Resmî Nikâh Yetkisi Hakkında Genelge

Diyanet İşleri Başkanlığı Resmî Nikâh Yetkisi Hakkında Genelge Yayımladı...

Resmî Nikâh Yetkisi Hakkında Genelge

Diyanet İşleri Başkanlığı Resmî Nikâh Yetkisi Hakkında Genelge Yayımladı...

02 Şubat 2018 Cuma 12:20
Resmî Nikâh Yetkisi Hakkında Genelge
banner32

Murat Yıldız / DiNiHABER.COM

Genelge

(2018/1)

Aile, Anayasanın 41 inci maddesinde Türk toplumunun temeli olarak ifade edilmiş; aile kurma yolunda ilk adım olan nikâh, Evlendirme Yönetmeliğinde “bir kadın ve bir erkeğin usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacıyla yapmış oldukları medeni hukuk sözleşmesi” olarak tanımlanmıştır.

Bilindiği gibi evlendirme memuru belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtar idi. İçişleri Bakanlığı gerekli görmesi halinde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve ilgili dış temsilciliklere evlendirme görev ve yetkisi verebilmektedir.

03/11/2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun “Evlendirme Yetkisi” başlıklı 22 inci maddesinin, evlendirmeye yetkili memurları belirleyen ikinci fıkrasına “il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir” ibaresi eklenmiş ve böylelikle müftülüklerin nikâh işlemi yapmasının önü açılmıştır.

İçişleri Bakanlığı 30/11/2017 tarihli ve 132911 sayılı oluru ile de evlendirme memurluğu yetkisi il ve ilçe müftülerine verilmiştir. İl ve ilçe müftüsü dışında Başkanlığımızın hiçbir personeli evlendirme memurluğu yapamayacaktır.

İl ve ilçe müftülerimiz bu görevi ifa ederken aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyacaklardır. Müftülerin Yetki Alanı

MADDE 1

(1) Müftüler bu yetkilerini görev yaptıkları il, ilçe, belediye ve köy hudutları içerisinde kullanacaklardır.

(2) Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde Müftülüklerin evlendirme yetkisi yoktur.

Evlendirme Memuru Olarak Müftülerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 2

(1) Evlendirme memuru olarak müftülerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Evlenme başvurularını kabul etmek,

b) Evlenme dosyasını hazırlamak,

c) Evlenmeyi gerçekleştirmek,

ç) Aile cüzdanını düzenleyip vermek,

d) Evlenme bildirimi düzenleyerek evlenmeyi nüfus müdürlüğüne bildirmek.

Evlenme Engelleri

MADDE 3

(1) Evlenme engelleri aşağıda sayılmıştır.

a) Üstsoy ve altsoy arasında, kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy ve altsoyu arasında, evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoy ve eşi arasında,

b) Başkaları ile evli olanlar arasında,

c) Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe,

ç) Gaipliğine karar verilen kişinin mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe, d) Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu bulunmaması halinde, Evlenme yapılamaz.

Evlenmeye Müracaat ve Belgelerin İncelenmesi

MADDE 4

(1) Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, içlerinden birinin oturduğu yer Müftülüğüne birlikte müracaat etmeleri esastır.

(2) Evlenme başvurusu vekil olarak atanan kişi tarafından da yapılabilir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır. Vekâletnamenin bir örneğievlenme dosyasına konulacaktır.

(3) Müracaat, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "beyanname" ile yapılacaktır. Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde müracaat kabul edilmeyecektir.

(4) Müracaat sözlü olarak da yapılabilir. Bu takdirde sözlü müracaat müftü huzurunda beyannameye geçirilerek taraflarca imzalanacaktır. Müftü tarafından da imzalar tasdik edilecektir. Evlenme bildirimi yazılı hale getirilmediği sürece diğer işlemlere başlanılamaz.

