Diyanet Hafızlık Tespit Sınav Kriterleri

Diyanet işleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen bir toplantıda "Hafızlık Tespit Sınav Kriterlerini " belirledi. İşte o kriterler

Diyanet Hafızlık Tespit Sınav Kriterleri

Diyanet işleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen bir toplantıda "Hafızlık Tespit Sınav Kriterlerini " belirledi. İşte o kriterler

04 Eylül 2015 Cuma 19:11
Diyanet Hafızlık Tespit Sınav Kriterleri
banner310
 

DiNiHABERLER.COM / öZEL


 
 
HAFIZLIK TESPİT SINAVI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Bir rahmet ve hidayet rehberi olarak gönderilen yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in okunması, ezberlenmesi, yazılması, anlaşılması, Hz. Peygamberin (s.a.s) “Sizin en hayırlınız, Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir." (Buhârî, Fezâilü’l– Kur’ân, 21) ifadesiyle, en hayırlı amellerdendir. Kur’an-ı Kerim’in ilk hafızı olarak Hz. Muhammed’in (s.a.s) teşvikiyle süregelen ve tarihi seyri içerisinde kurumsallaşan hafızlık eğitimi, bu amellerin başında yer almaktadır. Hafızlık yapmak isteyenler için kurslar düzenlemek, 6002 sayılı kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın temel görevleri arasında yer almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı, gerek yaygın din eğitimi hizmetlerinden biri olarak, gerekse Başkanlığın önemli insan kaynaklarından biri olarak hafızlık eğitiminin; anlam ve önemine uygun bir biçimde canlı tutulması, kalıcı ve sürekli hale getirilmesi, niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara büyük önem vermektedir. Bu çalışmalar kapsamında; hazırlık, ezber ve pekiştirme dönemlerinden oluşan ve içerik olarak, Kur’an-ı Kerim, Dini Bilgiler ve Sosyal Etkinlik ve Rehberlik derslerinin yer aldığı hafızlık eğitim programları ve programda öngörülen hedef ve kazanımlara uygun materyaller geliştirilmektedir. Hafızlık eğitiminin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve yürütülmesinde Hafızlık Eğitim Programı ve Hafızlık Takip Komisyonu kadar, Hafızlık Tespit Sınavı da büyük önem arz etmekte ve hafızlık sürecinin ana unsurları arasında yer almaktadır. Bu sebeple; hem hafızlık eğitim sürecini tamamlayan öğrencilerin yeterliklerinin sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme çerçevesinde tespit edilmesine, hem de hafızlık eğitimine devam eden öğrencilere rehberlikte bulunmak üzere, kurulan komisyon marifetiyle, hafızlık tespit sınavı sürecinde göz önünde bulundurulacak kriterler belirlenmiştir.

KRİTERLERİN BELİRLENMESİ

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce tertip edilen “Hafızlık Tespit Sınav Kriterlerini Belirleme Toplantısı”, 27.04.2015 tarihinde Başkanlık merkezinde Bünyamin ALBAYRAK, Kadir DİNÇ, Cafer Tayyar DOYMAZ, Bayram YILMAZ, Ali ÖZGELEN, Halil TENGER, Fatih OKUMUŞ, Mehmet KAPUKAYA, Osman ALPASLAN, Mustafa BODUR, İbrahim YILMAZ, Muammer ŞAHİN, Semahat ÖZGENÇ, Kadir DİLEK, Sema ÇELEM, Nuran ATALAY, Ayşe BAYER’in katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

A. Hafızlık Tespit Komisyonunun Yapısı

1. Komisyon, en az ikisi hafız olmak şartıyla üç kişiden oluşur.

2. Komisyon başkanları, başta Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeleri, kurul uzmanları, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürü ve eğitim görevlileri arasından olmak üzere, Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimi alanlarında uzman ve tecrübeli personel arasından belirlenir.

3. Sınav komisyon üyelikleri, Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimi alanlarında uzman ve tecrübeli personel arasından belirlenir. Üyelerin belirlenmesinde; aşeretakrib, hafız, tashih-i hurûf mezunu ve/veya hafızlık eğitiminde liyakatli olma gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

4. Komisyon üyelerinin seçilmesinde, bilfiil hafız yetiştiren öğreticilerin de bulunmasına dikkat edilir.

5. Komisyonda üye olan öğreticilerin, görev yaptığı kursun öğrencilerinin sınava girdiği komisyonda görevlendirilmemesi esastır.

