleri kadar mahşer yerinde azap çekecektir. Herkesin hakkı verildikten sonra, bütün hayvanlar gibi, bunlar da, yok edileceklerdir. Bir yerde sonsuz kalmayacaklardır” diyor.

Haşa Allah, Peygamberimize farklı; peygamberlik iddiasında bulunan Papaz İmamı Rabbani’ye farklı vahiyler indiriyor. Yani İmamı Rabbani’nin bu anlatımına bakılırsa haşa ikiyüzlü, sahtekar bir Allah tasavvuru ile karşı karşıyayız.

HADİS İNKARCISI İMAMI RABBANİ

Yine bu tür müşriklerin durumundan bahisle Allah Resulünden bize aktarılan hadisleri ise şöyle:

"Kim Allah'a şirk koşarak ölürse Cehenneme girer."  (Buhari Eyman: 19, Tefsir: 2/22, Ahmed: 1/27, 402, 462-464)

"Kim, hiçbir şeyi şirk koşmadığı halde Allah'a kavuşursa Cennete girer. Kim de O'na bir şeyi şirk koşmuş olarak kavuşursa Cehenneme girer." (Buhari Cenaiz: 9, Müslim İman: 150-153, Tirmizi İman: 18)

Hadislerle birlikte İmamı Rabbani’nin bu sözleri değerlendirildiğinde İmamı Rabbani’nin hadisleri de inkar ettiği yetmezmiş gibi Peygamberimize akıl vermeye kalktığı görülüyor.

ZALİM, YERSİZ CEZA VEREN ALLAH TASAVVURU

İmamı Rabbani devam ediyor sözlerine…“Peygamberleri ile haber vermeden, yalnız akılları ile bulamadıkları için, kullarını sonsuz olarak ateşte yakacağını söylemek, bu fakîre ağır geliyor. Böyle kimselerin sonsuz olarak Cennette kalacaklarını söylemek, nasıl çok yersiz ise, sonsuz azâp çekeceklerini söylemek de, öyle yersiz oluyor.”

Allah’ın ayetlerine ve gönderdiği Peygamberin bu konuda verdiği hükme rağmen İmamı Rabbani müşriklerin sonsuz cehennem azabını kabullenmiyor. Kendine bu azabın ağır geldiğini, bu şekilde bir cezalandırılmanın yersiz bir cezalandırma olduğunu söylüyor.

İmamı Rabbani’ye göre haşa Allah, yersiz cezalar veren, adaletsiz ve zalim bir ilah...

MÜŞRİKLER CENNETLİK

İmamı Eş’ari’nin sözünü çarpıtan İmamı Rabbani, “Nitekim, i’tikâdda ikinci imâmımız Ebül-Hasan-i Alî Eş’arî, bunların Cehenneme girmeyeceklerini söylüyorsa da, bu sözünden, Cennette kalacakları anlaşılıyor. Çünki, ikisinden başka yer yoktur.” deyip müşrikleri, Eş'ari'nin öyle bir söylemi olmadığı ve Rabbani'nin anladığı şeyleri kastetmediği halde Eş’ari’nin dilinden cennete sokuyor. İmamı Rabbani’ye göre cehennemde ebedi azap ağır ve yersiz bir ceza olduğuna göre az bir azap çeken nihayetinde cennete gidiveriyor.

MÜŞRİKLER (YAHUDİ VE HRİSTİYANLAR) TOPRAK OLACAK

Müslüman dini yaşamak için kılı kırk yarsın, günlük ibadetleri ile meşgul olsun, nefsinin isteklerinden vazgeçsin, alışverişinden komşuluk ilişkisine varıncaya kadar her konuda dikkatli olsun, içkiden kumardan, zulümden, kul hakkından, şirkten uzak kalsın ve yapacağı en ufak hatada cehennemde azap olunmakla tehdit edilsin ve cehenneme düşmek durumuyla karşı karşıya kalsın.

Ama zevkten dört köşe olmuş, hayatın tüm zevk ve sefahatını, haramın envai çeşidi ile yaşayıp bu gün dünyanın dört bir tarafında mazlumlara işkence edip haklarını yiyen Yahudi ve Hristiyanlar hesaplarından sonra hiçbir azap görmeden toprak olsun.

Ohh ne adalet!

Ahirette hiç azap görmeden toprak olmak varken gayri müslimlarin keyflerine keyf katmasından daha doğal ne olabilir ki?

Dikkat ediniz “Yahudi ve Hrisityanlar cennete giremez” deyip ortalıkta ona buna çamur atan Cübbeli Ahmet tıpkı İmamı Rabbani gibi kardeşlerini cehenneme layık görmeyip toprak yapıyor.

Cübbeli Ahmet ve onunla birlikte İmamı Rabbani’yi alim ve müceddid görenler aşağıda sayılan Allah’ın ayetlerini inkar ettiği gibi Resulün sünnetine ise muhalefet ettikleri açıktır.