(5) Müracaat aşamasında aşağıdaki belgeler bulunacaktır ve bu belgelerin evlenme dosyasına konulması şarttır:

a) Beyanname.

b) Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu.

c) Rıza belgesi;

Yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle evlenmeleri ana, baba veya vasinin rızası ya da hâkimin iznine bağlı olanlar, müracaat sırasında beyannameye bunların rızalarını gösterir belgeyi ya da hâkimin izin belgesini eklemek zorundadır. Rıza belgeleri ana, baba veya vasi tarafından bizzat müftünün huzurunda imzalanarak imza tasdiki müftü tarafından yapılabileceği gibi, rıza gösteren şahısların imzalarının yetkili merciler tarafından tasdik edilmiş olması şartı ile rıza belgeleri imzalı olarak da sunulabilir. Ana ve babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

ç) Vesikalık fotoğraf;

Fotoğrafın, alın, çene ve yüz açık, renkli, sivil giysilerle ön cepheden çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

d) Nüfus kayıt örneği ve evlenme ehliyet belgesi;

Nüfus idarelerince aile kütük kayıtlarına dayanılarak düzenlenen ve kişinin tam künyesi ile nüfus açısından evlenmesine engel bir halinin bulunup bulunmadığını gösteren nüfus kayıt örnekleri, müracaat eden kişiden istenecektir.

Müftülükler, evlenme ehliyet belgesini Kimlik Paylaşımı Sistemi Versiyon-2 programı üzerinden temin edeceklerdir. Kimlik Paylaşımı Sistemini kullanamayan evlendirme memurlukları ile Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlı olmayan evlendirme memurlukları ise “Evlenme Ehliyet Belgesi” ni bulundukları yerin il/ilçe nüfus müdürlüğünden temin ederek evlenme işlemini gerçekleştireceklerdir. Bu belgenin aslı evlenme dosyasında saklanacaktır.

Evlenme beyannamesi ile evlenme bildirim formu olarak, Başkanlık tarafından bu konuda hazırlanan sistem tamamlanıncaya kadar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde “Mevzuat” başlığı altında yer alan 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı Talimatta mevcut Ek-3 form ve 18/06/2015 tarih ve 55173 sayılı Talimat ekinde yer alan form elle doldurulmak suretiyle kullanılacaktır. Başkanlığımızca nikah işlemleri yönetim sistemi geliştirilmesi ile birlikte bu formlar söz konusu sistem üzerinden doldurulmak suretiyle temin edilecektir.

(6) Müftüler, evlenme talebine dair beyannamenin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını, yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle ana, baba veya vasinin rızası ya da hâkimin izninin zorunlu olduğu durumlarda rızanın veya hâkim izninin, rıza belgesi vasi tarafından imzalanmışsa vasi tayinine dair mahkeme kararının bulunup bulunmadığını kontrol edecek, varsa eksiklikleri tamamlayacak veya tamamlatacak ve beyannamenin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına ve müftünün programına göre evlenmenin yapılacağı gün ve saati bildirecektir. Şartların uygun olması halinde çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil günlerinde de evlendirme töreni yapılabilecektir.

(7) Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilecektir. Belge, verildiği tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir. 6 ay içinde evlenme işlemi yapılmadığı takdirde evlenme dosyası iptal edilerek işlemden kaldırılacaktır.

(8) Şayet izin belgesi Müftülük dışında bir evlendirme memurluğundan alınmış ise, bu takdirde izin belgesine dayanarak evlendirmeyi yapan müftülük, izin belgesini veren evlendirme memurluğuna, bu durumu 15 gün içinde bildirecektir.

Müftünün Evlenmeyi Erteleyebileceği ve Reddedeceği Haller

MADDE 5

(1) Müftü, evlenme ile ilgili aldığı belgeleri inceleyecek, incelemesi sonucunda evlenme manilerinden herhangi birini tespiti halinde evlenme yapmayı reddedecektir. Taraflarca, tespit edilen evlenme manisinin olmadığı belgelerle ispatlanmadığı sürece evlenme işlemi yapılmayacaktır.

(2) Evlenmenin yapılacağı sırada taraflardan birinin iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğunun davranışlarından açıkça anlaşılması halinde Müftü bu durumu taraflara bildirerek evlenmeyi erteleyebilecektir.

