Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği GENELGESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 17.06.2014- 18.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili açıklayıcı bilgiyi yayımladı.

Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği GENELGESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 17.06.2014- 18.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili açıklayıcı bilgiyi yayımladı.

01 Temmuz 2014 Salı 00:52
Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği GENELGESİ
banner310
-CAMİ GÖREVLİLERİNİN ZORUNLU YER DEĞİŞİKLİĞİ GENELESİ- 1: İl müftülükleri bünyesinde teşekkül ettirilen il Değerlendirme ve Yer Değitirme Komisyonu, bulunduğu camide fasılalı da olsa aynı unvanda 01.06.2014 tarihi itibariyle 25 yılını dolduran cami görevlileri tespit edecektir. 2: Yer değişikşiği yapılması tespit edilen cami görevlilerinin atama ve yer değiştirme işlemleri Ramazan ayı hizmetlerinin aksamaması için Ramazan Bayramından sonra Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19/4 maddesindeki kıstaslara göre yapılacaktır. 3: Atama onayları aynı Yönetmelik hükümleriyle belirlenen süreler içerisinde valiliklerden çıkarılacak şekilde il müftülüklerince Başkanlıktan izin istenecek, il içerisinde yerleştirilecek bir cami bulunamayan cami görevlilerinin durumu ivedilikle Başkanlığa bildirilecektir.

Mazeret sebeiyle yer değişikliği GENELGESİ 1: Aday memur mazeret sebebiyle de olsa il içi ve iller arası görev veya görev yeri değişikliği talebinde bulunmayacaktır.Adaylık dönemi içerisinde görev veya  görev yeri değişikliği talebinde  bulunan memurun talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 


 2: Sağlık durumu  mazeretine binaen  il dışı tayin talebine bulunan cami görevlileri ve Kur'an  kursu öğreticilerinin evrakları gerekli şartları taşıyor ise Başkanlığa gönderilecektir.Cami görevlileri ve Kur'an kursu çğreticilerinin sağlık sağlık mazeretine binaen nakil talepleri Başkanlıkta oluşturulan komisyonda her ayın ilk Salı günü  gürüşülecek,talepleri uygun görülen  cami görevlilerinin  nakilleri Bakanlıkça  her zaman yapılabilecektir. Kuran kursu öğreticilerinin  mazerete istinaden  nakilleri  ise sömestr ve yaz tatilinde  yapılacaktır. 3: Cami  görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin ilgili Yönetmelikte  belirtilen  haiz sağlık  mazeretine binaen  il içi nakil talepleri il müftülüğünde oluşturulacak ve içerisinde  bir doktorunda üye olduğu bir  komisyon tarafından her ayın ikinci  Salı günü görüşülecektir.  Sağlık mazeretine binaen il içi nakil talepleri uygun görülen cami görevlilerinin nakilleri il müftülüklerince  her zaman yapılabilecektir. Kur'an Kursu öğreticilerinin sağlık mazeretine istinaden il içi nakilleri ise sömestr (yarıyıl) ve yaz tatillerinde yapılacaktır. 4: Eş durumu mazereti sebeiyle il dışı veya il içi nakil talebinde bulunan cami görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri atanmak istedikleri (eşlerinin bulunduğu) il müftülüğüne nüfus cüzdanı fotokopisi, evlilik cüzdanı fotokopisi, eşin devlet memuru veya 4/b sözleşmeli olduğunu gösteren belge veya halen kesintisiz orada iki yıl SGK'lı olarak çalıştığını gösteren SGK il müdürlüğünden onaylı bir belge ile müracaat edeceklerdir.
 Cami görevlileri nakil sınavları genelgesi