6. Komisyon başkanı, -yazışmaya gerek duymaksızın- asıl üyelerden geçerli mazereti sebebiyle komisyona katılamayanların yerine, yedek üyenin komisyona çağrılmasını sağlar ve bu husus sınav tespit tutanağına işlenir.

7. Komisyon başkanının mazeret bildirmesi durumunda ise, ilk sıradaki asıl üye komisyon başkanı olur ve bu husus sınav tutanağına işlenir.

8. Komisyon başkanı veya üyelerden biri katılamadığında yedek üye çağrılırken, “komisyonun en az ikisinin hafız olması” şartı göz önünde bulundurulmalıdır.

9. Sınav süresince, komisyon başkanının koordinesinde, sekretarya ve diğer hizmetlerde görevlendirilen personel, görev alanıyla ilgili konularda, sınavın sağlıklı ve usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik alınan tedbirlere uymakla sorumludur.

B. Hafızlık Tespit Komisyonunun Çalışma Usulü

1. Sınav merkezinin bağlı bulunduğu idari birim (dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüğü, müftülük), aydınlatma, ısınma, havalandırma ve oturma düzeni gibi sınav salonuyla ilgili gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

2. Kendilerine bildirim yapılan asıl üyeler, sınav için belirlenen yer, tarih ve saatte hazır bulunurlar.

3. Komisyon, sınavın başlama ve bitiş saatlerine riayet eder.

4. Sınav esnasında komisyon üyelerinin tamamı hazır bulunur. Namaz, yemek gibi ihtiyaçlar için komisyon üyeleri birlikte ara verir.

5. Komisyon başkanı, sınava telefon, kayıt cihazları vb. elektronik cihazlar alınmaması hususunda gerekli tedbirleri alır.

6. Komisyon, kimlik tespitinde dikkatli davranır. Hafızlık sınavı giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi yerine geçen belgeler yanında bulunmayan adayları, sistemde kayıtlı olsalar dahi sınava almaz.

7. Hafızlık sınavı başvurusuyla ilgili olarak adayın yanıltıcı bilgi veya belge sunduğunun, sınavın herhangi bir aşamasında komisyon üyelerince tespit edilmesi halinde, adayın sınavı geçersiz sayılır ve bu durum tutanakla tespit edilir.

8. Sınava, sistem üzerinden kayıt yaptıran adaylar alınır, sınav merkezince aday kaydı yapılmaz.

9. Komisyon sınav esnasında, aday dışında öğretici, kurs yöneticisi, veli, müftü gibi kişileri sınav salonuna almaz.

10. Komisyon, sınavın hafızlık yarışması değil, hafızlık tespit sınavı olduğu gerçeğini daima göz önünde bulundurur.

11. Komisyon, adayın sınav kaygısını azaltmaya yönelik gerekli rehberlikte bulunur.

12. Sınavı biten adayın değerlendirmesi tamamlanmadıkça sonraki adayın komisyona çağrılmamasına dikkat edilir.

13. Komisyon, sınavla ilgili genel değerlendirmeler çerçevesinde; adayın hıfz, usulüne uygun okuyuş, özgüven, motivasyon gibi hazırbulunuşluk düzeyleriyle ilgili yaptığı gözlemleri içeren bir rapor hazırlar.

14. Sınava katılan her adayın puanı ve genel durumu ile ilgili özet bir bilgi hafızlık sınavı giriş belgesinin arkasına yazılır.

15. Komisyon başkanı, diğer üyelere de soru sorma hakkı tanır, soru sormada görev paylaşımı yapılır. (1-7 arası sayfaları bir üyenin, 8-14 arası sayfaları bir üyenin 15-20 arası sayfaları da bir üyenin sorması gibi.)

16. Komisyon başkanları; https://ehys.diyanet.gov.tr (Eğitim Türleri, Hafızlık, Sınav İşlemleri, Hafızlık Sınavı Not Girme İşlemleri) internet adresinden kendileri adına açılmış olan hesaba girerek sınava katılanların puanlarını sisteme kaydeder. Bu konuda sorumluluk tamamen komisyon başkanı ve üyelerine aittir.