Tören Yeri ve Evlenme Töreninin Şekli

MADDE 6

(1) Müftüler evlenme törenini, ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde yapabileceği gibi tarafların istemesi halinde özel bina veya salonlarda, ikametgâhlarda, tutuklu ve hükümlüler için Cumhuriyet Savcılığınca izin verilmesi üzerine ceza ve tutukevlerinde, hastalar için baştabibin veya müdürün izin vermesi üzerine hastanede yapacaklardır.

(2) Evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkân vermeyen yerlerde ve mabetlerde resmi evlenme töreni yapılmayacaktır. Bu durumda müftü evlenmeyi erteleyecektir.

(3) Müftüler evlendirme törenlerinde, giderleri kendi bütçelerinden karşılamak suretiyle temin ettikleri, modeli Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş olan özel bir cübbe giyecektir. Bu cübbeler sağlanıncaya kadar Müftüler evlendirme yapabileceklerdir. (4) Evlenme töreni en az iki ergin ve ayırt etme gücüne sahip ve tanıklık ettiği kişiyi tanıyan şahidin önünde ve açık olarak yapılacaktır.

(5) Evlenme töreninde müftü aralarında bir öncelik olmaksızın kadın ve erkekten her birine ayrı ayrı evlenmek istediklerine ilişkin iradelerini EK-1’de yer alan ifadelerle soracak, taraflar iradelerini karşılıklı sözlü olarak beyan edeceklerdir. Taraflardan biri veya her ikisi beyanlarını sözlü olarak açıkça belirtmedikleri takdirde evlendirme işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

(6) Müftülükler, nüfus müdürlüklerince tasdik edilip mühürlenmiş birer evlenme kütük defteri tutacaklardır. Bu kütükler, ücreti mukabilinde olmak üzere Müftü veya yetkilendireceği bir memur tarafından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinden temin edilebileceği gibi mahallinden de temin edilebilecektir. Ücretinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce bildirilen hesaba yatırılması ve buna ilişkin dekontun Genel Müdürlüğe gönderilmesi neticesinde söz konusu kütükler Genel Müdürlük tarafından Müftülüğe posta yoluyla da gönderilebilecektir. Genel Müdürlükten alınan bu kütükler il/ilçe nüfus müdürlüklerinde onaylattırılıp mühürletilmeden kullanılmayacaktır. Yapılan evlenmeler müftü tarafından "Evlenme Kütüğü" ne geçirilecek ve karı-koca, şahitler ve müftü tarafından imza edilecektir. Böylece evlenmenin şekli unsuru tamamlanmış olacaktır. Evlenme kütüğünde silinti ve kazıntı yapılamayacaktır.

(7) Müftü veya görevlendireceği bir kişi, evlendirme işlemine başlanmadan önce Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm tilavet edecektir. Evlenme kütüğü imzalandıktan sonra Müftü, EK-2’teki konuşma metni çerçevesinde ailenin önemine dair bir konuşma ve EK-3’te yer alan duayı yapacaktır.

(8) Müftü, evlenen her çifte evlenme töreni biter bitmez Uluslararası Aile Cüzdanını verecektir. Evlendirme gerçekleştirilmemiş ise müftü seri ve numarasını alarak aile cüzdanını imha edecek, aldığı seri ve numarayı bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne bildirecektir.

İmza ve Mühür Örnekleri

MADDE 7

(1) Müftüler, hazırlayacakları imza ve mühür örneklerini mahalli nüfus idarelerine göndereceklerdir. Müftünün değişmesi halinde, yeni örnekler en geç 3 gün içinde düzenlenerek gönderilecektir.

Evlenmenin Nüfus Müdürlüğüne Bildirilmesi

MADDE 8

(1) Müftülükler evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde düzenleyecekleri üç örnek evlendirme bildiriminin iki örneğini bulundukları yerin nüfus müdürlüklerine göndereceklerdir.

