Hadisler üzerinden hayatımıza sokulan pek çok bidatin yanında hiç şüphesiz en güçlü bidatlerden biri de Şevval Orucu'dur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılı içinde tarikatların dolduruşuna gelip hadislere karşı duyarlı yaklaşanları "sünnet inkarcısı" kapsamında değerlendirmesi sonrasında içinde bulunduğumuz süreçte Şevval ayı orucu ile ilgili malumatlar, kendisine verilebilecek en güzel örneklerden...

Şevval ayı ile ilgili veriler karşısında günümüz hadis tenkitçileri gibi tavır alan Ebu Hanife ile İmamı Malik gibi pek çok alim Cumhurbaşkanının değerlendirmesine göre "sünnet düşmanı" ilan edilmiş oluyor.

Gönül ister ki Ermeni Meselesinde konuyu tarihçilere havale eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini konularda da ahkam kesmeden, taraf tutmadan konuyu alimlere havale etmesi tutulacak en güzel yoldu. Her ne kadar tarikatçı mahallenin hedefe koydu bazı şahıslar üzerinden bu konu "hadis inkarcılığı" gibi lanse ediliyorsa da konunun inkarcılığın ötesinde İslam'ı Hristiyanlaştırma gibi bir dejenerasyonun hadisler üzerinden gerçekleştirildiği artık pek çok kişi tarafından bilinmekte ve dillendirilmektedir. Dillendirmeyenler ise hala katı gelenekselci tutumları nedeniyle bu konuyu tarihi bağlamına havale ettikleri için şimdilik geçmişi tüm varlığı ile kutsallaştıran gelenekselci taifenin yanında yer tutmaktadır. 

Cumhurbaşkanımıza buradan da bir hatırlatma bulunalım! O sözünü ettiği ve hayran olduğu seferden sefere koşmanın kuru hadisle bir bağından öte tarihi süreç içinde sünni islam geleneği ile merkezi devlet yönetiminin çalışması ile mümkün olmuştur. Sünnet adı altında tahrif edilen hadislerle şekilciliğe dönüştürülen İslam dininin tasavvufa evrilip saray ve medreselere hakimiyeti sonrasında modernleşme durmuş, buna bağlı olarak seferler bitmiş gerileme ve dağılma başlamıştır. Tasavvufun bu hakimiyeti sonrasında düşman tanımı harici kafir olmaktan içeride tarikata dahil olmayan Müslümanlar olup kıyasıya bir iç kargaşa, kavga ve yeniçeri isyanlarının yaşanmasına başlanmıştır. Tabi bu arada tarikatlar üzerinden mevzilenen İngilizleri de göz ardı etmemek gerek. 

İsterdik ki Kur'an ilmini tedris etmiş huzurdaki ilahiyatçı alimler ile Diyanet İşleri Başkanı olacak Ali Erbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüşünde hata ettiğini söylesin. Lakin o alim ve o başkan nerede?!...

Cumhurbaşkanının bu çıkışını huzurdaki ilim ehlinin alkışlaması da gösteriyor ki alimlerimizin Kur'an'ı ve Sünneti anlamada katedeceği epey bir yol var...

GERÇEKTE ŞEVVAL AYI ORUCUNUN MAHİYETİ NEDİR?

Şevval ayında tutulacak orucun faziletine dair Diyanet'in de pek çok fetvası bulunuyor. Umarız Diyanet, her yıl tekrar edip mahiyetini araştırmadan aktardığı bilgileri bu yıl tetkik eder de olayın aslını kamuoyuna ilan eder.

Şevval ayında tutulması tavsiye edilen altı gün orucu hakkında hadis kitaplarında şu rivayetler bulunuyor:

“Kim Ramazan (orucunu tutar ve) bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, yılın tamamının orucu olmuş olur. Kim iyilik işlerse, ona o iyiliğin on misli verilir.” (İbn Mace, Sıyâm, 33)

“Kim Ramazan orucunu tutar ona Şevval’den altı gün daha eklerse tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibidir.” (Tirmizi, Sıyam, 53)  

“Her kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval’den altı günü eklerse bütün sene oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 (1164)  

“Bir kimse ramazanı oruçlu geçirir, sonra peşinden Şevvalden de altı gün tutarsa, tüm sene oruç tutmuş gibi olur.” (Ebu Davud, Savm, 58)  

Hadislerde görüldüğü gibi ümmete "Şevval ayı orucu tutun" diyen Peygamberin aleyhisselatu vesselamın bu orucu tuttuğuna dair tek bir rivayet bulunmamaktadır. Oysa ümmetine tavsiyede bulunan peygamberin öncelikle kendisi bu orucu tutmalıdır. Lakin rivayetler sonradan dine katıldığı için haliyle tutulmayan bir oruç, tavsiye olarak hadis kitaplarında yer bulacaktır. 