 1: İl müftülükleri tarafından yapılacak cami görevliliği yarışma sınavları, ilgili müftülük tarafından Başkanlık internet sitesindekiİKYS programında sınav başvuru süresinin bitiminden 15 gün süre ile ilan edilecektir. İlan günlerini rastlayan resmi tatiller ile cumartesi ve pazar günleri 15 günlük ilan süresinden sayılacaktır. 2: Yarışma sınavı açılması planlanan münhal kadroların İKYS programına giriş işlemleri sınav ilanından önce, yani her ayın son Salı gününden 15 gün önce, tamamlanacaktır. İlan süreci başladığı an İKYS programını münhal kadro girişine kapanacaktır. 3: Yarışma sınavlarına müracaatler, ilgili personelin kendisi tarafından İKYS programı aracılığıyla yapılacaktır.  Müracaat edenler başvuru belgesini İKYS programından alabileceklerdir. 4: Yarışma sınavına katılmak isteyenler, mevzuatta belirtilen şartları taşıması ve cami grupları için belirlenen MBSTS taban puanına sahip olması halinde imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarından sadece birine bir İl'e başvurabilecektir. 
5: Yarışma sınavlarına müracaatlar her ayın son Salı günü mesai bitiminde sona erecek, İKYS programına aynı saatte otomatik olarak müracaatlara kapanacaktır.

 6: (A) grubu camiler ile üniversite kampüslerindeki camilerde münhal bulunan cami görevliliği kadroları için yarışma sınavları Başkanlığın görüşü doğrultusunda il müftülükleri veya Başkanlık tarafından yapılabilecektir.

 7: Yarışma sınavları il müftülükleri sınav kurulunca her ayın ilk Salı günü yapılmaya başlanacaktır. Sınav kurullarından münhal kadronun bulunduğu ilçe müftüsünün olması şartı aranmayacaktır.

 8: Bir sınav kurulunda günlük ortalama 30 kişi sınava alınacaktır.

 9: Adaylara İKYS programı aracılığı ile sınav giriş belgesi verilecektir.

 10
: Yarışma sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan EK-1 (A) yarışma sınavı Değerlendirme Formu (sınav konuları ve puan değerleri) esas alınarak yapılacaktır. Yarışma sınavında başarılı olabilmek için yetmiş veya herhangi bir puan barajı uygulanmayacaktır.

 11: Yarışma sınavı sonuçlarının il müftülüklerince İKYS programındaki ilgili kısma girişi yapılacak ve sonuçlar sınavın bitiminden itibaren iki gün içinde ilgililere İKYS programı üzerinden duyurulacaktır.

 12: Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalarda, geçerlilik süresi dolmamış en yüksek MBSTS puanının yüzde 40'ı, Diyanet işleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinden yer alan EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde 40'ı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan (yarışma sınavı) puanın yüzde 20'sinden oluşan "toplam puan" esas alınacaktır.

 13: Yarışma sınavına katılan adaylardan "toplam puan"ı en az 70 olanlar, müracaatta bulunduğu unvanda en fazla 5 münhal kadro için yer tercihinde bulunabileceklertir. "Toplam puan"ı yetmişin altında kalanlar münhal kadrolara naklen tayin müracaatında bulunamayacaklartır.

 14: Yer tercihi yapmaya hak kazananlar, sınav sonuçlarını ilan edildikten sonra, ilanın yapıldığı gün hariç iki gün süreyle  tercih yapabileceklerdir. Tercih sonuçları tercih işlemlerinin sona ermesinden itibaren iki gün içinde ilgililere duyurulacaktır.

 15: Tercih edilen münhal kadrolara yerleştirme işlemleri sırasıyla;

a:) "Toplam puan"ı yüksek olana eşitlik halinde,
b:) MBTS puanı yüksek olana,
c:) Görev yılı fazla olana,
d:) Hafız olana
e:) Öğrenim düzeyi yüksek olana, öncelik verilecektir.
 16: (D) gurubu camilerde bulunan mğnhal kadrolara tek tercih olması halinde ilgilinin bu cami için aranan MBSTS taban puanına sahip olması kaydıyla naklen atanması yapılabilir.

 17: EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formu puanı, sınavın son başvuru tarihi itibariyle İKYS programı veri tabanındaki bilgiler esas alınarak İKYS programı tarafından hesaplanacak, başvuru ekranında ve başvuru belgesinde yarışma sınavına başvuran tarafından ayrıntılı bir şekilde görülebilecektir. 18: EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formunda puan verilen müktesep ve niteliklerle ilgili İKYS veri tabanındaki olası hatalara ilişkin düzeltme talepleri tercih işlemlerinin sona erdiği tarihe kadar il müftülüklerince gerçekleştirilebilecektir.  Bu tarihten sonraki söz konusu düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır. 19: Yarışma sınavına katılacaklar; müracaat, sınav tarihi ve sonucu öğrenme, tercih yapma ve tercih sonucu öğrenme gibi işlemlerini İKYS programından kendi kullanıcı hesapları aracılığı ile gerçekleştireceklerdir.


