Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek
Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek
1951'de Mardin'de doğdu. İlkokulu Ceylanpınar'da; İHL'yi Diyarbakır'da; YİE'yi Erzurum'da okudu. YİE'de öğrenci iken Erzurum'un Tekman ilçesi vaizi idi. Öğrenimini bitirdikten sonra Mardin merkez vaizliğine atandı. 1977 yılında Konya YİE Arap Dili Araştırma Görevliliği imtihanını kazandı. 1984 yılında AÜ'nde doktor ünvanını kazandı. 1987 yılında Doç, 1994 yılında da aynı bilim dalında Prof. oldu. 1997-2001 yılları arasında aynı fakültede Tefsir ABD başkanlığı yaptı. Halen SÜİF'de öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.
Yazarın Makaleleri
Düşünce ve İnanç Hürriyeti
Dini yönetimden söz edildiğinde modern insanın zihnine farklı inanç ve düşüncelerin yasaklandığı, insanlar için hayat alanının daraltıldığı, kısacası yasaklar üzere kurulu bir yönetim gelir. Aslında bu algı bize Batıdan geldi. Batıda...
Müslümanın Müslümanı boğazladığı ortamda Mürted ve hükmü
Müslüman iken İslam dininden çıkan kişilere mürted denir.Kelimenin terim anlamı budur. Kişiyi dinden çıkaran söylediği sözler midir, davranışları mıdır yoksa kalbi eylemi ve bunu sözüyle ifade ederek kişinin 'ben artık Müslüman...
Kader'in dinimizdeki yeri ve anlamı
Kader konusuna geçmeden önce bazı tespitleri zikretmekte yarar vardır: Kader konusu Kur'an'da iman esaslarından biri olarak geçmez. Kur'an'da geçen 'kader” lafzı da aynı meseleyle ilgili iki ayeti dışarıda tutacak olursak...
Kader ve Hz. Adem'in işlediği suç
'Kader” kavramı kültürümüzde oluşmuş anlamıyla lafız olarak Kur'an'da geçmemekle birlikte bu kavramla anlatılmak istenen muhteva insanlık tarihiyle birlikte insanların gündeminde olmaya devam edegelmiştir. Âdem'e secde...
Farklı inanç ve düşünceler
FETÖ darbesi ve DAİŞ örneği vesilesiyle laikçilere ve kemalistlere gün doğdu. Diyorlar ki: "Laiklik farklı dinler karşısında tarafsızdır. Farklı din mensuplarına, inançlarının gereğini yapma hürriyeti tanır vs. O halde herkesin rahat...
Kur'an ve Meal Merkezli Din Anlayışı
Ne peygamberimiz ilk peygamberdir, ne Kur'an indirilmiş ilk kitaptır ve ne de Müslümanlar hak dine tabi olmuş ilk ümmettir. Bizden önce nice ümmetler geçmiştir. Aslında yeryüzünde yaşayan insanlar o ümmetlerin devamıdır.  Diğer...
Seyit Kutub'un Tefsir Anlayışı
Tefsir ekolleriyle ilgilenen âlimler genellikle Seyyid Kutub'un tefsirini "İctimai tefsir ekolü, İctimai-edebi tefsir ekolü veya Dava Ekolü" kapsamında değerlendirirler.  Bu isimlendirmeleri hatalı görmemekle birlikte eksik ve kapsayıcı...
İlahiyatçıları Sorgulayanlar ile gündeme dair bazı tenkitler
(İlgili yazı Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek hocamızın ilahiyatçılarla ilgili başlık altında muhteva olarak gündeme dair farklı konularda dile getirdiği görüşleridir.) Yazacaklarım kişisel görüşlerimdir ilahiyatçılar adına değildir....
Hz. Adem'in Cenneti
İlk dönemden itibaren Hz. Âdem'in cennetinin yeryüzünde mi yoksa göklerde mi olduğu, yasak ağacın ne olduğu, şeytanın Âdem'le Havva'yı nerede aldattığı gibi konular hep tartışıla gelmiştir. Bu gibi tartışmalı konularda...
İslam'da ve diğer dinlerde 'akıl'
Büyük bazı dinlerde akla birtakım göndermeler yapılır ama genelde bunlar akıldan ve özgür düşünceden uzak durma ile ilgilidir. Zira özgür düşüncenin inanç umdelerini sarsmasından ve insanı inançsızlığa götürme tehlikesinden söz...