Bu hadisler karşısında her zaman olduğu gibi ikiden başlayıp yüzlere varan alim ayrışma ve gruplaşması dikkat çeker. Özetle;

İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel, Davud-u Zahirî ve bir grup âlim, Şevval ayındaki altı gün orucunu tutmanın müstehab olduğu görüşündeler. (Yani peygamberin yaptığına dair ellerinde bir delil yok ama örfi olarak duyup şahit oldukları bu orucu tutmanın iyi olacağını belirtmişlerdir. Tabi rivayetler gerçekten kendilerine aitse...)

İmam Ebû Hanife, İmam Malik ve Ebû Yusuf ise Şevval ayında altı gün oruç tutmanın mekruh olduğu görüşündedirler.

İmam Malik bu oruçla ilgili olarak şu açıklamada bulunur:

“Ramazan bayramından sonra altı gün oruç tutan hiçbir âlim ve fakih görmedim. Seleften hiçbirinden de bu konuda bir rivayet bana gelmedi. Ancak âlimler, bazı cahillerin bu altı günü Ramazana dâhil etmelerinden ve bir bid’at uydurma­larından korkarak bunu mekruh bulmuşlardır. Şayet âlimler bu konuda ruhsat vermiş olsalardı, onların da bayramdan sonra altı gün oruç tuttuklarını görürlerdi.” (Muvatta)

Bazı Hanefî ve Malikî kitaplarında Şevval ayında altı gün oruç tutmanın mendup olduğu söylenir. Bu tür bidatlerin savunulduğu kitapların tamamı tarikat/tasavvufun kurumsal kimliği ile ortaya çıkıp dinde olmayan her bidati mezhep imamlarının ardına saklanarak dine katma tarihi olan 9. yüzyıl sonrasıdır. Tasavvufun ortaya çıkmasıyla birlikte sistematik olarak İslam'ın ana kaynakları birbir piyasadan çekilmiş bunların yerine orjinali tahrif edilmiş kitaplar sürülmüştür. Bunun en açık örneğini İmam Azam Ebu Hanifeye isnat edilen kitaplardaki çelişkilerde ve kendi devrinde olmayan konuların yer verildiği kimi başlıklardan anlayabiliriz.  

Mesela tarikatçıların el kitabı niteliğindeki Nuru’l-Îzâh ve Şerh-i Merâkı’l-Felâh‘ta mendup oruçlar sayılırken, Şevval ayında altı gün oruç tutmak da zikredilir. Oysa bu eserin müellifi olan Hasan b. Ammâr b. Alî eş-Şürünbülâlî 1586'da Mısır'da doğmuş peygamberi görme imkanı olmayan ama Peygamber (as) adına ahkam kesme cüretinde olan biridir.  

Merâku’l-Felâh‘ın haşiyesinde Tahtavî, Bahr’de “Şevval ayında altı gün oruç tutmak, İmam Ebu Hanife’ye göre ister peşi peşine, ister ayrı ayrı olsun mekruhtur. Ancak sonraki âlimler bunda bir mahzur görmemişlerdir” denildiğini nakleder. Tahtavi'de her yerde olduğu gibi o yıllarda tarikatçıların kontrolündeki Ezher'e 1767'de girmiş ve kendisi gibi tarikatçı olan Hasan b. Ammar b. Şürünbülali'nin oğlu veya torunu ile Nuru'l-İzah'a şerh yazar. Yine Tahtavi'nin de Peygamber Efendimizi görme imkanı olmadığı gibi İmam Azam Ebu Hanife'yi de görme imkanı yokken onun adına rivayetler yapması İslam ahlakı değil ancak tarikat ahlakı ile izah edilebilir. 