Kullanılacak Defter ve Belgeler

MADDE 9

(1) Müftülükler evlenme işlemlerinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan defter, form ve basılı kâğıtları kullanacaklardır. Düzenlenmesi gereken beyanname ve diğer belgeler dinihaber.comBakanlıktan izin almak şartı ile bilgisayar ortamında düzenlenebilir.

(2) Müftüler gelen ve giden evrakta, bu iş için bastırılmış ve Nüfus Müdürlüklerince tasdik edilmiş kayıt defteri, evrak dağıtımında ve tesliminde ise posta zimmet defteri kullanılacaklardır.

(3) Evlenme işlemlerinde aşağıdaki defter ve belgeler kullanılacaktır:

a) Evlenme kütüğü,

b) Gelen-giden evrak defteri,

c) Posta zimmet defteri,

ç) Evlenme beyannamesi,

d) Evlenme bildirimi,

e) Evlenme ehliyet belgesi,

f) Evlenme kütüğü takip defteri,

ğ) Sağlık raporu.

Belgelerin Muhafaza Edilmesi, Saklanması ve İmhası

MADDE 10

(1) Değerli kâğıt niteliğindeki aile cüzdanları ile nikâh işlemleri için kullanılan diğer belgeler, uygun ve güvenli bir ortamda muhafaza edilecektir.

(2) Müftülükler kendilerine ait evlenme kütük defterlerini kendi arşivlerinde saklayacaktır.

(3) Evlenme yapılmasına esas olan dosya ve belgeler evlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra imha edilecektir. Ancak, evlenme kütükleri ve evlenmenin nüfus kütüklerine tesciline dair bildirimler, hiç bir surette imha edilemez.

Devir Teslim İşlemleri

MADDE 11

(1) Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan Müftü;

a) Mühürleri,

b) Evlenme kütüklerini,

c) Defterleri,

ç) Belgeler ve dosyaları,

d) Cübbeyi,

e) Demirbaşları,

On beş gün içinde yerine atanan veya vekâlet edenlere bir tutanakla teslim edecektir.

(2) Devir teslim tutanağı dört nüsha olarak düzenlenecek, tutanağın altı devir eden ve devir alan tarafından imzalanacak, tutanağın birer örneği devir alana, bir örneği devir verene dinihaber.comverilecek, bir örneği dosyada muhafaza edilecek bir örneği de bulunulan yerin nüfus müdürlüğüne gönderilecektir.

Aile Cüzdanlarının Mal Sandıklarından Alınması

MADDE 12

(1) Uluslararası aile cüzdanları, 210 sayılı Kanun çerçevesinde değerli kâğıt niteliğindedir. Bu cüzdanlar, il ve ilçe mal sandıklarınca Müftülüklere kredili olarak verilecektir. Bu cüzdanların bedelleri, mal sandıklarından alınan hesaba kanuni süresi içerisinde yatırılacaktır.

Yazışma

MADDE 13

(1) Müftülükler, kendi aralarında ve nüfus idareleri ile evlendirme ile ilgili hususlarda doğrudan yazışma yapacaklardır.@DiNiHABER.COM /  Resmî Nikâh Yetkisi Hakkında Genelge@DiNiHABER.COM /  Evlendirme Konuşma Metni @DiNiHABER.COM / AİLENİN ÖNEMİ HAKKINDA ÖRNEK KONUŞMA METNİ@DiNiHABER.COM /  AİLENİN ÖNEMİ HAKKINDA ÖRNEK KONUŞMA METNİ@DiNiHABER.COM /  AİLENİN ÖNEMİ HAKKINDA ÖRNEK KONUŞMA METNİ@DiNiHABER.COM /  AİLENİN ÖNEMİ HAKKINDA ÖRNEK KONUŞMA METNİ@DiNiHABER.COM / AİLENİN ÖNEMİ HAKKINDA ÖRNEK KONUŞMA METNİ