"Hristiyanlar da Mesih (İsa) Allah'ın oğludur" dediler..."Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini, Meryem oğlu Mesih'i tanrı edindiler... Allah, koştukları eşlerden münezzehtir" (Tevbe, 30-31)

“İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyandı; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslümandı, müşriklerden de değildi.” (Ali İmran, 67)

"Allah, üçten birisidir diyenler şüphesiz kâfir olmuşlardır..." (Maide, 73)

"Allah, Meryem oğlu Mesîh'tir diyenler şüphesiz kâfir olmuşlardır" (Maide, 72)

"Yahûdîler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler; hıristiyanlar da Mesîh Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. (Sözlerini), önceden kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da sapıyorlar!" (Tevbe, 30)

"Ehl-i kitap ve müşriklerden kâfir olanlar ebedî olarak ateştedirler. İnsanların en kötüleri de işte bunlardır." (Beyyine, 6)

Bu yazı karşısında yine küplere binecek olan İmamı Rabbani'nin veledlerine bir ikazımız var. Acaba bu inkari cümleleri, "Vahhabi, selefi, hadis inkarcısı, akılcı, modernist, reformcu, şii, İrancı..." yaftalarıyla çamur attıkları kişiler deseydiler tavırları ne olurdu?

Yine İmamı Rabbani'yi savundukları gibi bu kişileri de savunacaklar mıydı?

Pek sanmayız...

Bu güne kadar ne yaptıklarına bakıp bundan sonra ne yapacaklarını biz söyleyelim.

Kesinlikle "kafir" deyip o insanı linç ederlerdi.

Çünkü onlar da adı gibi biliyor ki İmamı Rabbani'nin ettiği bu sözler, kişiyi dinden imandan çıkaran inkari sözler...

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

Son Güncelleme: 12.03.2019 00:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Keske bilerek yazsaydınız 2017-09-12 20:11:53

Eşari mezhebinde durum sizin yazdıgınız gibi degil. Siz imamı rabbaninin fikrini çürüteyim derken eşarini görüşlerini hedefe koymuşsunuz. Lütfen yazarken bilerek yazın. Bir topluluga olan kininiz sizi adaletten ve haktan ayırmasın.

ADMİNİN YORUMU: BİZ YAZMIYORUZ. İMAMI RABBANİ DİYOR O SÖZLERİ. YAZIYI GÖZÜNLE O BAŞKA YERİNLE OKUMA. KÖR MÜSÜN KARIŞTIRMA BİZİMLE DİYE PAPAZIN LAFINI KAHVERENGİ YAPTIK İMAMI EŞARİNN GÖRÜŞLERİNİ BİZ BİLİYORUZ. RAHAT OL... DİNİHABERLERDE YANLIŞ HABER YAPILMAZ. BİZ , MÜSLÜMAN OLAN ALİMLERİMİZE SAYGI DUYARIZ. ALİM KILIĞINA GİREN VATİKAN PAPAZLARINI DEŞİFRE EDİYORUZ HEPSİ BU

Avatar
Ahmet Özdemir 2017-09-13 14:25:07

ADMİNİN YORUMU___ YAZDIĞINDAN DA SORUMLUSUN... NEDEN İLMİ CEVAP VERMİYORSUN DA HAKARET İÇERİKLİ YORUMLAR YAPIYORSUN...

Ey admin bütün yazıların yalan dolan iftira. Okuduğunu anlamayacak kadar cahilsin. Derdin fitne ve fesat çıkarmak.bir de bunları din adına yapıyorsun. Sizin gibileri gördükçe Rabbim içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme diye dua ediyorum. Ölüm gelmeden bir an önce tevbe et yarın geç olabilir. Bir mümine iftira atıp kâfir demek, kendi kültürüne sebeb olur. Cahilce saldiriyorsun. Gurur ve kibir gözünü kör etmiş.

Avatar
İmam adil 2017-09-12 20:09:00

yemin olsun bizim aksaray müftüsüde imamı rabbanicidir. fena bozulacak.

Avatar
armutlu müftüsü ihsan şenocak 2017-09-12 20:13:03

hurafecileri zaten biliyoruz da şu diyanet işleri personeli ve ilahiayt mezunu olan armutlu müftüsü ahmet mehmetalioğlu, ihsan şenocak ile ramazan ayvallı bu yazıya da cevap versinler. işleri güçleri çamur atmak. eski yazılara cevap vermediler bu yazıya bari cevap versinler. veremezler. helal dinihaberler. cesursunuz

Avatar
Müezzin 2017-09-12 19:52:57

bizim armutlu müftüsü umarım bunları okuyordur. kendisi iyi bir hurafeci ve rabbanicidir.

Avatar
Cengiz 2017-09-12 21:40:46

imamı rabbanicileri kudurtmuşsunuz. bunlar müslüman değil putçu puta patan akçaklarla bunalr aynı.

Avatar
Murat 2017-09-12 23:07:53

Allahın veli kullari ile ugrasilmaz
Tevbe edin

_____ADMİNİN YORUMU___ VELİ NE DEMEK? ALLAH'IN VELİ KULU OLDUĞUNU NEREDEN BİLİYORSUN? BU SIFATI SANA ONA VERME HAKKINI KİM VERDİ? NERDEN BULUYORSUNUZ BÖYLE UYDURUK KELİMELERİ... UTANMASANIZ İLAHINIZ DİYECEKSİNİZ.

Avatar
Leskeri dua 2017-09-12 23:58:55

Serefsizler

ADMİNİN YORUMU: ŞEREFSİZLERLE OTURUP KALKINCA HERKESİ KENDİN GİBİ ŞEREFSİZ GÖRMEYE BAŞLAMIŞSIN. HAMDOLSUN BİZİM BURALAR ŞEREFLİLERLE DOLU