Bir de dikkat çekici olan şudur ki Tasavvuf ekolünün ortaya çıkması sonrasında alim diye adı zikredilen kimselerin tamamının uğraşı alanı hadis ve fıkıhtır. Bunda bazı okuyucularımız "ne var" diye sorabilir. Cevabı şu: Hadis ve fıkıh adı altında İslam'ın ruhu öldürülürken tasavvuf öncülüğünde ağır ağır şekilci müslümanlar ortaya çıkarılmıştır. 

İbn Abidin de eserinde sonra gelen Hanefi âlimlerinin bu altı günün orucunda bir sakınca görmediklerini söyler. Dikkat edilirse İbni Abidin, "SONRA GELEN HANEFİ ALİMLERİ" diyerek açıklamaktadır. Sonra gelen hanefi alimlerinin tamamı incelendiğinde inandırıcılığı ve hanif dini savunuculuğu altında nam salmış İmam Azam Ebu Hanife üzerinden dini dejene eden Tasavvuf alimleridir. 

HADİS YOK AMA ATALAR DİNİNDEN ÖDÜN VERMEK DE YOK!

Nuru'l-İzah müellifi ile takipçisi şarihi Tahtavi gibi pek çok alim konuyla ilgili Peygamberimizin uygulaması olmamasına rağmen yorum üzerine yorum yapmışlardır. 

Mesela; Merğinani bu orucu ispat etme sadedinde "Ebu Hanife’nin bu orucu mekruh sayması oruç tutan kişinin tuttuğu bu orucu Ramazan gibi farz telakki etmesi durumundadır. Bu durumda kişi bu hareketiyle Hristiyanlara benzemiş olacaktır. Ancak bu mahzur bu gün itibarıyla artık kalmadığı için günümüzde Ebu Hanife adına böyle bir kerahetten bahsedilemez." demiştir.

Yani Merginani diyor ki; (Haşa) Allah Resulü Şevval orucunun Hristiyana benzeme durumu olup olmadığını düşünemeyecek, akledemeyecek derecede akıl fakiri idi ve bu rağmen bu ibadeti ümmetine buyurdu. Lakin Ebu Hanife Peygamberin burada hata ettiğini görüp o gün için bu mahzuru farkederek bu orucun mekruh olduğunu belirtip yasakladı. Bu gün için Ebu Hanife'nin sözünü ettiği böyle bir karışıklıktan söz etme imkanı kalmadığına göre artık bu oruç tutulabilir. Bu görüşüyle Merginani, Ebu Hanife'yi dinde Allah ve Resulünden sonra kanun koyucu veya kaldırıcı ilan etmektedir. Bu kafaya sahip Merginani'nin büyük ihtimalle tasavvuf erbabı veya tasavvuftan etkilendiği anlaşılıyor. 

Kasani de "İmam Ebu Hanife’nin bu orucu mekruh sayması işin içine bayram gününün de dâhil edilmesi durumundadır. Eğer kişi bayram gününde oruç tutmayıp Şevval’in sonraki günlerinde altı gün tutacak olursa bu mekruh sayılamayacaktır." deyip kendince bu orucu ümmete dikte etmek isteyecektir. 

Kasani'nin bu görüşüyle ümmeti ve Ebu Hanife'yi ahmak yerine koyduğu açıkça görülecektir. Çünkü Hz. Peygamber (as), fıtır günü ile teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiş (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49) ve bu durumdan en iyi de Ebu Hanife haberdar iken Ebu Hanife'yi böyle bir düşüncede olduğunu iddia etmek kendisini ahmak yerine koymaktan başka bir anlam ifade etmeyecektir.

Kasani'nin bu düşüncesine Merginani'nin iddiasına verdiğimiz cevapta uygundur. Kasani'ye göre Peygamberimiz ne buyurduğunu bilmeyen haşa bir akılsız, peygamberin tavsiye buyurduğu ümmette o kadar aptaldır ki Ramazan ayında tutulması ayetle emredilen bir oruca Şevval'de tavsiye edilen 6 günlük orucu arada yeyin için emri olan bayram olmasına rağmen ilave edip birleştirebilecektir. 

ŞEVVAL ORUCU TUTSAK NE OLUR? SEVAP DEĞİL Mİ?

Elbette Ramazan orucu dışında oruç tutmak sevaptır, güzeldir. Ramazan orucu dışında tutulan her oruç nafile bir oruçtur. 

Lakin "Bu orucu/ibadeti Allah Resulü buyurdu" denirse burada bakılır. Gerçekten Allah Resulü böyle bir oruç tutmuş ve emretmiş mi? 