ASDFDFDFDF

Aile, toplumun temeli olmasının yanında, bir ömür huzur, sevgi ve muhabbetin yaşanacağı kutsal bir yuvadır. İnsanın yeryüzü serüveni Hz. Âdem ve eşi Havva ile bir aile olarak başlamıştır. Rabbimiz, adeta dünyada cennet huzurundan bir nebze hissedelim diye bizlere aile olmayı emretmiş, vedûd ismi celilinden meveddet gibi katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. Bunun için bir ailede anne, baba, eş, çocuk ve kardeş olmak, insana bahşedilen en büyük nimetlerdendir. Zira bir annenin kalbinin derinliklerindeki sevgi ve özlem, bir baba yüreğinin genişliği, eşler arasındaki sadakatin derinliği, bir evladın anne-babaya gösterdiği saygının asaleti, ancak bir aile olmakla anlaşılabilir.

Günümüzde aileyi olumsuz etkileyen birçok etkenin varlığı aşikârdır. Ailelerde yaşanan olumsuzluklar ise zamanla toplumun genel problemleri haline gelerek, aile-toplum sarmalında hayatı kuşatmaktadır. Dolayısıyla bugün bireysel, sosyal ve küresel alanda muhtaç olduğumuz sevgi, şefkat, merhamet, güven, yardımlaşma, paylaşma, diğerkâmlık gibi değerler öncelikle ailede hayat bulacak, oradan topluma ve dünyaya huzur katacaktır.

Dünya ve ahiret saadeti için bizlere yol gösteren dinimiz İslam; ailede, fedakârlığın, sorumluluk bilincinin, istişarenin, karşılıklı yardımlaşma, saygı ve anlayışın hâkim kılınmasını; eşlerin birbirine güven duymasını ve bağlılık göstermesini, sevinç, keder, yorgunluk ve sıkıntıların paylaşılmasını, ortaya çıkan birtakım problemler karşısında sabırlı ve anlayışlı davranılmasını istemektedir. dinihaber.com Nitekim Yüce Rabbimiz: “Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selam verin.” (Nur Suresi 24/61) ayeti kerimesiyle, ailenin bir esenlik kaynağı olduğuna dikkatimizi çekmektedir.

Her konuda insanlığa en güzel örnek olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ise: “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.” (İbn Mâce, Nikâh, 50; Tirmizî, Menâkıb, 64) hadis-i şerifiyle bizlere; ailede güzelliğin, iyi davranışın, güleryüz ve nezaketin önemini hatırlatmaktadır.

Yüce Dinimiz hayatın paylaşılması, huzur ve muhabbetin hayatı kuşatması için evliliği teşvik etmiş, kadın ve erkeği birbirine eş olarak yaratmıştır. Peygamberimiz (s.a.s) de muhtelif hadislerinde Müslümanları evlenmeye teşvik etmiş, “Ey gençler, sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin” (Buhârî,“Nikâh”, 3) buyurmuştur.

Kur’an insanları evliliğe teşvik etmiş, evliliğin fayda ve hikmetlerine işaret etmiş (Nisâ, 4/3, 24; Rûm, 30/21), eşlerin birbiri üzerinde birtakım haklarının bulunduğunu bildirmiştir (Bakara, 2/228, 233; Nisâ, 4/4, 20-21; Talâk, 65/7).

Nikâh evliliğin ilanı demektir ve toplumla paylaşılması esastır. Toplumdan saklanan, hele hele yakın akrabadan özelikle ana-babadan gizli yapılan nikâhlar, nikâhın ruhuna uygun değildir. Unutmayalım ki mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır

Toplumun temelini oluşturan aile kurumuna adım atmış bulunmaktasınız. Bu adım sizlere bir takım sorumlulukları da yüklemekte. Öncelikle karı-koca olarak birbirinize karşı hak ve sorumluluklarınıza riayet etmelisiniz. Birbirinizi incitecek söz ve kaba davranışlardan, yanlışlıklardan kaçınmalısınız. Ayrıca sırlar açığa çıkarılmamalı, aile mahremiyeti ortaya atılmamalı, insanların önünde aile meseleleri tartışılmamalıdır. Bize her konuda örnek olan Sevgili Peygamberimizin Hz. Hatice annemiz ile olan evliliğini örnek almalıyız. Onların birbirleri ile olan sevgi, saygı, sadakat, samimiyet, sabır ve muhabbetlerini kendimize rehber edinmeliyiz.