17. Komisyon başkanları; sınav tamamlandıktan sonra katılanların bilgilerinin ve puanlarının yer aldığı ‘Hafızlık Sınav Tespit Tutanağı’na komisyon üyelerini kaydederek sistemden çıktısını alır. Asıl olarak görev alan yedek üyelerin görev aldığı gün/günler de sisteme girilir.

18. Sınav tutanakları ile Hafızlık Sınavı Giriş Belgeleri mutlaka ayrı zarflarda tasnif edilir. Hafızlık sınavı giriş belgelerinin sınav merkezi kanalıyla Başkanlığımıza gönderilmesi sağlanır.

19. Hafızlık sınav tespit tutanağının her sayfası, komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.

20. Sınav tutanakları gerekli kontroller yapıldıktan sonra kapalı zarf içerisinde Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere sınav merkezine teslim edilir.

21. Komisyon, herhangi bir sebeple sınava vaktinde gelemeyen kayıtlı adaylar hususunda, sınav tarihleri içerisinde gerekli kolaylığı sağlar.

22. Sınav sonunda, sınavın tamamlandığına dair tutanak yazısı hazırlanıp imza altına alınarak diğer evraklarla birlikte Başkanlığımıza gönderilmek üzere sınav merkezine teslim edilir.

23. Sınav sonuçları, bütün sınavların tamamlanmasından sonra Genel Müdürlükçe açıklanır.

C. Etik İlkeler

1. Sınava başlamadan önce, adaya heyecanının geçmesi için yeterli hazırlanma süresi verilir.

2. Aday güler yüzle karşılanarak kendini özel hissetmesi sağlanır.

3. Yoğun bir emek harcanan hafızlık eğitim sürecinin değerlendirilmesinde; her bir adayla ilgili gereken hassasiyet gösterilir, böylece adayın mevcut bilgi ve seviyesini en etkin şekilde yansıtabilmesi sağlanır.

4. Komisyon, adaya sınav sonucunu ihsas ettirecek tutum ve davranışlardan uzak durur.

5. Komisyon üyeleri, öğrencinin sınav durumuyla ilgili komisyon değerlendirmelerini komisyon üyeleri dışında paylaşmaz.

6. Sınav esnasında su, çay vb. içecekler dışında yeme-içme hususlarında hassas davranılır.

7. Sınav esnasında hiçbir şekilde telefon görüşmesi yapılmaz, konuşma, gülme gibi, adayın dikkatini dağıtacak davranışlardan uzak durulur. 8. Adayı, üyelerin tamamı dikkatle dinler.

9. Yöresel şive/aksan/okuyuş tarzları göz önünde bulundurulur, farklılıklar sorun konusu yapılmaz.

10. Sınava katılan adayların geldiği il/ilçenin müftü, yönetici ve öğreticileriyle iletişimde, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek davranışlarda bulunmamaya özen gösterilir. 11. Adaylarla empati kurularak, sınavda, sınav öncesi ve sonrasındaki tüm tutum ve davranışlarda sınava gelen öğrenci, öğretici ve Kur’an müesseselerine çocuklarını emanet eden velilere karşı gerekli nezaket gösterilir.

D. Ölçme ve Değerlendirme

1. Hafızlık belgesi Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyenlere verilir.

Hafızlık tespit sınav komisyonu, sınava giren hafız adayının Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyip ezberlemediğini tespit eder. Bununla birlikte usulüne uygun olarak okuyuşunu değerlendirir.

2. Sorularda kolaydan zora doğru ilkesi tercih edilir. İlk sorunun, 30. cüz, Yâsîn, Mülk, Fetih vb. sûrelerden sorulmasına özen gösterilir.

3. Sorulardan; 1-20. sayfalar arası farklı sayfalardan olmak kaydıyla, en az iki soru 1-10. cüzler arasından, iki soru 11-20. cüzler arasından, iki soru da 21-30. cüzler arasından olmak üzere, her öğrenciye en az 6 soru sorulur. Şayet komisyonun kanaati oluşmamışsa öğrenciye ilave sorular da sorulabilir.

4. Soruların, en az ikisi sayfa başı, ikisi sayfa ortası, ikisi de sayfa sonundan seçilir.

5. Hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme, 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.

6. Öğrencinin hafızlığının değerlendirilmesinde, Kur’an-ı Kerim ezberi, tecvit kurallarını uygulaması ve harflerin mahreçlerine riayet etmesi göz önünde bulundurulur.