İmamı Malik ve İmam Ebu Hanife'nin dinde ciddiyeti ortadadır. Peygambere yakın yaşadıkları ve müslüman toplumu da tanıdıkları göz önüne alındığında her ikisi de böyle bir oruca şahit olmadıklarını, Peygamberin de böyle bir orucu tutmayıp, tavsiye de etmediğini söylemeleri bu konuda bir tevatürün olmadığını gösterir. 

Bu durumda bu orucu peygambere isnat etmek Allah Resulü adına konuşmaktır bu apaçık bir iftiradır. Bu iftiraya karşı birileri hassas olduğunda da çıkıp birileri kendilerini "sünnet inkarcılığı" ile yaftalarsa ancak kendi nefsine zulmetmiş, hakkın ortaya çıkmasına perde olmuş olur. 

Allah Resulü'nün "emretmediği" bir ibadeti "emretti" deyip dikte etmek haram olduğu gibi bu tür bir orucun da kişiye bir sevap kazandırmadığı muhakkaktır. 

Çünkü Allah'ın sevap verdiği ameller kendisinin emir ve nehiy buyurduğu, peygamberin de uyduğu ve uyguladığı, en azından o emir ve nehiy kapsamına uygun ameller olmalıdır.

"Kim bir iyilikle gelirse ona, on katı verilir. Kim de kötülükle gelirse sadece bir katı ile cezalandırılır. Kimseye haksızlık yapılmaz." (Furkan 25/69, Kasas 28/84, Ahzab 33/68, Mümin 40/40) bağlamındaki ayetler, Allah ve Resulünün emir ve nehiyleri olan ve bu bağlamda bu ruha uygun olan ameller içindir. Bir kimsenin Şevval ayında nafile olarak oruç tutması bu ruha uygundur. "Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı Allah Resulü emretti" deyip sayı ile kayıtlayıp bunu bir de Peygambere dayandıran kimse, Allah Resulüne iftira attığı için bu ayet kapsamı içinde değerlendirmek pek doğru olmasa gerektir.

Sevabın aksine bu tür ibadetleri Peygaberimizin tavsiye ettiğini söyleyenler bırakın on katı sevap almayı şu ayetin tehdidi kapsamında olduklarını düşünmelerinde kendileri için büyük fayda vardır: 

"Dinlerini bölük bölük edip her biri bir kişinin taraftarı olmuş olanlar var ya, sen hiçbir konuda onlardan olamazsın. Onların işi Allah’a kalmıştır. Daha sonra Allah, onların yaptıklarını kendilerine bildirecektir." (En'am, 159. ayet)

Yani Dimyat'a 10 sevap pirinç almak için giderken evdeki bulgurdan da olma durumuna karşı Müslümanlara düşen dinlerini iyice tetkik edip iman ederek amel etmeleridir. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fani 2020-05-24 00:25:26

bu site neye kötü diyorsa bil ki o iyi bir şey. neyi de övüyorsa ondan kaçınmak lazım.demekki şevval orucunda çok büyük hikmetler var.o sebeb den bayramdan sonra şevval orucunu tutuyoruz.bu siteye göre hangi cemaat daha kötü onu anlayamadım siteye göre hangisi en kötüsü ise gidip o cemate iltisap edecem.demekki o cemaat en doğru olanı.