Eşler birbirlerinin ana-babalarına karşı da sorumludurlar. Yani hiçbir eş diğerinin anababa hakkına riayet etmesine engel olmamalıdır. Bu manada evlenen insan evlendiği eşinin de ana-baba hakkını kabul etmiş demektir. Yüce Allah hem erkeğe hem de kadına ana-babasına karşı saygılı olmasını istemiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu hususa şöyle işaret edilmektedir. “Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi, anne-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi sizin yanınızda yaşlanırsa kendilerine “öf” bile deme; onları azarlama ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve “Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et” diyerek dua et. (İsra Suresi 23-24) Bu itibarla topluma faydalı iyi bir Müslüman olabilmek için iyiliği ve güzelliği emredip kötülükten alıkoyan ve bu tutumunu davranışlarına yansıtan kimseler olmaya gayret göstermeliyiz. Bununla birlikte hayatın bütün yönlerinde Allah’ın belirlediği sınırları titizlikle muhafaza eden bireyler olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle size bir ömür boyu mutluluklar dilerim.

NOT: Tören sonu yapılacak konuşmanın 10 dakikadan fazla olmamasına dikkat edilmelidir.@DiNiHABER.COM / Nikah Duası

Anlamı: Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, âl ve ashabına salat ve selam olsun.

Nefsimizin kötülüğünden ve kötü işlerden Allah’a sığınırız.

Allah’tan başka ilah olmadığına ve Onun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve Resulü olduğuna da şahadet ederiz.

Allahım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Onları geçimsizlik ve ayrılıktan muhafaza eyle.

Bu çiftlerin arasında Hz. Adem (a.s.) ile Hz. Havva; Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) ile Annemiz Hz. Hatice (r.anha) ve Hz. Ali (r.anh) ile Hz. Fatıma (r.anha) arasındaki sevgi, ülfet ve muhabbeti var eyle. Allah’ım! Bu çifte salih çocuklar, bereketli ömürler ve geçim kolaylığı ihsan eyle.

“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle”. (Furkan, 25/74)

“Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle ve bizi cehennem azabından koru”. (Bakara, 2/201)

“Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” (Sâffât, 37/180-182)

Fikriyat / Dinihaber.com

Son Güncelleme: 02.02.2018 13:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yalçın 2018-02-02 16:15:37

dini nikahı istismar etmek isteyen ve buna çanak tutan gayri resmi hocalar olduğu müddetçe, bu bu girişim işe yaramayacaktır. dostlar alışverişte görsün misali.
ne zaman ki diyanet, devletin izin vermediği dini nikah dinen hükümsüzdür, asıl olan resmi nikahtır, geçmişteki dini nikah uygulaması, aslında bir duadır'' fetvasını verirse, nikah salah bulur...

Avatar
abdullah 2018-02-03 02:40:30

müftülükler bu iş için ayrı bir birim oluşturmadıkça bu iş baya zor olur. keşke bu görev müftülüklere verilerek değil de nüfus müdürlüklerine ilahiyatçı hocalarımızdan bir miktar nikah memuru kadrosu şeklinde atama yapılarak çözülseydi. daha sağlıklı olurdu diye düşünüyorum. gene de hayırlısı olsun.

Avatar
Veli 2018-02-02 16:12:00

ne zaman ki, diyanet, dini nikah dinen hükümsüzdür, asıl olan resmi nikahtır'' fetvasını verirse, nikah salah bulur...

Misafir Avatar
memur 2018-02-02 19:38:10 @Veli

sizin teklifiniz bu konuda ki bilgisizliğinizi ortaya koyuyor. bırakın bu işlerde işin uzmanları böyle görüş bildirsin.

Beğenmedim! (1)
Avatar
Bilirkişi 2018-02-08 11:13:47

Nikah kıyma işinde bu görevle ilgili özel birim/ yeni kadrolar ihdas edilmelidir..