7. Sorular öğrencinin nereden sorulduğunu anlayabilecek açık ve netlikte sorulmalıdır.

8. Okumaya başlamadan önce adaya yeterli hazırlık süresi tanınmalıdır. 9. Okuma usulü, hadr ölçüsünü aşmamalıdır.

10. Sınav sonunda öğrenciye, hocasına ve okuduğu Kur’an Kursuna yönelik olumsuz yaklaşımlarda bulunulmaz.

11. Adaya veya öğreticisine, sınavı bittikten sonra, değerlendirme sonucunu yansıtmaksızın gerekli rehberlik yapılır.

12. Başarısız olanların neden başarısız oldukları, sınav giriş belgelerinin arkasına yazılmalıdır.

13. Hafızlık eğitiminde çok başarılı olan, sistemli ve disiplinli çalışan, başarılı öğretici/kursların taltif edilmesi; başarısız olanların ise uyarılmaları için olumlu olumsuz hususlar raporlarda tespit edilir.

14. Haziran ayında yapılan sınavlarda varsa, Türkiye Hafızlık Yarışması’na katılabileceği düşünülen aday isimleri belirlenir.

Sonuç

Hafızlık tespit sınavında, devletimizin sağladığı imkânlar, hafız adayımızın harcadığı mesai, hocalarımızın gayretleri, ailelerin beklentileri, hayır ve hizmet ehlinin desteklerinin göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır. Gayemiz; gönüllük esasıyla kendilerini Kur’an yoluna adayan kıymetli hafız adaylarına rehberlik yapmak, emeklerini doğru yöntemlerle tespit edip başarılarını taçlandırmaktır.

Sağlıklı değerlendirmelere zemin oluşturması açından; sınav ortamı, komisyonun yapısı, komisyon çalışma usul ve esasları, ölçme değerlendirmedeki objektiflik, gerçekleştirilecek bütün sınavlar için temel unsurlardır. Bu sebeple; hafızlık tespit sınavlarının, yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılması, hafız adaylarının yeterliklerinin sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme çerçevesinde tespit edilmesine katkı sağlayacaktır.YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan köşe, yorum yazıları veya haberlerin tüm hakları Anadolu Erenler Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi hiçbiri özel izin alınmadan kullanılamaz. Bu haber veya yazıların bir kısmı sadece Dini Haberler tarafından sağlanan RSS verileri kullanılarak ve Dinihaberler.com 'a aktif link verilerek alıntılanabilir.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hafız 2015-09-04 20:36:04

Bu çalışmalarda emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Avatar
İmam 2015-09-04 21:33:38

Allah ın izni ile bende hafiz adayıyım. İnşallah bende hafiz olurum...

Misafir Avatar
Yusuf kaya 2020-01-09 23:51:52

Hiç kimse ben hafız olamam demesin bence sadece sabır ve gayretten oluşur siz isterseniz gerçekten ihlaslı bir şekilde Allah nasip eder

Beğenmedim! (0)
Avatar
hamit hoca 2015-09-06 11:18:02

Hafız olmak için yüzünden okuma işlek olmalı. Sahifeyi 1.5-2 dak. da okumalı. Günde 1 sahife ezberleyebiliyorsan hiç durma derim.Allah başarı versin. Ve hafız yaşayıp hafız ölmeyi nasibetsin

Avatar
sema 2017-07-21 08:37:45

hafızlık sınavında puanlama nasıl yapılıyor. hangi hatalardan kaç puan kırılıyor. komisyon nelere dikkat ediyor. takılmak puan kırar mı

Avatar
Hafiz 2015-09-04 20:11:48

Bizde hafiz olduk ama bi türlü imam olamadık

Avatar
Imam 2015-09-04 20:12:04

Alım ne zaman

Avatar
imam ağa 2015-09-05 15:13:01

Nasıl hafız olabiliriz.yaş 37.zeki olmak mı gerek . Tavsiyeleriniz hafız abiler.

Misafir Avatar
Havusoglu 2019-05-10 01:17:09

Hocalarım 39 yasındayım 50-60 sayfam kaldı yetiştirebildigim kadar ilk sınava girecegim. 35 ten sonra biraz zorluyor.

Beğenmedim! (0)
Avatar
sevgi 2018-01-29 15:55:14

Sınavda başarılı olanların belgesi nezaman verilir

Misafir Avatar
fatih 2019-09-12 11:42:38 @sevgi

3 ay sonra

Beğenmedim! (0)

banner312

banner298