Avatar
Oktay Gül 2020-05-24 01:35:46

Değerli Dini haberler sitesi yöneticileri. Son dönemlerde bakıyoruz Hükümet düşmanlığında Tayyip Erdoğan Düşmanlığında Ehli Sünnet düşmanlığında CHP ye yetişemesenizde içinizdeki kini bir şekilde kusma gayreti içerisinde olduğunuz gözler kaçmıyor.Siz lütfen eğer ki birazcık ahlâkınız edeniniz varsa bu sitenin adını değiştirin. Diyanet işleri başkanı üzerizinden yürüttüğümüz düşmanlık gözden kaçmıyor.tabi ki kendinize göre çok haklısınız. Çünki bazı şeylerin ucu size dokunmuş ve galiba acıtmış biraz. Kıysa köşede kalmış dini referansını başka yerlerden alan ıbıdık zıbıdık adamların yazdığı makaleden binini buraya koyup Ehli sünnete veya hadislere ehli sünnet alimlerine saldırmaya çalışıyorsunuz. Bu makaleyi yazan şahsın dini referansının ne olduğunu siz iyi biliyorsunuz. Ama edepsizce ehli sünnet uygulamalarını yanlışmış dinde yokmuş gibi lanse etmeye çalışıyorsunuz. Bunu son dönemde hep yapıyorsunuz.Ehli sünnet geleneğinde olan bir çok uygulamayı yanlışmış gibi gösterme Gayretindesiniz. Bu kadar şia hevesli iseniz şu muta nikahı konusundada bir yazı yazdırın şia araştırmacılarına. Onuda tam öğrenelim. Korkarız bir daki yazılarınızda namaz 3 vakit derseniz şaşırmayız. Bu konularda bu zamana kadar sizin yazılarını manşetten verdiğiniz bozguncular kadar büyük alimler gelmemiştir. AKP parti düşmanlığı Tayyip Erdoğan düşmanlığı Diyanet işleri başkanı düşmanlığı sizleri bu dinin temel öğretilerini yozlaltıracak dadar kudurtmuş anlaşılan. Yazık çok yazın. Allah kimseyi İnandığı değerleri kızdıkları insanlar sebebiyle yaklaştırmaya çalışanları akıl versin.

Misafir Avatar
Safa 2020-05-26 15:45:46

Dostum konuyu siyasi mecraya çekmesen iyi olur. Ak parti ve sayın Cumhurbaşkanınızı asla bu işlere karıştırma. O sağolsun herkese fırsat tanıyor. Hakem gibi. Kendi katılmasana farklı fikirlere saygılı. Dib nı sayın Ali Erbaş ında tepki alması iki sebebten ilki geçmişinde Fetö şüphesi ihtimali acaba endişesi. İkincisi mevcut tarikatlara göz kırpması avantaj sağlaması. Kibarca bir büyük kesimin buna tepkisi var. Olay bu. Hakarete gerek yok. Kendine yapılan hakarete dayanamıyon ların sende karşı hakaretlere devam ediyon. Fark var mı ? Yapma etme.ön yargılı olabilirsin. Tarikatta kaldığın sürece doğruları da göremezsin bunu bil ve Kurana dön.

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
selda demirhan 2020-05-24 02:01:13 @Oktay Gül

oktay denen arkadaş sanırım okuma özürlü. ya da tarikatçı olmalı ki inadına hakikate gözleri kapalı. bak şu satırları görmemişsin sanırım: "i̇mam ebû hanife, i̇mam malik ve ebû yusuf ise şevval ayında altı gün oruç tutmanın mekruh olduğu görüşündedirler." diye devam eden yeri iyi oku. şimdi bu ehli sünnet alimler ehli sünnet inkarcısı mı oldu. daha pekçok alim var yazıda şevval orucu yok diyen. islamda olmayan bir şeyi söyledi diye dinihabere düşmanlık yapman çok yanlış. insan Allah razı olsun der.

Beğenmedim! (4)
Misafir Avatar
Oktay gül'e 2020-05-24 01:58:50 @Oktay Gül

müslüman demek ak partili olmak değildir. dinihaber ak partiyi nasıl destekleyip ak partiyi savunma adına 130 davaya muhatap olmuş, ağır tazminat davalarıyla susturulmak istenmiştir. maalesef ak partiye zerre emeği geçmeyip yıllarını fetöye vermiş kadip üyesi diyanete başkan yapılmıştır. bu açıklamanız hiç hoş değil. ehli sünnet dediğiniz siyasi bir şablondur. islam değildir. yukarıdaki yazı tamamen delilli ve sizin ehli sünnet alimlerinizin görüşleriyle geliştirilmiştir. neden her yazılana karşı çıkmak yerine hakkı görmemekte ısrar ediyorsunuz. yukarıda yazar delilleri ortaya koymuş. buyrun siz de delillerinizi ortaya koyun ve var deyin. kardeşim yazıı okumadın mı imamı malik, imamı azam ve imamı yusuf şevval orucu yok diyor. şimdi bunlar ehli sünnet düşmanı mı oldular. manyak mısın sen kardeşim. aklınızı bu kadar mı ifsat ettiniz.