 20: Yarışma sınavı açılması ve ilanı, münhal kadroların girişi, sınava katılacaklara sınav tarihi belirleme, sınav sonuçlarının duyurulması, tercih alma ve sonuçların belirlenmesi vb. diğer işlemler il müftülükleri tarafından İKYS programı üzerinden yürütülecektir.  Ayrıca yarışma sınavı için İKYS programından alınacak sınav tutanakları sınav kurulları tarafından doldurularak imzalanacak ve il müftülükleri tarafından muhafaza edilecektir.
Sayın Okurlarımız;
 
Haberlerimizi alıntılayıp yayınladığınız zaman, sitemizi link verip kaynak olarak gösterebilirsiniz. Biz dinihaberler.com olarak ülkemizde ve dünyada gerçeğin sesi olmaya, ileri demokrasiyi, meritokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. 
 
Biz hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan, gücünü tamamen özgürlüğünden alan, sivil, bağımsız, tarafsız ve özerk bir siteyiz. Bize bu teveccühü gösterek kısa zamanda internet haberciliğinde ilk sıralara yerleşmemizi sağlayan siz değerli takipçilerimize de en derin selam, saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. 
 
Teşekkürler... dinihaberler.com

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
abdullah 2014-07-01 01:52:36

bu yönetmelikle beraber bakalım ilk nakil tayin sınavında kaç kişi atanacak merak ediyorum doğrusu

Avatar
yusuf 2014-07-01 04:37:37

10 - 13 maddeleri anladım ise beyazım bembeyaz olayım

Avatar
işte bu yahu 2014-07-01 04:54:07

bunu yapan tarihe geçer demiştim. yaşasın yeni diyanet. yeniliklere açık, statükoya kapalı, hızla değişen, dönüşen.

Avatar
bu da mı gol değil 2014-07-01 04:58:47

bu her türlü takdire şayan bir gelişme. diyanetin üst yönetimini tebrik ediyorum. hepsini saygıyla selamlıyorum. yapılası gereken bir yenilik daha kaldı; elektronik ortamda yazışmaya geçilmeli acilen. aynı yazı için önce başkanlıktan gelen yazının faksı geliyor, sonra il müftülüğünün üsy yazısıyla beraber bir faks daha geliyor, sonra bilgi notu ile beraber bir daha geliyor, dördüncüde yazının aslı geliyor. bu faks terörürnden kurtarın bizi. elektronik ortamda yazı yıllarca orada duruyor ve tekrar lazım olduğubda bulması da kolay

Avatar
sefa 2014-07-01 05:02:59

Öyle gözüküyor ki bir nebze de olsa torpilin onu tikaniyor Tebrikler doğru yoldasiniz

Avatar
Garibim imam 2014-07-01 10:24:46

Torpilin önü tıkanmıyor sınav komisyonunun yüzde 1 etkisin de bile torpil olur bundan emin olun değişen fazla bişey yok ikincisi nakil sınavında ki 70 barajını hiç birimiz aşamayız iyi olacak sanmayın eski sistemi mumla arayacaksınız:))))

Avatar
Garibim imam 2014-07-01 10:24:47

Torpilin önü tıkanmıyor sınav komisyonunun yüzde 1 etkisin de bile torpil olur bundan emin olun değişen fazla bişey yok ikincisi nakil sınavında ki 70 barajını hiç birimiz aşamayız iyi olacak sanmayın eski sistemi mumla arayacaksınız:))))

Avatar
Muhammet 2014-07-01 10:48:49

ne anladık gene aynı tas aynı hamam . Arkadaş göreve yeni başlayıp kıdem derecesinden puan alamayanlar Yada mbsts'den düşük puan alanların niye umutlarını tüketiyo bunlar !..