"Kur'an oku" denilen adamın "Sen mezhepsizsin!" cevabı
Bu makalede de meal ve tefsirlerde yanlış bulduğum Şura suresinin 23. ayetine verilen meal ve bu ayetin tefsirine dair olacaktır. Aslında her bir ayete yanlış meal verildiğinden veya tefsir edildiğinden söz ettiğimde iki yönlü endişeyle gerilirim:...
Mübhematü'l-Kur'an
Arap dilinde gizli ve kapalı olmak anlamına gelen 'mübhem” kelimesi, Kuran'da kendisinden bahsedilip ismi kapalı geçen şahıs, mekân, zaman ve eşya için kullanılır. Çoğulu 'mübhemat”tır. Buna göre kendi ismiyle veya ne olduğunu...
Savaş ve dine davet
İslam'ın doğuşundan kısa bir müddet sonra Müslümanların, Kuzey Afrika üzerinden Avrupa'ya, Orta Asya'ya, Hindistan'a kadar uzanan büyük bir coğrafyayı fethetmeleri dine davet yollarından birinin de savaş olduğunun zannedilmesine...
Kur'an'ı nasıl okuyup anlamalı?
Kur'an, dinin ne olduğunu anlatmanın yanında nasıl indirildiğini, nasıl bir kitap olduğunu ve nasıl okunması gerektiğini de anlatmaktadır. Dini kitap ve ibadetlerde önceleri muhteva ve amaç, şeklin önündedir. Sonraları şekil muhteva...
Hadislerin Kur'an'a arzı meselesi
'Benden size bir haber ulaştığında onu Kur'an'a arz ediniz; Kur'an'a uyuyorsa onu söylemişimdir, uymuyorsa söylememişimdir” anlamında Peygambere nispet edilen bir rivayet vardır. Bazı âlimler bu rivayetin sahih olduğunu...
Peygamberimizin Arap Yarımadasında Gelmesinin Nedeni?
Peygamber gönderilmeyen bir millet yoktur. (bk. 10 Yunus 47, 16 Nahl 36, 35 Fatır 24). Bu sebeple peygamberlerin sayıları pek çoktur. Bunlardan çok azının Kur'an'da ismi geçmektedir. Hz. Nuh'a kadar peygamberler insanların tamamına...
İslam diğer dinlere galip gelecek mi?
İslam dininin diğerlerine galibiyeti mi yoksa mensuplarının diğerlerine galibiyetinden mi söz edilir? Elbette mensuplarının galibiyetidir sözü edilen. Müslümanlar galip gelecekse ne zaman olacak? Diğer dinlerden kasıt ne? 'Galip gelmek”...
Halkı delilleri değerlendirmeyi bilmeyen alim müsveddeleri kışkırtıyor
Hedef, her Müslüman'ın dinin itikat, ibadet ve diğer hususlarını delillere dayanarak iman etmesi ve amel etmesidir. Hatta Ehl-i Sünnet âlimlerinin bir kısmı bile itikadî konularda taklidi kabul etmemiş bu konuda delillere dayalı olması...
Belkıs'ın Tahtı
Kur'an kıssalarında anlatılanların kendisi hedeflenmez, anlatılmak istenen hedeftir. Çünkü anlatılanlar, olup bitmiş olaylardır. Bu sebeple kıssaların birçoğunun sonunda 'akıl sahipleri ibret alsınlar” şeklinde bir ifade geçer....
Din, Bilim ilişkisi
Bilim adamlarının keşiflere ivme kazandırmaya başladıkları ilk dönemlerde Kilisenin direniş ve baskısıyla karşılaştılar. Aforoz ediliyor ve ağır cezalara çarptırılıyorlardı. Belki bu konuda her papazı sorumlu tutamayız ama genel manzara...
İslam'ın üst başlığı ne mezhep ne de meşreptir
Aslında onların dertleri mezhep ve meşrepleridir, fakat bunu hadis ve Peygamberi savunuyorum görüntüsü altında yaparlar. Bunların birçoğu ise ulusalcıdır; Türkiye Şii olsaydı Şia mezhepçiliği yapardı. Oysa ne mezhep ne de meşrep İslam'ın...

banner312