Beğenmedim! (3)
Avatar
Oktay Gül 2020-05-24 03:30:11

Değerli kardeşim peki bu hadisi nereye koyalım. Sizin manşet yaptığınız Aman dikkat büyük bir tehlike var diye manşet yaptığınız büyük Şia aliminiz bu hadisi görememiş mı?
Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Kaldı ki tutun kendine tutar tutmayan günaha girmez. Ama size göre tutan büyük bir günah işliyormuş gibi manşet yapmanız çok ayıp. Şunu unutmayın sizi eleştiren ve ya yapılanı yazılanı eksik bulana manyak demek hakaret etmek küfür sallamak dini haberler adı altında yayın yapan bir siteyi temsil edenlere yakışmaz ve kimsenin böyle bir hakkıda yoktur. Elbette bunun bir hukuki neticesi olmalı. İnşAllah bayramdan sonra.

Avatar
El hak 2020-05-24 10:31:52

Ebu Davut asıl sen esek oğlu esseksin
Bu site Mehmet Okuyan islqmoglu gibi hadis inkarcilarinin taraftarı yakında Kuran'da yok uydurulmus kitap demese vAllahi şaşmam çünkü alimlere hakaret sünneti inkar edenlerin asıl hedefi kurandir su ana kadar Şevval orucunu tutan nice alimler var sahih hadisler var onlar hepsi akılsız bir dini haber akıllı yahu bu site imam safilere imam hanifilere kafa tutuyor bunun daha dinle imanla alakası yok ki bu site neye karşı ise demmeki onu yapmak gerek .Ebu Davut isimli şahıs ilmin ne cismin ne haddini bil ukala geri zekalı

Misafir Avatar
mansur melih 2020-05-24 12:39:05 @El hak

ebu davut eşşek demekte haklı. sen de ikinci eşşeksin elhak rumuzlu şahıs. oğlum siz yazıyla kıçınızla mı okuyorsunuz. yazı baştan aşağı doğru. oğlum hadisler masabşında yazılmış. kör müsün kaç tane yorumcu da yazmış. şimdi ebu hanife, imamı malik, imamı yusuf, imamı şafi de mi hadis inkarcısı oldu. şii oldu. dinihaber kaynaklı delilli yazdı. şevval orucunu ortaya atanlar bu dini dejenere etmek isteyen tasavvufun papazaları. hala uyanmayacak mısınız

Beğenmedim! (2)
Avatar
Sefer 2020-05-24 17:20:25

Bu site 28 subatcilarin sitesi. Tek dertleri hadisler hakkinda ve bu vesileyle de islam hakkinda insanlarin aklina suphe sokmak. Nerden biliyorum soyleyeyim. Hukumetin veya burakratlarin veya yoneticilerin islamin temel dinamiklerine helal ve harama adalete ahlak ve edebe aile muessesesine kisaca islamiyete muahalif bir suru icraati sozu ve cikardigi kanunlari olmasina ragmen hic sesini cikarmadigi halde nerede dinle alakali teferruati bir mesele olsa hemen mal bulmus magribi gibi sayfalar dolusu bir suru zirva yaziyor. Ama asil muhalefet etmesi veya savunmasi gereken seylere karsi sus pus. Oyle bir zamanki doneklik iki yuzluluk islam dusmanligi politikaya tapmak ve politikanin belirledigi hukumleri kurandan hadisten daha cok savunmak meziyet sayiliyor ve mevki makam sahibi olmaya vesile oluyor.

Misafir Avatar
arzu kaya 2020-05-24 18:38:56 @Sefer

hiç Allahtan korkmuyor musunuz siz iftira atarken. 28 şubatçı demek bu site. sen bu site kadar islamı ve müslümanları savundun mu. sana dinde bulaştırılan bidatleri anlatıyorsa suç mu işliyor. şimdi konu şevval orucu ve yukarıdaki yorumculardan senin gibi şia, fetöcü falan diyenlerde çıkmış. yazının içinde şevval orucu yok diyen ebu hanife, imamı malik, ebu yusuf, imamış şafi falan da şevval orucu yok demişler. onlardan mı şii, 28 şubatçı, fetöcü demişler. gelelim bu site neden şu şu yolsuzluklar hırsızlıklar oldu da tepki vermiyor deyicişine. aç bak bakalım manşette ali babacanın videosuna. orada da senin gibi bir densiz ak parti düşmanı yapmış bu siteyi. eleştirsen suç sussan suç. ama sizin derdiniz başka. tasavvuf batıl dininize dokunmaya görsün. siz Allahı kur'anı bile inkar etmeye hazırsınız. ahlaksız sefer

Beğenmedim! (3)
Avatar
Fani 2020-05-24 02:36:49

ebu davut efendi seviyeli tartışma nedir bilmiyosan önce öğren sonra bana cevap ver.aynı uslupla cevap vermeyi ben kendime yakıştıramadım.önce hadisi şeriflere saldırdınız sonra ençok hadis rivayet etmiş sahabilere saldırmaya başladınız.aşama aşama gidiyonuz ama rabbim buna fırsat vermez. bir yerde öyle bir manevi tokat yersiniz ki felğinizi şaşırırsınız.yol yakıken tövbe edin

Misafir Avatar
şevket karaca 2020-05-24 05:33:29 @Fani

fani rumuzlu arkadaşım, hiçbir şey okumadığın belli. yok hadisleri inkar ediyorsunuz. yok sıra şuraya gelecek buraya gelcek. şu lafları bırakın artık. kimsenin bir yere gittiği yok. evladım sitede bu yazarı ve hadislerle ilgili ferec hüdürün yazılarını okuyuver. bu yalanları savunmak islam mı oluyor şimdi. okumuyorsunuz sonra kuru kuruya karşı çıkıyorsunuz. şimdi doktorlar korona aşısı buluyor. sen vayy korona aşısını buldunuz yakıdna siz kanser ilaçlarını da inkar edersiniz demeye benziyor halin. sen bilmiyorsun diye korona aşısını bulanlar da senin gibi cahil olmuyor.

Beğenmedim! (1)
Avatar
Musluman 2020-05-24 18:55:22

Musluman hakki hak ile savunur. Sitenin sahibi de trol yorumculari da degil musluman insan dahi olmadiklarini su hakaretleriyle kufurleriyle ispatliyorlar aslinda. Musluman olan birisi Allahtan korkan rasulullaha sevgi besleyen ashabina hurmet gosteren bir insan asla bu siteye degil yazmak girmemesi gerek.

Misafir Avatar
ali çınar 2020-05-24 22:12:25 @Musluman

bak tarikatçı, amacın üzüm mü yemek bağcı mı dövmek. şeytan içine girmiş milletin yroumlarına takılıp hakikati görmek istmiyorsun. adam olsan o yorumlayıcıların neden küfrettiğini kızdığını da görürdün. ama adam değilsin. kinin var çünkü ehli sünnet dininizin kaleleri birbir yıkılıyor. öfkeniz buna. çok adamsan senin tarikatçıların islamoğluna, okuyana, görmeze, bayındıra nasıl küfrettiklerini gör. madem küfredilen yerde durmamak gerek. sen önce o küfürbazları terket.

Beğenmedim! (2)
Avatar
Oktay Gül 2020-05-25 02:02:03

Bana oktay eşşeğine diyerek ve adının Neriman karagül olduğunu yazarak cevap veren ahlaksız edepsiz ler siz kalkıp şuanda gerçekten müslüman olduğunuzu bu millete yutturarak burada siniz değil mi? Ben yazdığım eleştiride hanginize böyle bir hakarette bulundum. Bu kadar ne dokundu da kullandığınız tabirlerdeki gibi böğürmeye başladınız.o yazılardaki ifadelere bakınca sizlerin seviyeniz ve neyin temsilcisi olduğunuz gayet iyi anlaşılıyor. Bayramdan sonra sizinle o kelimeleri tek tek mahkemede ne anlama geldiğini inşAllah görüşeceğiz. Benim tarikatçımı ne olduğunu o zaman size söyleceğim. Benim sizlerin bulunduğunuz seviyeye inmem mümkün değil. Ağzı pislik dolu insanlar gibi buradan küfür etmem mümkün değil. Bekleyin görüşeceğiz.

Misafir Avatar
remzi yolaçan 2020-05-25 02:50:52 @Oktay Gül

kardeş kusura bakma ama resmen kaşınmışın. hem yazıyı okumuyorsun. hem anlamıyorsun. hem tutup yazara itham ve iftiralarda bulunuyorsun. şu yazı on numara bir yazı. aklı selim ile oku. emin ol, ben bile sana küfretmemek için kendimi zor tutuyorum. şu ön yargılarınızı kırın. istiyorsunu zki bildiğiniz yanlışları millet alkışlasın. iyi de ahirette yanlışlarınla değil doğrularla yargılanacaksın

Beğenmedim! (0)

banner312

banner298